Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3555
Title: Ortaokul öğrencilerinin spor eğitim modeline ilişkin deneyimleri: boylamsal bir çalışma
Other Titles: Students' experiences on their roles in sport education model: a longıtudınal study
Authors: Oğuzhan, Neşe Saraç
Advisors: Deniz Hünük
Keywords: Spor eğitim modeli, modele dayalı yaklaşım, boylamsal çalışma, öğrenci rolleri
Sport education model, models-based practice, longitudinal design, student roles
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, üç sezon boyunca spor eğitim modeli (SEM) ile işlenen derslerde aynı rolü alan ortaokul öğrencilerinin rollerine ilişkin deneyimlerini incelemektir. Bu durum çalışmasının örneklemini, SEM ile işlenen derslerde üç sezon boyunca aynı rolleri (antrenör, hakem, basın sorumlusu) isteyerek alan 10 öğrenci (5 kız, 5 erkek) oluşturmaktadır. Öğrenciler her biri 16 hafta süren üç sezon boyunca üç farklı branşta (mini voleybol, futbol, basketbol) SEM’i deneyimlemişler ve her bir sezonda takımlarında antrenör, hakem ve basın sorumlusu görevlerini yerine getirmişlerdir. Bu boylamsal araştırmaya katılan ve aynı rolleri alan öğrenciler ile (3’ü antrenör, 3’ü basın, 4’ü hakem) her sezonun sonunda üçer adet (antrenör, hakem ve basın sorumluları ile ayrı ayrı) odak grup görüşmeleri yapılmış (toplamda 9 görüşme) ve öğretmenin alan notları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Yapılan içerik analizi sonucunda üç sezon boyunca SEM'e katılan ve aynı rolü alan öğrencilerin rollerine ilişki deneyimleri beş tema altında toplanmaktadır: Öğrencilerin 1) Rollerine ve branşa ilişkin bilgi gelişimi: Öğrencilerin süreç içerisinde rollerine ve branşa ilişkin kural ve oyun bilgi düzeyleri ile bilgi edinme yolları gelişmiştir. 2) Öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerindeki gelişim/değişim: Süreç içerisinde üç sezon boyunca aynı rolleri alan öğrencilerin öz yönetim, sosyal ve düşünme becerilerinin yanında duyuşsal açıdan da geliştikleri görülmüştür. 3) Öğrenme gruplarının oluşturulması: Üç sezon boyunca aynı rolleri alan öğrenciler aynı rolden arkadaşları ile rollerine ilişkin bilgileri birbirlerine öğrettikleri ve birbirlerinin deneyimlerinden öğrendikleri öğrenme grupları oluşturdukları görülmüştür. 4) Rollerine ilişkin bilgi ve becerileri ders/okul dışına yansıtma: Öğrencilerin rollerine ilişkin bilgi ve becerilerini (teknolojik araçları kullanma ve dili etkin kullanma gibi), diğer derslerde ve okul dışında da sıklıkla kullandıkları görülmüştür. 5) Öğretmenin rolündeki değişim: Süreç başında SEM' in her sürecinde dersin merkezinde yer alan öğretmen son sezonda öğrencilerin öğretmenden bağımsız şekildeki çalışma sürecini gözleyen konumdadır. Sonuç olarak, SEM’de uzun süre (en az üç sezon boyunca) aynı rolü devam ettiren öğrencilerin rollerine ilişkin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmelerinin yanında, bu role ilişkin sorumlulukları ders dışına da yansıtabildikleri görülmüştür. Bu nedenle, yapılacak olan çalışmalarda SEM’e uzun süreli katılımda öğrencilerin aynı rolü deneyimlemelerine fırsat yaratacak ortamların sağlanması önerilmektedir.
The purpose of this study was to examine the experiences of secondary school students who remained in the same role in the sport education model (SEM) for the three seasons. The sample of this case study consisted of 10 students (5 girls, 5 boys) who voluntarily remained in the same roles during the three seasons (coaches, referees, publicist). The students experienced SEM in three different branches (mini volleyball, football, basketball respectively) during three seasons, each of which lasted for 16 weeks, and each season they have performed their duties as coaches, referees and publicist in their teams. At the end of each season, three focus group interviews (with coaches, referees and publicist) were conducted (9 interviews in total) with students, who remained in the same roles (3 coaches, 3 publicists, 4 referees), participating in this longitudinal study and the teacher's field notes were used as data collection tools. The data were analyzed by content analysis. As a result of the content analysis, five themes emerged to examine the experiences of the students who remain in the same roles in SEM during the three seasons: Students’ 1) Development of knowledge about their roles and sport branch: Roles and game knowledge levels of the students in the process and knowledge about the branch and the ways to obtain information has improved. 2) Development / change in self-management, social and thinking skills: The students who remain the same roles during the three seasons in the process have not only developed their self-management, social and thinking skills but also their affective skills as well. 3) Creating learning communities: Students who remain in the same roles during three seasons have created learning communities by learning from each other's experiences and responsible for each other's learning. 4) Reflecting the knowledge and skills related to their roles outside the classroom / school: It was observed that students used their knowledge and skills related to their roles (such as using technological tools and using language effectively) frequently in other courses and outside of the school. 5) Change in teacher’s role: The teacher, who is at the center of the course at the beginning of the process, observed that students’ were more autonomous in the last season. As a conclusion, it was seen that students who remained in the same role for a long time (at least three seasons) in SEM can transform their responsibilities related to this role outside the course in addition to developing their knowledge, skills and attitudes about their roles. With this reason in mind, it is recommended to provide environments that will allow them to experience the same role in long-term participation in SEM.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3555
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NEŞE SARAÇ OĞUZHAN-YÜKSEK LİSANS TEZİ 2019.pdf2.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

268
checked on May 27, 2024

Download(s)

446
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.