Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3565
Title: Onkolojik ağrı tedavisinde tramadol etkinliğinin CYP2D6 gen polimorfizmi ile ilişkisi
Authors: İplikçi, Selahattin
Advisors: Bülent ERdur
Keywords: CYP2D6 , tramadol, onkolojik ağrı, polimorfizm
Abstract: Ağrı, kanserin en sık ve rahatsız edici semptomlarından bir tanesidir ve geçirilemeyen kanser ağrısı uluslararası bir sağlık problemi olarak bilinmektedir. Acil servise yapılan başvuruların önemli bir kısmını kronik ağrı yakınması olan onkoloji hastaları oluşturmaktadır. Kanser ağrısının semptomatik kontrolünü amaçlayan çeşitli yöntemler mevcuttur. Prensip; en basit, en az invaziv, risk/fayda oranı en düşük yöntemden başlanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü onkolojik ağrı tedavisinde basamak prensibini önermektedir. Analjezik sınıflamasında zayıf opioid grubunda yer alan tramadol , 2.basamakta kendine yer bulur. Tramadol , yan etki riski ve bağımlılık potansiyeli diğer opioidlere göre düşük bir analjezik olmasından dolayı güvenle kullanılabilmektedir. Tramadol karaciğerde sitokrom p450 enzim sistemi tarafından metabolize edilir. CYP2D6 günümüzde en iyi karakterize edilmiş polimorfik sitokrom P450 enzimidir. Karaciğerdeki toplam sitokrom P450 enzimlerinin sadece %2’sini oluşturmasına rağmen, sık kullanılan ilaçların yaklaşık %20-25’inin metabolizmasından sorumludur. Polimorfizmlerin populasyon içinde oluşturduğu varyasyonlar; herhangi bir ilacın alınımı, taşınımı, yıkımı ve atılımı gibi her bir basamağında etkili olabilir. Literatürdeki çalışmalarda CYP2D6 etkinliği bakımından defektif genotipe sahip bireylerde, ilaçlara bağlı yan etkilerin görülme sıklığın daha yüksek olduğu, CYP2D6 etkinliğinin normal olduğu bireylerde ise, ilaçların daha iyi metabolize edilmeleri sonucu yeterli ve etkin tedavinin sağlandığı gözlenmiştir. Dolayısıyla başta ilaç metabolize eden enzimlerde olmak üzere, ilaçların kinetiği ve/veya dinamiğinde rol oynayan gen polimorfizmlerinin aydınlatılması, onkolojik ağrıda farmakoterapinin başarısını önemli ölçüde arttıracaktır. İlacın veya etkenin, hedeflenen doğrultuda tedavi edici veya etkili olabilme özelliğinin standardizasyonundan ziyade, genotipe uygun şekilde verilmesi daha gerçekçi ve akılcıdır. Bizim çalışmamızdaki amacımız onkolojik ağrı yakınmasıyla acil servisime başvuran hastalarda, sitokrom P450 enzim ailesinin bir üyesi olan CYP2D6 enzimindeki genetik farklılıkları ortaya koymak ve bu farklılıkların analjezik tedaviye etkisini belirlemektir.
Pain is one of the most frequent and disturbing symptoms of cancer, and unexplained cancer pain is known as an international health problem. Oncology patients who have chronic pain are the major part of applications to the emergency department. There are several methods for symptomatic control of cancer pain. Principle; the simplest, least invasive, risk / benefit ratio starting from the lowest method. The World Health Organization recommends the rung principle in oncological pain treatment. In the analgesic classification, tramadol in the weak opioid group finds its place in the 2nd stage. Tramadol can be used safely because the risk of side effects and addiction potential is low analgesic compared to other opioids. Tramadol is metabolized by the cytochrome p450 enzyme system in the liver. CYP2D6 is the best characterized polymorphic cytochrome P450 enzyme in these days. Although it constitutes only 2% of the total cytochrome P450 enzymes in the liver, it is responsible for the metabolism of approximately 20-25% of the commonly used drugs. Variations within the population of polymorphisms; it may be effective in every step of the drug such as the uptake, transport, destruction and excretion of any drug. In the literature, it has been observed that in individuals with defective genotypes with respect to CYP2D6 activity, the incidence of drug-related side effects is higher, and in cases where CYP2D6 activity is normal, it is observed that adequate and effective treatment is achieved as a result of better metabolization of drugs. Thus, the elucidation of gene polymorphisms involved in the kinetics and / or dynamics of drugs, especially in drug metabolizing enzymes, will significantly increase the success of pharmacotherapy in oncological pain. It is more realistic and rational to administer the drug or agent in accordance with the genotype, rather than the standardization of its therapeutic or efficacy in the intended direction. The aim of our study was to determine the genetic differences in CYP2D6 enzyme which is a member of cytochrome P450 enzyme family and to determine the effect of these differences on analgesic treatment in oncologic pain complain.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3565
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dr. Selahattin İplikçi Tıpta Uzmanlık Tezi.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

274
checked on May 27, 2024

Download(s)

276
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.