Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3906
Title: Öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişkisi
Other Titles: The relationship between teachers' organizational image perceptions and work passion levels
Authors: Öztürk, Zerrin
Advisors: Tok, Türkay Nuri
Keywords: İmaj, Örgütsel İmaj, İşe Tutkunluk
Image, Organizational Image, Work Passion
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada öğretmenlerin örgütsel imaj algılarının işe tutkunluk düzeyleriyle ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmadaki veriler, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında Denizli Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ilkokul seviyesinde görev yapan sınıf öğretmeni ve branş (İngilizce öğretmeni, rehberlik öğretmeni) öğretmenlerinden 427 katılımcıyla yapılan ölçek çalışmasıyla elde edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin örgütsel imaj algıları orta düzeyde, işe tutkunluk düzeylerinin ise yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmenlerin örgütsel imaj algılarının cinsiyet ve branşa göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Mesleki kıdeme göre finansal sağlamlık, hizmet kalitesi, toplumsal sorumluluk, duygusal çekicilik alt boyutlarında örgütsel imaj algısı farklılık göstermiştir. Görev yapılan okuldaki çalışma süresine göre finansal sağlamlık alt boyutunda; görev yapılan ilçeye göre ise hizmet ve yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, çalışma ortamı, duygusal çekicilik ve kurumsal etik alt boyutlarında farklılık gözlemlenmiştir. Öğretmenlerin işe tutkunluk düzeylerinin; cinsiyet, mesleki kıdem, görev yapılan okuldaki çalışma süresi ve görev yapılan ilçe göre anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Ancak branşa göre işe tutkunluğun adanmışlık alt boyutunda farklılık oluştuğu bulunmuştur. Tüm örgütsel imaj alt boyutları ile işe tutkunluk alt boyutları arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ancak öğretmenlerin hizmet kalitesi algıları ile işe tutkunluk düzeyleri arasında zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür.
In this study, the effects of teachers' perceptions of organizational image on the level of work enthusiasm were investigated. The data obtained from the study were obtained from the survey conducted with 427 participants from the primary school teachers and teachers (English language teachers, teachers, guidance teachers) who work at Pamukkale and Merkezefendi districts in Denizli in the 2016-2017 academic year. According to the findings of the research, it was seen that the teachers' organizational image perceptions were moderate and their passion for work was high. It was concluded that teachers' perceptions of organizational image did not differ according to gender and branch. Perceptions of organizational image differed according to financial strength, service quality, social responsibility, emotional attractiveness according to professional seniority. According to the financial durability sub-dimension, In terms of service district, service quality, financial soundness, working environment, emotional attractiveness and corporate ethics subdimensions were observed differently. Teachers' level of dedication to work; There was no significant difference according to gender, professional seniority, working time in the school and the district. However, it has been found that there is a difference in the commitment subdimension of passion for work according to the branch. There was a positive relationship between all organizational image sub-dimensions and passion for work sub-dimensions. However, there was a weak relationship between teachers' perceptions of service quality and their passion for work.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3906
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10265329.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on May 27, 2024

Download(s)

250
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.