Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3577
Title: Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde uyku kalitesi ve akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkisi
Other Titles: Sleep quality in Pamukkale University students and its relationship with smartphone addiction
Authors: Özcan, Betül
Advisors: Acımış, Nurhan Meydan
Keywords: uyku, cep telefonu, öğrenciler
sleep, cell phone, students
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Uyku ile ilişkili sorunlar üniversite öğrencileri arasında yaygın olarak görülmektedir. Bu çalışmada Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde uyku kalitesinin incelenmesi ve akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma kesitsel tipte bir araştırmadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni kötü uyku kalitesidir. Araştırmanın bağımsız değişkenleri ise akıllı telefon bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkili özellikler, sosyodemografik özellikler ve sorgulanan diğer özelliklerdir. Araştırmada 30 soruluk bir veri formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği-Kısa Formu (ATBÖ-KF) ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) kullanıldı. Araştırmanın minimum örneklem büyüklüğü 1088 olarak hesaplandı. Araştırmanın verileri Mart-Nisan 2018 tarihlerinde toplandı. Veriler SPSS programı ile analiz edildi ve istatistiksel analizlerde p <0,05 anlamlı kabul edildi. Araştırmaya çok aşamalı küme örnekleme yöntemiyle seçilen 1545 Pamukkale Üniversitesi öğrencisi katıldı. Öğrencilerin %56,8‘i kız, %43,2‘si erkekti. Öğrencilerin yaş ortalaması 21,39 ± 2,21 idi. PUKİ toplam puanı 5‘ten yüksek olan öğrencilerin uyku kalitesi kötü olarak tanımlandı. Araştırmada kötü uyku kalitesi sıklığı %52,4 olarak bulundu. ATBÖ-KF ölçeğinin kesme noktalarına göre araştırmada akıllı telefon bağımlılığı sıklığı %34,6 olarak saptandı. Akıllı telefon bağımlılığı olan öğrencilerde kötü uyku kalitesi sıklığı diğer öğrencilere göre anlamlı yüksekti. Binary lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre akıllı telefon bağımlılığı kötü uyku kalitesi için bağımsız risk faktörlerinden biri olarak bulundu. Üniversite öğrencileri uyku kalitesi ve akıllı telefon bağımlılığı konularında bilinçlendirilmelidir.
Sleep-related problems are common among college students. The aim of this study is to examine sleep quality in Pamukkale University students and investigate its relationship with smartphone addiction. This is a cross-sectional study. The dependent variable of the study is poor sleep quality. The independent variables of the study are smartphone addiction, features related to smartphone addiction, sociodemographic characteristics and other features that are questioned. In this study, a 30-item data form, Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV) and Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) were used. The minimum sample size of the study was calculated as 1088 participants. The data of the study were collected in March-April 2018. Data were analyzed with SPSS program and p <0.05 was considered significant in statistical analysis. 1545 Pamukkale University students who were selected by multi-stage cluster sampling method participated in the study. 56.8% of the students were female and 43.2% were male. The mean age of the students was 21.39 ± 2.21. Sleep quality of students with a PSQI global score higher than 5 was defined as poor. The prevalence of poor sleep quality was 52.4%. According to SAS-SV cut-off points, the prevalence of smartphone addiction was found to be 34.6% in the research. The prevalence of poor sleep quality in students with smartphone addiction was significantly higher than in other students. According to the results of binary logistic regression analysis, smartphone addiction was found to be one of the independent risk factors for poor sleep quality. College students should be informed about sleep quality and smartphone addiction.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3577
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Betul_Ozcan_tez.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

730
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

622
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.