Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3915
Title: Antalya tufa fasiyeslerinin ve stromatolitlerinin sedimantolojik ve jeokimyasal incelenmesi
Other Titles: Sedimantological and geochemical investigation of Antalya tufa facies and stromatolites
Authors: Arsay, Mustafa Selman
Advisors: Özkul, Mehmet
Keywords: Antalya, tufa, stromatolit, sedimantoloji, fasiyes, mevsimsellik
Antalya, tufa, stromatolite, sedimentology, facies, seasonality
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Tufalar oluşum dinamikleri nedeniyle iklim çalışmalarında önemli bir yer arz etmektedir. Oluşumları esnasında geçirdikleri süreçler nedeniyle birçok farklı fasiyes çökelir ve bu fasiyesler fasiyes toplulukları oluştururlar. Antalya tufaları geniş bir alana yayılmıştır. Çalışmamız boyunca Antalya Tufalarında bulunan Stromatolit oluşumlarının sedimantolojik yapıları araştırılmıştır. Stromatolitler içinde bulundukları suyun kimyasından ve iklim koşullarından etkilenerek oluşurlar. Bu nedenle oluşum dinamikleri göz önüne alındığında bulundukları ortamın jeokimyasal kayıtlarını içlerinde barındıran, iklim koşullarına ışık tutan eşsiz yapılardır. Antalya Tufaları içerisinde yedi tip fasiyes tanımlanmıştır. Tanımlanan fasiyesler ile ilişkili iki tip fasiyes topluluğu gözlenmiştir. Yapılan izotop çalışması ile MSA-16 kodlu örnekte ?18O değerleri -7.01 ile -5.29 arasında ?13C değerleri 1.57 ile 2.38 arasında bulunmuştur. MSA-20 kodlu örnekte ?18O değerleri -8.06 ile -6.29 arasında ?13C değerleri -2.04 ile 2.75 arasında bulunmuştur. Değerlerdeki salınımlar laminaların birbirini izleyen mevsimsel/iklimsel döngüler ile oluştuklarını göstermektedir. ESR çalışması sonucu elde edilen yaş verilerine göre MSA-1 (384 ± 39 kyıl) MIS 11.döneme, MSA-2 (454 ± 46 kyıl) MIS 12.döneme, MSA-3 (508 ± 60 kyıl) MIS 13.döneme, MSA-5 (261 ± 26 kyıl) MIS 8.döneme ve MSA-9 (287 ± 23 kyıl) 9.döneme isabet etmektedir. Denizel izotop dönemi gruplandırmasında tek rakam ile temsil edilen dönemler buzul dönemler arası ılıman-yağışlı dönemi göstermekte olup, Antalya tufaları Akdeniz çevresinde yer alan diğer tufalar ile oluşum dönemi bakımından paralellik göstermektedir.
Due to the formation dynamics, the tufas have an important place in climate studies. Due to the processes during their formation, many different facies are deposited and these facies form facies assemblages. Antalya Tufas spread over a wide area. During our study, the sedimentological structures of the stromatolite formations in the Antalya Tufas were investigated. Stromatolites are formed by being influenced by the water chemistry and climate conditions. Stromatolites are unique structures that contain geochemical recordings of their environment and shed light on climatic conditions. Seven types of facies are defined in the Antalya Tufas. Two types of facies assemblages associated with defined facies are observed. With the isotope study, ?18O values were found between -7.01 and -5.29 and ?13C values were found between 1.57 and 2.38 in the MSA-16. In the MSA-20, ?18O values were between -8.06 and -6.29 and ?13C values were between -2.04 and 2.75. The oscillations in the values indicate that the laminae are formed by successive seasonal / climatic cycles. According to the age data obtained from the ESR study, MSA-1 (384 ± 39 kyr) MIS 11th period, MSA-2 (454 ± 46 kyr) MIS 12th period, MSA-3 (508 ± 60 kyr) MIS 13th period, MSA-5 (261 ± 26 kyear) MIS is in the 8th period and MSA-9 (287 ± 23 kyas) in the 9th period. The periods represented by odd number in the marine isotope period grouping show the temperate-rainy period between the glacial periods and the Antalya tufas are in parallel with the other tufas around the Mediterranean.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3915
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10262978.pdf22.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

48
checked on May 27, 2024

Download(s)

28
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.