Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3684
Title: Öğretmenlerin okul öncesi yöneticilerinin liderlik tarzlarına ilişkin görüşleri
Authors: Başyiğit, Evrim Keskin
Keywords: Okul yöneticisi, yönetim, lider, liderlik
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin okul öncesi yöneticilerinin liderlik tarzlarına ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler (yaş, mesleki kıdem, okuldaki mesleki kıdem, sendikaya üyelikleri, medeni durum) açısından incelenmesidir. Veriler, öğretmenlerin görev yaptığı okullara bizzat gidilerek toplanmıştır. Toplanan veriler öncelikle bilgisayar paket programına (SPSS-Statistical Program for Social Sciences) girilerek, istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde; frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ), standart sapma (ss) bağımsız örneklem grupları için t-testi, ikiden çok grup ortalamalarının karşılaştırılması için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) hesaplanmıştır. Veriler betimleyici istatistikler ile sunulmuştur. Manidarlık sınamalarında anlamlılık düzeyi olarak ? =0.05 alınmıştırtır. Çalışmada, verilen toplanması için Taş, Çelik ve Tomul (2007) tarafından geliştirilen “Liderlik Tarzı Davranış Ölçeği kullanılmıştırtır. Ölçek, 59 madden oluşmakta ve beş alt boyuta ayrılmıştır. Araştırma, Denizli İli’ne bağlı Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde görev yapmakta olan yöneticileri kapsayacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında yaklaşık 550 öğretmen görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerden tesadüfî örneklem yöntemi ile en az 176 öğretmen veri toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmenlerin yaş oranına bakıldığında %64.2’si 22-34 yaş arası, %35.8’i 35 yaş üzerindedir. Yaş oranlara bakıldığında 22-34 yaş arası daha yüksektir. Görev yaptıkları okuldaki hizmet yıllarına bakıldığında 1-8 yıl arası %77.8'dir, 9 yıl ve üzeri %22.2'dir. Hizmet yıllarına bakıldığında 1-8 yıl arası görev yapanların oranı yüksektir. Sendikaya üyeliklerine bakıldığında üye olanlar %46.6’ dır, üye olmayanların oranı %53.4 tür, arasındaki cok büyük oran görülmemektedir. Hizmet yıllarına bakıldığında ise %25'i 1- 8 yıl arası, %47.7'si 9-15 yıl arası ve %27.3'ü 16 yıl ve üzerini kapsamaktadır. Göründüğü üzere 9-15 hizmet yılı oranı daha yüksektir. Son olarak da medeni durumuna bakıldığında bekar oranı %27.3'tür, evli oranı ise %72.7'dir .Evli oranı daha yüksektir. Öğretmenlerin okul yöneticilerinin liderlik tarzlarına ilişkin yaş, görev yapatıkları okuldaki hizmet yılları, sendikaya üyelikleri, medeni durum, göreve başladığından itibaren hizmet yıllarının Otoriter, Demokratik, Serbest Bırakıcı, Dönüşümcü ve Etkileşimci liderlik tarzlarının değerlendirmelerine bakıldığında .05 düzeyinde aralarında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3684
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evrim Keskin Başyiğit.pdf414.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on May 27, 2024

Download(s)

82
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.