Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3794
Title: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısında mirna türlerinin prediktif önemi
Authors: Güler, Durmuş Levent
Advisors: Değirmencioğlu, Serkan
Keywords: miRNA, küçük hücreli dışı akciğer kanseri KOAH, miR-20b, miR-518, miR-let-7d, miR-26a, miR-33a, miR-let-7b, miR-199-5p, miR-369-5p, miR-940, miR-662, miR-328, miR-641, miR-935, miR-93, miR-383, miR-449b, miR-511, miR-636, miR-513b, miR-635
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin tüm dünyadaki en sık nedenini oluşturmaktadır. Kronik obstruktif akciğer hastalığı ise zararlı gaz ve partiküllere karşı havayolları ve akciğerin artmış kronik inflamatuvar yanıtı ile ilişkili ve genellikle ilerleyici özellikteki kalıcı hava yolu obstruksiyonu ile karakterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH doğal seyrinde akciğer kanserine dönüşebilmektedir. Her iki hastalığın da etiyolojisi incelendiğinde büyük oranda sigara dumanına maruziyetin önemli olduğu görülmektedir. KOAH ve akciğer kanseri büyük oranda sigara gibi ortak etiyolojik nedenlere dayalı ortaya çıktığı öngörüldüğü için patogenezlerinde muhtemel benzerlikler bulunduğu düşünülmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, miRNA’ların onkogenezde önemli yer tuttuğunu ve yeni bir tanısal biyobelirteç olabileceğini göstermiştir. Çalışmaya yeni tanı almış otuz KHDAK hastası ve tedavileri devam etmekte olan otuz KOAH tanılı hastası dahil edildi. Dışlama kriteri olarak KOAH grubunda herhangi bir ikincil malignite olması, KHDAK grubunda ise KOAH tanısı olması kullanılmışdı. Hastaların plazma örnekleri toplandı ve daha önceden belirlenmiş olan miRNA’ların (miR-20b, miR-518, miR-let-7d, miR-26a, miR-33a, miR-let-7b, miR-199-5p, miR-369-5p, miR-940, miR-662, miR-328, miR-641, miR-935, miR-93, miR-383, miR-449b, miR-511, miR-636, miR-513b , miR-635) ekspresyon düzeylerinin ölçümü yapıldı. Çalışma sonunda miRNA ekspresyon düzeyi değişimlerinin iki grup arasındaki farkları istatistiksel olarak analiz edildi. Analiz sonucunda 15 miRNA (miR-let-7d (p=0.006), miR-26a (p=0.01), miR-33a(p=0.001), miR-let-7b(p=0.001), miR-199-5p(p=0.001), miR-328(p=0.038), miR-641(p=0.001), miR-935(p=0.032), miR-93(p=0.01), miR-383(p=0,001), miR-449b(p=0.001), miR-511(p=0.001), miR-636(p=0.001), miR-513b(p=0.03) ve miR-635(p=0.01) tipinin istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) derecede farklılık gösterdiği tespit edildi. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve miRNA ekspresyon seviyesi değişimleri arasında korelasyon analizi yapıldığında ise; KOAH grubunda lökosit ve nötrofil değerleri ile anlamlı (p<0.05) ilişki saptanırken, KHDAK grubununda sadece albumin değerleri ile anlamlı (p<0.05) ilişki saptanmıştır. Sonuç olarak anlamlı farklılık tespit edilen miRNA’ların yapılacak çok merkezli ve daha fazla olgu sayısı içeren çalışmalar ile desteklenmesi sonucunda tanısal biyobelirteç olabilecekleri öngörülmektedir.
Lung cancer is the most common cause of cancer-related deaths worldwide. Chronic obstructive pulmonary disease, on the other hand, is a common, preventable and curable disease which is associated with progressive persistent airway obstruction and associated with increased chronic inflammatory response of airways and lungs against harmful gases and particles. COPD can turn into lung cancer in its natural course. When the etiology of both diseases is examined, it is seen that exposure to cigarette smoke is a major cause. COPD and lung cancer are thought to have similarities in their pathogenesis, as they occur largely due to common etiological causes such as smoking. Recent studies have shown that miRNAs play an important role in oncogenesis and may be a new diagnostic biomarker. Thirty newly diagnosed NSCLC patients and thirty COPD patients with ongoing treatment were included in the groups. Exclusion criteria were any secondary malignancy in the COPD group and the diagnosis of COPD in the NSCLC group. Plasma samples of the patients were collected and the previously determined miRNAs (miR-20b, miR-518, miR-let-7d, miR-26a, miR-33a, miR-let-7b, miR-199-5p, miR-369 -5p, miR-940, miR-662, miR-328, miR-641, miR-935, miR-93, miR-383, miR-449b, miR-511, miR-636, miR-513b, miR-635 ) expression levels were measured. At the end of the study, differences in miRNA expression level changes between the two groups were statistically analyzed. At the end of the analysis, 15 miRNA (miR-let-7d (p = 0.006), miR-26a (p = 0.01), miR-33a (p = 0.001), miR-let-7b (p = 0.001), miR-199-5p (p = 0.001), miR-328 (p = 0.038), miR-641 (p = 0.001), miR-935 (p = 0.032), miR-93 (p = 0.01), miR-383 (p = 0,001), miR-449b (p = 0.001), miR-511 (p = 0.001), miR-636 (p = 0.001), miR-513b (p = 0.03) and miR-635 (p = 0.01). When the correlation analysis was made between the clinicopathological features and changes in miRNA expression levels of the patients, a significant correlation was found between leukocyte and neutrophil values in the COPD group (p <0.05), but only albumin levels in the NSCLC group (p <0.05). As a result of this study, the miRNAs that we detected may be a new diagnostic biomarker as a result of further studies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3794
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf981.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

116
checked on May 6, 2024

Download(s)

216
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.