Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/361
Title: Argümantasyonun kavramsal anlamaya, tartışmacı tutum ve özyeterlik inancına etkisi
Other Titles: The impact of argumentation on students’ conceptual understanding, argumentativeness, and self-efficacy beliefs
Authors: Öztürk, Mesude
Advisors: Hulusi Çokadar
Keywords: Argümantasyon, Toulmin tartı?ma modeli, Kavramsal anlama, Tartı?macı tutum, Fen ve teknoloji dersi öz-yeterlik inancı
Argumentation, Toulmin argument pattern, Conceptual understanding, Argumentativeness, Self-efficacy beliefs toward Science and Technology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalı?manın amacı, argümantasyonun öğrencilerin kavramsal anlama, tartı?macı tutum ile fen ve teknoloji dersi öz-yeterlik inançlarına etkisini incelemektir. “Ya?amımızdaki Elektrik” ünitesinin öğretimi, 2010– 2011 eğitim-öğretim yılında Denizli ilinde 68 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekle?tirilmi?tir. Haftada dört ders saati olarak toplam sekiz hafta süren bu çalı?mada öntest–sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmı?tır. Deney grubundaki (n=34) öğrencilerin argümantasyon hakkında deneyim kazanmaları için sekiz ders saati “Kuvvet ve Hareket” konusunda hazırlanan çalı?ma yapraklarıyla deneme çalı?ması yapılmı?tır. Deney grubunda dersler, Toulmin’in Tartı?ma Modeline göre düzenlenen çalı?ma yaprakları ile i?lenmi?, deneyler öncesinde ve deneyler esnasında öğrencilerle sınıf tartı?ması yapılmı?tır. Kontrol grubunda (n=34) ise dersler, fen ve teknoloji ders programında önerilen öğretim yöntem ve teknikleri ile i?lenmi?tir. Gruplara; Kavram ba?arı testi, Tartı?macı tutum ölçeği ile Fen ve teknoloji dersi öz-yeterlik inanç ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmı?tır. Elde edilen nicel veri t-testleri ile çözümlenmi?tir. Deney grubundaki çalı?ma yapraklarının içerdiği tartı?malar nitelik açısından değerlendirilmi?tir. Grupların kavramsal anlama ve tartı?macı tutumlarında anlamlı fark olu?masına kar?ılık, öz-yeterlik inançlarında anlamlı bir fark olu?mamı?tır. Öğrencilerin çalı?ma yapraklarına yazdıkları argümanlar dördüncü tartı?ma düzeyine ula?mı?tır. The aim of this study was to examine the effect of argumentation on students’ conceptual understanding, argumentativeness, and self-efficacy beliefs. The topic of “Electricity in our lives” was instructed to 68 seventh grade students in a public school in the province of Denizli, in the academic year 2010-2011. The study was eight-week-long and four hours took place in each week. A quasi-experimental pretest-posttest control group design was used. To gain experience in argumentation, an eight-hours-long pilot study was performed on experimental group using the worksheets of “Force and Motion” topics. In the experimental group (n=34), the subject was taught using worksheets organized according to Toulmin Argument Pattern. Argumentation was done in classroom at the beginning of the each session and during the experimental procedures. In the control group (n=34), the subject was taught by recommended teaching methods and techniques in the Science and Technology curriculum. To gather the data; a conceptual achievement test, argumentativeness scale, and a selfefficacy towards science and technology scale were administered to the groups as pretest and posttest. The quantitative data were analyzed by ttests. The worksheets were evaluated for the qualities of arguments in the experimental group. A statistically significant difference emerged between the groups regarding to conceptual understanding and argumentativeness scores, but not in their self-efficacy beliefs scores after instruction. The quality of the arguments in the experimental group was reached to the fourth level.
URI: https://hdl.handle.net/11499/361
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MESUDE ÖZTÜRK.pdf2.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

164
checked on May 27, 2024

Download(s)

262
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.