Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3551
Title: Behçet Necatigil’in şiirlerindeki çocuk imgesinin temalar bakımından Türkçe eğitimine katkısı
Other Titles: Contribution of children's image in Behçet Necatigil's poems to Turkish education in terms of themes
Authors: Eker, Deniz
Advisors: Ali Donbay
Keywords: Behçet Necatigil, şiir, çocuk edebiyatı
poem, children's literature
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Behçet Necatigil, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Onun şiirlerinde, ev ve sokaktaki insanlar, anneler, babalar, gençler ve çocuklar, aile ve geçim sıkıntıları, yalnızlıkları, endişeleri ve gelecek korkularıyla işlenirler. Necatigil’in şiirleri söyleyiş bakımından kapalı, kolay anlaşılmayan bir şiirdir; ancak çocuklar için yazdığı şiirler eğitsel amaçlı iletilerle doludur ve didaktik bir özelliğe sahiptir. Bu tarz şiirlerindeki aile sevgisi, büyüklere saygı, yaşama sevinci, mutlu olma arzusu, acıma duygusu, gençliğin değeri, iyi bir insan olmak, doğruluk, çalışkanlık… gibi davranışlar Türkçe Öğretim Programı’na uygunluk gösterir. Behçet Necatigil’in çocuklar için yazdığı ya da çocukluk yıllarını konu edinen şiirleri üzerindeki çalışmamızın temel amacı, edebî değerlerinin yanında eğitsel iletileri araştırmaktır. Böylece şairin çocuk edebiyatındaki yeri ve önemi ortaya konulmuş olacaktır. Necatigil’in şiirlerindeki çocuk temasını incelemeye yönelik tezimiz 5 bölümden oluşmaktadır. “Giriş” niteliğindeki I. Bölümde, Behçet Necatigil’in şairliği, şiir anlayışı ve şiirlerindeki başlıca temalar üzerinde durulmuştur. II. Bölüm: Kuramsal Çerçeve ve İlgili Araştırmalar olup, bu bölümde çocuk şiirinin kuramsal temelleri ve Türkçe’deki gelişme çizgisi üzerinde durulmuştur. Burada Behçet Necatigil hakkında yapılan araştırma ve incelemelerin değerlendirilmesi de yapılmıştır. Tezimizin hazırlık, materyal toplama ve yazım aşamasında değişik yöntemlere başvurulmuştur. Bunlar III. Bölüm’de açıklanmıştır. Şiir metinlerinin incelenmesinden ulaşılan sonuçlar, IV. Bölüm: “Bulgular ve Yorum” da Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Çocuklar başlığı altında yazılmıştır. V. Bölüm: Sonuç ve Öneriler’e ayrılmıştır. Bu bölümde Behçet Necatigil’in çocuk edebiyatındaki yeri saptanmaya çalışılmış ve şiirlerinin Türkçe dersi hedef davranışları açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.
Behçet Necatigil is a leading figure in contemporary Turkish literature. In his poems, people at home and on the street, mothers, fathers, youth and children, family and livelihood problems, loneliness, worries and fears of the future are handled. Necatigil's poems are closed, not easy to understand poetry; but the poems he wrote for children are full of educational messages and have a didactic quality. This kind of poetry family love, respect for elders, joy of life, desire to be happy, pity, the value of youth, being a good person, righteousness, industriousness ere behaviors such as the Turkish Program. The main purpose of our study on the poems of Behçet Necatigil which he wrote for children or about their childhood years is to investigate literary values as well as educational messages. Thus, the place and importance of poet in children's literature will be put forward. The thesis on children's theme in Necatigil's poems consists of 5 chapters. In Chapter I, which is an Introduction , the main themes of Behçet Necatigil's poetry and poems are emphasized. II. Chapter: The Theoretical Framework and Related Researches. In this section, the theoretical foundations of children's poetry and the development line in Turkish are emphasized. Here, the evaluation of the investigations and investigations on Behçet Necatigil was conducted. Various methods were used in the preparation, material collection and writing process of our thesis. These are III. Section is explained. The results of the study of poetry texts, IV. Chapter: Findings and Interpretation was written under the title Children in the Poems of Behçet Necatigil. Section V is divided into Conclusions and Recommendations. In this section, the place of Behçet Necatigil in children's literature was tried to be determined and the evaluation of his poems in terms of the target behaviors of Turkish lesson was done.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3551
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10250052.pdf992.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

212
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,516
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.