Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3702
Title: Betonarme bir binanın doğrusal olmayan dinamik analiz ile elde edilen ötelenme taleplerinin istatistiksel değerlendirilmesi
Other Titles: Statistical evaluation of displacement demands obtained by nonlinear dynamic analysis of a reinforced concrete building
Authors: Tezel, Melike
Keywords: Betonarme Bina, Global Ötelenme Oranı, Göreli Kat Ötelenmesi Oranı, Zaman Tanım Alanında Analiz
Reinforced concrete building, global drift ratio, interstory drift ratio, time history analysis
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Global ötelenme oranı ve göreli kat ötelenmesi oranı talepleri, yeni yapıların tasarımı ve/veya mevcut yapıların deprem performansının belirlenmesi amacı ile kullanılan önemli parametrelerdendir. Global ve göreli kat ötelenmesi oranı taleplerinin belirlenmesi amacı ile kullanılan en doğru yöntem zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizdir. Zaman tanım alanında analizlerden elde edilen global ötelenme oranı ve göreli kat ötelenmesi oranı talebi, analiz için kullanılan ivme kaydına bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla uygun ivme kayıtlarının seçilmesi, yapının deprem davranışının doğru olarak tahmin edilebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin de (TBDY) aralarında bulunduğu modern deprem yönetmeliklerinde, zaman tanım alanında analizde kullanılacak ivme kayıtlarının özellikleri ve kayıtların seçimi ile ilgili tanımlamalar yerini almıştır. Bu çalışmada, üç boyutlu, 5 katlı bir betonarme binanın zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizi için TBDY ile uyumlu olarak oluşturulan 11 ivme kaydı takımına sahip ivme setleri kullanılmıştır. TBDY’de tanımlanan ZB, ZC ve ZD sınıfı zeminleri için tanımlanan tasarım ivme spektrumları ile uyumlu olacak şekilde ivme kaydı takımları elde edilmiştir. Her bir zemin sınıfı için 30 ivme seti, toplamda 90 ivme seti, zaman tanım alanında analizler için kullanılmıştır. İvme kayıtları için kullanılacak ölçeklendirme katsayısı 0.5-2.0 arasında alınmıştır. Zaman tanım alanında doğrusal olmayan analizler ile global ötelenme oranı ve göreli kat ötelenmesi oranı değerleri, her bir ivme kaydı takımı için elde edilmiştir. Daha sonra, herhangi bir sette yer alan ivme kaydı takımları için elde edilen ötelenme oranı değerlerinin set içerisindeki eğilimi ve saçılımı hesaplanarak, ötelenme oranı taleplerinin dağılımları istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Aynı hedef spektrum ile uyumlu olarak elde edilen farklı ivme kaydı takımı setleri kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına göre, bu setlere ait global ve göreli kat ötelenmesi oranı talepleri arasındaki fark, varyans analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Ayrıca global ve göreli kat ötelenmesi taleplerine ait güven aralıkları tahmin edilmiştir.
Global drift ratio and interstory drift ratio demands are important parameters for seismic performance assessment of existing buildings or designing of new buildings. The most accurate method for determining global and interstory drift ratio demands is nonlinear time history analysis. Global drift ratio and interstory drift ratio demands obtained via time history analysis change depending on the ground motion record used for analysis. Therefore, choosing proper ground motion records is essential to estimate the correct earthquake response of the building. Properties of the ground motion records to be used for time history analysis has been involved in the modern earthquake regulations including Turkish Building Earthquake Code (TBDY). In this study, TBDY compatible ground motion record sets which have 11 ground motion record pairs were used for nonlinear time history analysis of three dimensional 5-storey reinforced concrete building. Design acceleration spectra defined in TBDY for local soil classes ZB, ZC and ZD are considered for obtaining ground motion record sets. 30 ground motion record sets for each local soil class and totally 90 ground motion record sets were used for time history analysis. Scaling factor to be used for the record pairs was kept between 0.5 and 2.0. Global and interstory drift ratio demands were calculated by nonlinear time history analysis using ground motion record sets. Afterwards, distributions of drift ratio demands were evaluated statistically by calculating mean and dispersion of the drift ratio demands for each of the record sets. The difference of the mean of drift ratio demands calculated for different record sets compatible with the same target spectrum are evaluated using analysis of variance. In addition, confidence intervals for global and interstory drift ratio demands are estimated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3702
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10264325.pdf3.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.