Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/357
Title: 5 yaş çocuklarının sosyal konumlarının anne babalarının kabul red düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of relationship between social status of 5 year old children and their parental acceptance rejection levels
Authors: Hülya Gülay Ogelman
Çabuk, Feyza Uçar
Keywords: Sosyal Konum, Anne Baba Kabul Reddi, Beş Yaş, Okul Öncesi Dönem.
Social Status, Parental Acceptance Rejection, Five Years Old, Pre-School Period
Issue Date: Jun-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, anne babaların kabul red değişkenleri ile 5 yaş çocuklarının sosyal konumları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Muş il merkezinde okul öncesi eğitimi almış 114 çocuk (54 erkek, 60 kız) ve anne babaları oluşturmaktadır. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Kişisel Bilgi Formu, Resimli Sosyometri ve Ebeveyn (Anne-Baba) Kabul Red Ölçeği (EKRÖ) kullanılmıştır. Kişisel Bilgi Formu ve Ebeveyn Kabul Red Ölçeği çocukların anne ve babaları tarafından doldurulmuş, Resimli Sosyometri Ölçeği araştırmacı tarafından çocuklara uygulanmıştır. Çocukların cinsiyetlerine göre sosyal konumlarının ve ebeveynlerin kabul red düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı İlişkisiz Örneklemler için “t” testi ile belirlenmiştir. Annelerinin, babalarının toplam kabul red düzeyi ve cinsiyet değişkenlerinin, 5 yaş çocuklarının sosyal konumları üzerindeki ortak etkisine İki Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir. Beş yaş çocuklarının annelerinin ve babalarının sıcaklık-sevgi, düşmanlıksaldırganlık, kayıtsızlık-ihmal, ayrışmamış red düzeylerinin çocukların sosyal konum düzeyi üzerinde yordayıcı etkisi olup olmadığını belirlemek için Basit Doğrusal Regresyon Analizi uygulanmıştır. Toplanan veriler SPSS 16.0 ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 5 yaş çocuklarının sosyal konumları ile ebeveynlerin kabul red düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ebeveynlerin sıcaklık-sevgi, düşmanlık-saldırganlık, kayıtsızlık-ihmal, ayrışmamış red düzeyleri, çocukların sosyal konumunu yordamaktadır. The main purpose of this study is to introduce the relationships between parental acceptance rejection variables and social status of their 5 year old children. The sample group of the study consists of 114 children (54 boys, 60 girls), who received pre-school education in the city center of Muş within 2012-2013 school year, and their parents. Relational survey method was used in the study. Personal Information Form, Picture Sociometry and Parental (Mother-Father) Acceptance Rejection Questionnaire (PARQ) were used as data collection tools. Personal Information Form and Parental Acceptance Rejection Questionnaire were filled out by parents of children; Picture Sociometry Scale, on the other hand, was applied to children by the researcher. Whether social status of children and parental acceptance and rejection levels differentiate according to the gender of children or not was determined by using independent samples “t” test. Two-Way Analysis of Variance (ANOVA) was used to analyze the joint effect of variables of gender and total parental acceptance rejection levels on social standings of 5 year-old children. Simple Linear Regression Analysis was carried out to determine whether there is a predictor effect of warmth-love, hostility-aggression, indifference-neglect, and undifferentiated rejection levels of parents on 5 year-old children’s social status level. SPSS 16.0 was used to analyze the data obtained. As a result of analysis, a significant relationship was found between social status of 5 year- old children and parental acceptance rejection levels. Parents’ warmth-love, hostility-aggression, indifferenceneglect, and undifferentiated rejection levels predict social status of children.
URI: https://hdl.handle.net/11499/357
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feyza UÇAR ÇABUK.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

280
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.