Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/39035
Title: Okul yöneticilerinin psikolojik sözleşme algısı ile öz yeterlikleri arasındaki ilişki
Authors: Açıkgöz, Hasan
Keywords: Okul yöneticileri,
psikolojik sözleşme,
öz yeterlik,
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin psikolojik sözleşme ve öz yeterlik algılarının düzeyini belirlemek ve bu algıların cinsiye, medeni durum, yaş, branş, öğrenim durumu, görev yeri okuldaki ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmaya neden olup olmadığının incelenmesidir. Ayrıca iki değişken arasındaki ilişki de incelenmiştir. İlişkisel tarama modeli ile yürütülmüş olan bu araştırmanın evrenini 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında Afyonkarahisar ili Başmakçı, Dazkırı, Dinar ve Evciler ilçelerinde bulunan 99 resmi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 192 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Evrendeki tüm okullara ulaşılmış ve dönüt alınan veri toplama araçlarından 166 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada veriler, Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeği (PSAÖ), Yönetici Öz yeterlik Algısı Ölçeği (ÖAÖ) ile toplanmıştır. Araştırmada temel betimsel hesaplamalar için SPSS 25.0 (Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı- Statistical Package for Social Scienses) adlı yazılım kullanılmıştır. Analizlerin ilk aşamasında ölçeklere güvenilirlik analizi ve One Sample Kolmogorov-Smirnov normallik analizi uygulanmıştır.Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin toplam öz yeterlikleri ile işlemsel, ilişkisel, dengeli ve toplam psikolojik sözleşme arasında pozitif ve orta düzeyde anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin öz yeterlik düzeyleri yüksek bulunmuştur. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin okul türlerine göre sosyal öz yeterlik, yönetimsel öz yeterlik, etik öz yeterlik, psikolojik öz yeterlik, ekonomik öz yeterlik ve toplam öz yeterlik düzeylerinin arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık bulunmadığı görülmektedir (p>0,05). Okul yöneticilerinin öz yeterlik düzeylerine ilişkin algılarında cinsiyet, mesleki kıdem, çalışılan okuldaki kıdem, lisansüstü eğitim alma durumları değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/39035
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hasan Açıkgöz.pdf2.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 6, 2024

Download(s)

148
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.