Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3701
Title: Annelerin çocuğu sakinleştirme yöntemi olarak besini kullanma durumlarının ve besleme davranışlarının belirlenmesi
Determination of the food using status as a calming method of child and feeding behaviors of mothers
Other Titles: Determination of the food using status as a calming method of child and feeding behaviors of mothers
Authors: Solmaz, Perihan
Advisors: Başkale, Hatice
Keywords: Sakinleştirme Yöntemi Olarak Besini Kullanma, Annelerin Besleme Davranışları, Besleme Sorunları, Baş Etme
Using Nutrition as a Calming Method, Mothers' Feeding Behavior, Feeding Problems, Coping Behavior
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma annelerin çocuğu sakinleştirme yöntemi olarak besini kullanma durumlarını ve besleme davranışlarını belirlemek amacıyla kalitatif (nitel) araştırma deseni kullanılarak yürütülmüştür. Araştırma Uşak ilinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı‟na bağlı 7 anaokulundan 3 anaokulda yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anaokullarında 3-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler oluşturmuştur. Araştırmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak tanıtıcı özellikler formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışma sırasında görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kaydedilmiştir. Görüşmelere ilişkin veriler tematik içerik analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Annelerin çocuğu sakinleştirme yöntemi olarak besini kullanma durumlarının ve besleme davranışlarının belirlenmesine yönelik görüşmeler annelerin çocuklara besini sunma nedenleri ve çocuğu besleme olarak iki tema altında sınıflanmıştır. Bu çalışmada anneler çocuğu huysuzlandığı, mızmızlandığı, ağladığı ya da canı sıkıldığında besini, daha çok abur cubur besini, çocuğunu sakinleştirmek için kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Annelerin çocuklarını sakinleştirme yöntemi olarak besini kullanmalarında çevrenin önemli bir etkisi olmaktadır. Anneler çevreden gelen tepkilerden dolayı çocuğa istediği besini vererek çocuğu sakinleştirmek zorunda kalmaktadırlar. Anneler çocuğu ödüllendirmek ya da yemek yemediğinde aç kalmasın diye istedikleri besini çocuklarına sunmaktadırlar. Anneler çocuğunun yemeğini bitirmesini teşvik ve çocuğun iştahının açılmasını sağlamak için yemeği beğenmediğinde ya da yemek istemediğinde, yemek hazır olmadığında istedikleri abur cuburu vermektedirler. Annelerin çoğu çocuğunu besleme ile ilgili sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar; çocuğun yemek seçmesi, peşinde dolaşarak ya da TV/tablet karşısında yedirme ve toplumun etkisidir. Anneler besleme ile ilgili yaşadıkları sorunlarla tehdit, özendirme, ödül/pazarlık, kural koyma, besinleri farklı şekillerde sunma, yediklerini takip etme ve izin verme gibi yöntemler kullanarak baş etmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmadaki sonuçlar hemşirelerin çocukların beslenmesi ve besleme sorunlarıyla nasıl baş edileceği konusunda annelere eğitim yapması gerektiğini göstermektedir.
This study was carried out by using qualitative (qualitative) research design in order to determine the nutritional status and feeding behaviors of mothers as a method of calming the child. The study was carried out in 3 kindergartens in 7 kindergartens under the Ministry of National Education in Uşak province. The sample of the study consisted of mothers with children aged 3-6 years in kindergartens of Uşak Provincial Directorate of National Education. In the research, focus group interviews, one of the qualitative research data collection methods, were conducted. In the study, descriptive features form and semi-structured interview form were used as data collection tool. During the study, the interviews were recorded using a voice recorder. Data on interviews were evaluated using thematic content analysis. Mothers 'use of nutritional status as a method of calming children and interviews to determine feeding behaviors were classified under two themes as mothers' reasons for providing food to children and feeding the child. In this study, it was concluded that mothers used the food to calm their child, when they were grouched, whined, cried, or squeezed. The environment has a significant impact on mothers' use of food as a method of calming their children. Mothers have to calm the child by giving the food they want by the reactions from the environment. Mothers offer the food to their children so that they do not reward the child or stay hungry when they do not eat. Mothers encourage their child to finish their meal, and when they do not like the food or want to eat, to give the child their appetite, they give the junk food they want when the food is not ready. Most mothers have problems with feeding their children. These problems; the child's choice of food, the pursuit, or against the TV / tablet, and the impact of society. Mothers are trying to cope with problems such as threats, encouragement, reward / bargaining, rule-setting, presenting nutrients in different ways, using and following methods of feeding. The results of this study show that nurses should educate mothers about how to deal with feeding and feeding problems of children.
URI: http://hdl.handle.net/11499/3701
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10263688.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

198
checked on May 6, 2024

Download(s)

708
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.