Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3699
Title: Edwın E. Gordon’un müziğe eğitme teorisi doğrultusunda 0-6 Yaş grubu okul öncesi döneminin incelenmesi (Olten Filarmoni Sanat Okulu Örneği)
Other Titles: Investigation of 0-6 age preschool period in terms of Edwin E. Gordon’s music learning theory (Olten Philharmonic Art School Sample)
Authors: Okuldaş, Nilüfer
Advisors: Akbulut, Efe
Keywords: Müziğe Eğitme Teorisi, Edwin Gordon, Müzik Eğitimi
Music Learning Theory, Edwin Gordon, Music Education
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma Edwin E. Gordon?un Müziğe Eğitme Teorisi doğrultusunda, müziğin bebek/çocuk tarafından nasıl algılandığı hakkında fikirler sunmak, 0-6 yaş arasındaki çocukların müziği öğrenme süreçlerinde eğitimcilerin müzik eğitiminde kullanabilecekleri yeni yöntemler sunmak ve bu teori doğrultusundaki yaklaşımlar ile ilgili Türkçe kaynak oluşturma amacıyla yapılmıştır. Müziğe Eğitme Teorisi müziğin bebek/çocuk tarafından nasıl algılandığını temel alarak Prof. E. Gordon tarafından Amerika?da tamamen bilimsel verilere dayanarak oluşturulmuş bir teoridir. Gordon?un teorisi müzik eğitimi yaklaşımları ile ortak özellikler taşısa da, bu yaklaşımların farklı bir modeli veya uygulaması değildir. “Bireyler müziği nasıl öğrenir?” sorusuna cevap arama girişimidir ve bu soruya bulunan cevaplar teorinin temelini oluşturmaktadır. Araştırmada Olten Filarmoni Sanat Okulu?nda eğitim görmekte olan 0-6 yaş grubundaki Müziğe Eğitme Teorisi öğrencilerinin dersleri video yöntemiyle kayıt altına alınmış, alınan bu kayıtlardaki verileruzman görüşleri alınarak hazırlanan “Ders Gözlem Formu” aracılığıyla toplanmıştır. Kayıt altına alınan dersler üç farklı Müziğe Eğitme Teorisi uzmanı tarafından incelenerek gözlem formları doldurulmuştur. Çalışmada araştırma yöntemlerinden “Nitel Araştırma Yöntemi” kullanılarak bu araştırma içerisinde yer alan analiz yöntemlerinden “İçerik Analizi” ile veriler çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Ders gözlem formlarının içerik analizi ile çözümlenmesinin ardından, Müziğe Eğitme Teorisi derslerinin işleyişi ve içeriğine yönelik bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda Müziğe Eğitme Teorisi dersleri tanıtılmıştır. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öneriler sunulmuştur.
This research was carried out in terms of Edwin E. Gordon?s Music Learning Theory in order to present ideas about how music is perceived by babies/children, offer new methods that educators can use in music education in the process of music learning of children aged 0-6 and create a Turkish resource according to this theory. Music Learning Theory is completely a scientific theory which was studied by Prof. E. Gordon in USA and bases on how music is perceived by babies and children. Although Gordon's theory has common features with music education approaches, it is not a different model or practice of these approaches. It is an attempt to find answers to the question “How individuals learn music” and the answers to this question form the basis of the theory. In this research, Music Learning Theory courses were taken place in Olten Philharmonic Art School with students between age of 0 and 6. All these lessons were recorded and the data in these records were collected through the “Course Observation Form” prepared by taking expert opinions. Recorded lessons were examined by three different Music Learning Theory professionals and observation forms were fulfilled by them. As a research method, “Qualitative research method” was used and all data were analyzed and interpreted with “Content Analysis” method. After analyzing the course observation forms with content analysis, findings about the functioning and content of the Music Learning Theory courses were reached. In line with these findings, Music Learning Theory courses were introduced. Recommendations were presented based on the results obtained.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3699
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NİLÜFER TEZ SON DURUM.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

284
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.