Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3827
Title: Spor bilimleri öğrencilerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin incelenmesi
Authors: Bozyiğit, Elif
Çetin, Esra
Keywords: Education,
self-leadership,
leadership,
sports,
university student
Eğitim
Kendi kendine liderlik
Liderlik
Spor
Üniversite Öğrencisi
Abstract: Self-leadership can be defined as the self-affecting process to do a task. Self-leadership is one of the modern leadership approaches that emerged in the 1980s. In this research, it is aimed to examine the self-leadership levels of students in sport sciences. The sample of the study consists of a total of 132 sport sciences students, whom 52 are women (39%) and 80 are men (61%). Personal Information Form and “Abbreviated Self-Leadership Questionnaire (ASLQ)” which is the short version translated to the Turkish language by Şahin (2015) was used as the data collection tool of the study. ASLQ has 5-point Likert type and consists of 9 items. SPSS package program was used in the analysis of the data. Cronbach alpha is calculated as .82 as result of reliability analysis. According to the analysis; there was no statistically significant difference the scores obtained from ASLQ among age, class, gender and department, there was a significant difference between place of growth (p <.05). The average score of the students is 34.88 (min=10, max=45). As a result; it can be said that faculty of sports sciences student’ self-leadership levels are high, however, it only differs according to one variable.
Kişilerin bir işi gerçekleştirebilmek için kendini etkileme süreci kendi kendine liderlik olarak tanımlanabilir. Kendi kendine liderlik 1980’li yıllarda ortaya çıkan modern liderlik yaklaşımlarından biridir. Bu araştırmada, spor bilimlerinde öğrenim gören öğrencilerin kendi kendine liderlik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan 52 kadın (%39), 80 erkek (%61) toplam 132 öğrenci bu araştırmanın örneklemi oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu ve Türkçe çevirisi Şahin (2015) tarafından yapılan “Kendi Kendine Liderlik Ölçeği (KKLÖ)” kısa formu kullanı lmıştır. KKLÖ 5’li Likert tipi puanlamaya sahiptir ve 9 maddeden oluşmaktadır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha değeri .82’dir. Yapılan analizlere göre; KKLÖ’den alınan puanlar ile yaş, sınıf, cinsiyet ve bölüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamış, üniversiteye kadar yaşadığı yer arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<.05). Öğrencilerin ölçekten aldıkları ortalama puan 34.88’dir (min=10, max=45). Sonuç olarak; spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin kendi kendine liderlik düzeylerinin yüksek olduğu ve sadece bir değişkene göre farklılık gösterdiği söylenebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3827
ISSN: 1304-284X
Appears in Collections:Spor Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SBF ogrenci kendi kendine liderlik duzeyleri-yayinlanan.pdf508.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.