Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/359
Title: Boşanmış ve boşanmamış aileye sahip ergenlerın yalnızlık, yaşam doyumu, sosyal destek ve bazı değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Examining loneliness, life satisfaction, social support, and some variables of adolescents with divorced parents and non-divorced parents
Authors: Şahin Kapıkıran
Akyol, Seval Ulviye
Keywords: Divorced Parents, Loneliness, Life Satisfaction, Social Support, Adolescent
Bosanmıs Aile, Yalnızlık, Yasam Doyumu, Sosyal Destek, Ergenlik
Issue Date: Jul-2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu arastırmanın amacı, bosanmıs ve bosanmamıs aileye sahip ergenlerde yalnızlık, yasam doyumu, sosyal destek düzeyleri ve bazı degiskenlerin anlamlı sekilde farklılasıp farklılasmadıgını incelemektir. Arastırma grubu 2011-2012 egitim ögretim yılında Isparta il merkezindeki 12 resmi liseye devam eden 400 lise ögrencinden olusmaktadır. Arastırma grubundaki ögrencilerin 203’ü (%50.8) bosanmamıs, 197’si (%49.2) bosanmıs aileye sahiptir ve 245’i (%61.2) kız, 155’i (%38.8) erkektir. Arastırma kapsamında “UCLA Yalnızlık Ölçegi”, “Yasam Doyumu Ölçegi”, “Algılanan Sosyal Destek Ölçegi” ve “Kisisel Bilgi Formu” kullanılmıstır. Analizler SPSS 16.0 paket programı aracılıgıyla .05 anlamlılık düzeyinde test edilmistir. Verilerin analizinde tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çok yönlü varyans analizi (MANOVA) yapılmıstır. Varyansların homojenligi Levene Testi ile belirlenmistir. Elde edilen bulgulara göre; bosanmıs aileye sahip ergenlerin bosanmamıs aileye sahip ergenlere göre yalnızlık düzeyleri daha yüksek, yasam doyumu ve sosyal destek düzeyleri ise daha düsüktür. Anne baba evlilik durumuna göre aile destegi anlamlı sekilde farklılasırken, arkadas ve ögretmen destegi anlamlı sekilde farklılasmamaktadır. Ergenlerin yalnızlık, yasam doyumu ve sosyal destek düzeyleri üzerinde anne baba evlilik durumu ve demografi degiskenlerin ortak etkisi anlamlı düzeyde bir fark yaratmamıstır. Bosanmıs aileye sahip ergenlerde bosanmanın üzerinden geçen süreye göre yalnızlık, yasam doyumu ve sosyal destek düzeyleri anlamlı sekilde farklılasmamaktadır. The aim of this study is to examine loneliness, life satisfaction, social support levels and some variables vary in a significant of adolescence whose parents are divorced and non-divorced. Research group were consist of 12 high schools’ students who were attending 2011-2012 academic year in the center of Isparta. In this study group 203 students (50.8%) have divorced parents, 197 (49.2%) have non-divorced parents, and 245 (61.2%) were female and 155 (38.8%) were male. In this study "UCLA Loneliness Scale", "Life Satisfaction Scale", "Perceived Social Support Scale" and "Personal Information Form" were used. Data analysis were conducted with SPSS 16.0 statistical package program in .05 significance level. For data analysis, analysis of variance (ANOVA) and multivariate analysis of variance (MANOVA) were performed. Levene's test for the homogeneity of variances has also been used. According to the results; Loneliness level of adolescents with divorced parents higher than adolescents with non-divorced parents, however life satisfaction and social support levels are lower. Family support differed significantly according to marital status of parents, friends and teacher support not significantly differed. Marital status of the parents and demographic variables’ common effect not create a significant difference on the levels of loneliness, life satisfaction and social support of adolescents. Loneliness, life satisfaction and social support levels of adolescents with divorced parents not significantly difference according to divorce time.
URI: https://hdl.handle.net/11499/359
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Seval Ulviye Akyol.pdf1.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on May 29, 2023

Download(s)

12
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.