Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3691
Title: Ana dalı keman olan müzik öğretmenlerinin ortaokul müzik dersinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: Problems encountered by the music teachers major in violin in the secondary school music course and solution proposals
Authors: Önderoğlu, Ufuk Alper
Advisors: Akyüzlüer Fatıma
Keywords: Müzik öğretmeni, çalgı eğitimi
Music teacher, instrument training
Publisher: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı
Abstract: Bu araştırmada temeldeki amaç, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda keman eğitimi alan müzik öğretmenlerinin ortaokul kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra karşılaştıkları güçlüklerin tespit edilerek ortaya konması ve çözüm önerileri getirilmesidir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel model uygulanmış ve konunun içeriği gereği alan taraması yapılmıştır. Bunun için açık uçlu anket soruları hazırlanarak bir ön çalışma yapılmış ve Denizli’de özel ve resmi ortaokullarda çalışan 28 müzik öğretmenine uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda ana dalı keman olan müzik öğretmenlerinin yaşadıkları güçlükler; müzik sınıflarının eksikliği, ders saatlerinin yetersizliği, öğrencilerin, idarecilerin ve diğer öğretmenlerin müzik dersine karşı olumsuz tutum ve davranışları, sınıflardaki yalıtım sorunu ve Türk Müziği alanındaki eğitim yetersizliği olarak belirlenmiştir.
The basic aim of this study is to determine the difficulties encountered in the secondary schools by the music teachers who have studied violin in institutions that train music teachers, and to present solutions. In this study, a descriptive model, one of the quantitative research methods, was applied and due to the nature of the subject area scan was performed. For this purpose, open-ended survey questions were prepared and a preliminary study was performed and it was applied to 28 music teachers working in private and public secondary schools in Denizli. As a result of the research, the main problems encountered by the music teachers major in violin, the lack of music classes, lack of course hours, the negative attitudes and behaviors of students, administrators and other teachers towards the music lesson, the isolation problem in the classrooms and the lack of education in the field of Turkish Music were determined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3691
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10256583.pdf765.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

94
checked on May 6, 2024

Download(s)

228
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.