Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3660
Title: Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between teachers' perceptions of organizational justice and organizational silence
Authors: Durmuş, Hande Gökyıldırım
Advisors: Başer, Meral Uras
Keywords: Örgütsel adalet, örgüt sessizlik, özel okullar, devlet okulları
Organizational justice, organizational silence, private schools, public schools
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, devlet ve özel ilköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik algıları arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemektir. Öğretmenlerin, örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik davranışlarının eğitimin niteliğini etkilediği düşünülmektedir. Öğretmenler adaletli bir ortamda çalışırlarsa çalıştıkları ortamdan ve yaptıkları işten memnuniyetleri artacaktır. Bu yüzden eğitim kurumlarında örgütsel adaletin sağlanması önemlidir. Artan örgütsel adalet algısı daha çok konuşan, haklarını savunabilen, örgüt yararına fikirler geliştirebilen, okullarda yapılan yanlışların düzeltilmesinin yolunu arayan eğitim çalışanlarının artmasını sağlayacaktır. Araştırmanın evrenini Denizli ili Merkez Efendi ve Pamukkale ilçelerinde 2017 – 2018 öğretim yılları arasında faaliyet gösteren devlet ve özel ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Nicel bir çalışma yapılmıştır. Evrenden seçkisiz örnekleme yolu ile elde edilen 350 öğretmen ise araştırmanın örneklemini meydana getirmektedir. Bu araştırma ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin 3.35 ortalama ile okullardaki Örgütsel Adalet ile ilgili algılarının kısmen katılıyorum düzeyinde, okullardaki Örgütsel Sessizlik ile ilgili algılarının 2.88 ortalama ile kısmen katılıyorum düzeyinde yer aldıkları bulunmuştur. Öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne göre Örgütsel Adalet ve Örgütsel Sessizlik algı düzeyleri arasında istatistiksel olarak 0.05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre benzer Örgütsel Adalet algı düzeylerine sahip oldukları bulunmuştur. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre benzer Örgütsel Sessizlik algı düzeylerine sahip oldukları bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel adalet ve örgütsel sessizlik algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
The aim of the study is to determine whether teachers working in state and private primary schools have a meaningful relationship between perceptions of organizational justice and organizational silence. It is thought that teachers' perceptions of organizational justice and organizational silence influence the quality of education. If teachers work in a fair environment, they will be satisfied with the environment they work in and the work they do. Therefore, it is important to ensure organizational justice in educational institutions. The increasing perception of organizational justice will help increase education workers who speak more, defend their rights, develop ideas for the benefit of the organization, and seek to correct the mistakes made in schools. The universe of the research is composed of teachers working in state and private primary education institutions operating between 2017-2018 academic years in the Merkez Efendi and Pamukkale in Denizli. A quantitative study was carried out. 350 teachers from the universe by means of unselected sampling constitute the sample of the research. This research was carried out in the relational survey model. It was found that teachers' perceptions of Organizational Justice with 3.35 mean levels were Partially Agree and perceptions of Organizational Silence with 2.88 mean levels were Partially Agree in school. There was no statistically significant difference between Organizational Justice and Organizational Silence perception levels according to the school type of the teachers. It has been found that teachers have similar levels of perception of Organizational Justice according to their vocational seniority. It has been found that teachers have similar levels of perception of Organizational Silence according to their vocational seniority. Organizational justice and organizational silence perceptions of teachers were not statistically significant.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3660
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10257144.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

114
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.