Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3852
Title: Beliefs of pre-service English teachers on vocabulary learning and their preferences in vocabulary learning strategies
Other Titles: Hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin sözcük öğrenimi üzerine inançları ve sözcük öğrenme strateji tercihleri
Authors: Kulak, Hazel
Advisors: Ok, Selami
Keywords: belirleme,
sosyal
bilişsel,
meta-bilişsel,
bellek stratejileri
Vocabulary learning beliefs and strategies,
determination,
social,
cognitive,
meta-cognitive,
memory strategies
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Sözcük öğrenimi, dil ediniminin en önemli ve zorlayıcı bileşenlerinden biri olduğundan dolayı büyük ilgi kabul etmiştir. Bu çalışmanın amacı, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin sözcük öğrenimi konusundaki inanç ve sözcük öğrenme strateji tercihlerini incelemektir. Ayrıca, çalışma hangi sözcük öğrenme stratejilerinin en fazla ve en az sıklıkla hizmet öncesi İngilizce öğretmenleri tarafından kullanıldığını bulmaya amaçlamıştır. Pamukkale Üniversitesi'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında bu sorulara cevap bulmak için 340 hizmet öncesi İngilizce öğretmenleri ile nicel bir metodoloji uygulanmıştır. Katılımcılar Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümüne devam etmekteydiler. Verilerin toplanmasında 5 puanlık Likert ölçeği olarak tasarlanmış bir anket kullanılmıştır. Nicel bulgular SPSS, versiyon 24 ile analiz edilmiştir. Cevapların analizi katılımcıların çoğunluğunun sözcük öğreniminin önemli olduğuna ve dil becerilerinin geliştirilmesinde faydalı olduğuna inandığını göstermektedir. Katılımcılar ayrıca, yüksek frekanslı sözcükleri öğrenmenin düşük frekanslı sözcükleri öğrenmekten daha önemli olduğuna katıldılar. İngilizce öğrenim kaynaklarının rolü konusunda konuşan katılımcılar, İngilizce TV programlarını izlemenin yeni sözcükler edinmek için yararlı olduğuna ve bilgisayar oyunları, şarkılar, filmler ve TV dizileri, web siteleri ve sosyal medyanın sözcük edinimi için yararlı olduğuna kuvvetle katıldılar. İngilizce TV programlarını izlemenin, anadiliyle İngilizce pratik yapmanın ve dil becerilerine entegre ederek yeni sözcükler öğrenmenin yararına olan inanç, katılımcılar tarafından kuvvetle kabul edildi. Katılımcılar aynı zamanda cep telefonu uygulamalarının sözcük bilgisini geliştirmek için faydalı buldular. Katılımcılar aynı zamanda İngilizceyi ana dilde konuşanlarla pratik yapmanın ve yeni öğrenilen sözcükleri çok pratik yapmanın faydalı olduğuna inandılar. Katılımcılar roman ve dereceli kitap okumanın ve İngilizceyi sınıf arkadaşları ile pratik yapmayı sözcük kapasitesini geliştirmede yararlı buldular. Bu bağlamda, yeni sözcükler dil becerileri ile bütünleştirilerek öğrenilmeli ve katılımcılar yeni sözcüğün anlamını bilmedikleri takdirde, anlamını içerikten tahmin etmenin daha iyi olduğuna inandılar. Çalışmamız İngiliz dili eğitimi ile ilgili metinler okuyarak akademik sözcük öğrenmenin mesleki gelişim için önemli olduğunu ve işitme ve hafıza becerilerinin sözcükleri iyi öğrenmek için önemli olduğunu ortaya koydu. Diğer taraftan, katılımcılar sözcük öğrenme stratejilerini kullanmayı tercih ettikleri görünmektedir. En sık kullandıkları sözcük öğrenme stratejileri belirleme stratejileri gibi görünürken bilişsel stratejiler en az kullanılan stratejilerdir. Örnek verirsek, sözcüğün anlamını bağlamdan tahmin etme (belirleme), anlam için bir sınıf arkadaşı isteme ve öğretim elemanından yeni sözcüğün bir bağlamda (sosyal) kullanmasını isteme, bir sözcüğün telaffuzunu sesli ve dikkatli bir şekilde okuma ve bir sözcüğü eş anlamlısı / zıt anlamlısı ile bağlama ve sözcüğün anlamını kişisel bir deneyime (hafızaya) bağlamak, bir sözcüğün sözlü olarak tekrarlanması ve derste (bilişsel) yeni bir sözcük hakkında not alınması, İngilizce TV dizileri, filmler, yeni yayınlar izlemek, İngilizce şarkıları dinlemek ve yeni sözcükler edinmek için akıllı telefon uygulamalarını kullanmak (meta-bilişsel), en çok tercih edilen sözcük öğrenme stratejileri olarak gösterilebilir.
Vocabulary learning has received great attention for second language acquisition since it is one of the most important and challenging components of language acquisition. The aim of the study was to investigate the beliefs of pre-service English teachers on vocabulary learning and their preferences in vocabulary learning strategies. The study also aimed to find out on which vocabulary learning strategies are employed the most and the least frequently by the pre-service English teachers. A quantitative methodology was conducted in 2017-2018 academic year with 340 pre-service English teachers to find answers to these questions. The participants were attending the Department of English Language Teaching, Faculty of Education, Pamukkale University. A questionnaire which was designed as 5-point Likert-scale was used to collect the data. The quantitative findings were analysed using SPSS, version 24. The analysis of the responses shows that the majority of the participants believes that vocabulary learning is essential and beneficial for developing language skills. The participants also agree that learning high frequency words is more important than learning low frequency words. Speaking for the role of English language learning sources, the participants seem to agree strongly that it is useful to watch English TV programs to pick up new words, and that computer games, songs, movies and TV series, web sites and social media are beneficial for vocabulary acquisition. The beliefs on the benefit of watching English TV programs, practicing English with native speakers and learning new words by integrating them with language skills were strongly agreed by the participants. The participants also find beneficial to use mobile applications to develop vocabulary learning. The participants also believe that it is useful to practice English with native speakers to improve the knowledge of vocabulary and to make a lot of practice of newly learned words. The participants also find reading novels and graded readers and practicing English with classmates beneficial to develop vocabulary capacity. To this end, new words should be learned by integrating them with language skills and the participants agree that it is better to guess a new word in a context if they do not know the meaning of the new word. Our study revealed that learning academic words by reading ELT-related texts is essential in their career development, and that a good hearing ability and memory skill are important to learn vocabulary well. On the other hand, the participants seem to prefer using vocabulary learning strategies. The vocabulary learning strategies they most commonly use seem to be determination strategies whereas the cognitive strategies are the least commonly used ones. To exemplify, guessing the word’s meaning from context (determination), asking a classmate for meaning and asking the instructor to use the new word in a context (social), studying the pronunciation of a word aloud and carefully and connecting a word to its synonym and antonym and connecting the word’s meaning to a personal experience (memory), verbal repetition of a word and taking notes about a new word during lesson (cognitive), watching English TV series, movies, newscasts, listening to English songs and using smartphone applications to pick up new words (meta-cognitive), can be shown as the most commonly preferred vocabulary learning strategies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3852
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10265813.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

122
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.