Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3913
Title: Perceptions and beliefs of Turkish EFL instructors on fostering learner autonomy
Other Titles: Türkiye’deki yabancı dil öğretim elemanlarının öğrenen özerkliğinin geliştirilmesi konusunda algı ve inanışları
Authors: Çetinkaya, Emine Feyza
Advisors: Ok, Selami
Keywords: Özerk öğrenme, öğrenen özerkliği, öğreten özerkliği, öğretim elemanlarının algı ve inanışları
Autonomous learning, learner autonomy, teacher autonomy, instructors’ perceptions and beliefs
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The aim of this study was to investigate Turkish EFL instructors’ perceptions and beliefs on fostering learner autonomy. The study was conducted during the spring semester of 2018-2019 academic year based on both qualitative and quantitative research designs. In order to reveal perceptions and beliefs of instructors based on their own classroom experiences, a questionnaire and four open-ended questions were used to collect the data. 87 EFL instructors at nine different universities in Turkey participated in the study. The first part of the questionnaire gathered data on instructors’ general profiles related to years of teaching experience and their gender. The second part consisted of 53 items to find out instructors’ perceptions on learner autonomy. There are two perspectives in this part: developing language skills and metacognitive strategies to foster learner autonomy. More specifically, first 34 items in the questionnaire focused on instructors’ perceptions about learner autonomy regarding developing language skills and last 19 items included items related to developing specific metacognitive strategies which are expected to lead to autonomous learning. The third part of the questionnaire included four open-ended questions to collect instructors’ views on various aspects of fostering learner autonomy. These open-ended questions are related to the description of an autonomous language learner, expectations of instructors that lead students to independent learning and self-study, what specific areas of teaching they would prefer to have more control and initiative, and what learning environments they provide for their students in order for them to take responsibility for independent learning. The quantitative data of the study were analysed by employing Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) 20.0. The qualitative data of the study were gathered from the instructors by means of four open-ended questions and content analysis was used to analyze them. The findings of the study revealed that EFL instructors seem to reflect agreement on various expectations for students to carry out with regard to developing speaking, writing, reading, listening skills, knowledge of grammar and vocabulary. The findings of the study also revealed that instructors reflect agreement on developing specific metacognitive strategies regarding evaluating/self-monitoring one’s learning, centering one’s learning and arranging/planning one’s learning. The results of the study indicate that the EFL instructors are supportive to learner autonomy and have specific positive attitudes towards fostering it. They seem to prefer autonomy supportive approaches and strategies in order to assist their students in becoming autonomous. Instructors gave various opinions about their beliefs on learner autonomy as they reflected different answers to the open-ended questions showing that they are in favor of fostering autonomy in their EFL classes.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de İngilizce eğitimi veren öğretim elemanlarının öğrenen özerkliğinin geliştirilmesi konusundaki algı ve inanışlarını belirlemektir. Çalışma 2018-2019 eğitim öğretim yılının bahar döneminde yapılmış olup, hem nitel hem de nicel araştırma tasarımlarına dayanmaktadır. Öğretim elemanlarının kendi sınıf deneyimlerine dayalı olarak farklı algı ve inanışlarını ortaya çıkarmak amacıyla veri toplama aracı olarak anket ve açık uçlu sorular uygulanmıştır Araştırmaya dokuz farklı üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarında öğretim yapan 87 İngilizce eğitimi veren öğretim elemanı katılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm öğretim elemanlarının deneyim yılı ve cinsiyeti gibi genel bilgileri içermektedir. İkinci bölümde ise öğrenen özerkliği ile ilgili algılarını öğrenmek amacıyla 53 madde bulunmaktadır. Ayrıca bu bölüm öğrenen özerkliğinin geliştirilmesi ile ilgili olarak iki farklı bakış açısı içermektedir. İlk 34 madde dil becerilerinin geliştirilmesi ve son 19 madde ise üstbilişsel stratejiler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Son olarak üçüncü bölümde ise öğretim elemanlarının öğrenen özerkliği konusundaki inanışlarını araştırmaya yönelik olarak dört tane açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu açık uçlu sorular özerk bir dil öğrencisinin tanımı, öğrencileri bağımsız öğrenmeye ve kendi kendine çalışmaya yönlendiren öğretim elemanı beklentileri, öğretim elemanlarının daha fazla kontrol ve inisiyatif almayı tercih ettikleri belirli öğretim alanları ve öğrencilerin bağımsız öğrenme için sorumluluk almaları amacıyla hangi öğrenim ortamlarını sağladıkları üzerine öğretim elemanı görüşlerine yöneliktir. Elde edilen nicel veriler SPSS 20.0 kullanılarak analiz edilmiştir, nitel veriler öğretim elemanlarına sorulan açık uçlu sorular sonucunda elde edilmiştir ve içerik analizi yoluyla yorumlanmıştır. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin konuşma, yazma, okuma, dinleme becerilerini, dilbilgisi ve kelime bilgilerini geliştirmeleri ile ilgili olarak öğretim elemanlarının öğrencilerin gerçekleştirmesi için çeşitli beklentiler ile ilgili olarak olumlu görüşler yansıttığını ortaya koymaktadır. Bulgular aynı zamanda, öğretim elemanlarının öğrenmeyi değerlendirme/kendini izleme, öğrenmeyi merkezleme ve öğrenmeyi düzenleme/planlama gibi üstbilişsel stratejileri geliştirme konusunda destekleyici algılara sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Sonuçlar genel olarak İngilizce öğretim elemanlarının öğrenen özerkliğine bakış açılarının olumlu ve destekleyici olduğunu ve hazırlık sınıflarında bunu destekleyen yaklaşım ve stratejiler tercih ettiklerini göstermiştir. İngilizce öğretim elemanları ayrıca öğrenen özerkliği ile ilgili inanışlarının olumlu yönde olduğunu ve bunu teşvik etmekten yana olduklarını açık uçlu sorulara verdikleri olumlu yanıtlarla belirtmişlerdir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3913
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10264681 - E. FEYZA ÇETİNKAYA.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 27, 2024

Download(s)

92
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.