Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3930
Title: Müzik eğitimi anabilim dallarındaki bireysel ses eğitimi derslerinde yer alan Türk Halk Müziği eserlerine yönelik uzman ve öğrenci görüşleri
Other Titles: Expert and student opinions regarding works Turkish Folk Music covered in the individual voice training courses in the departments of music education
Authors: Ünlü, Fulya
Advisors: Akyüzler, Fatıma
Keywords: Ses Eğitimi, Bireysel Ses Eğitimi, Türk Halk Müziği, Repertuvar
Voice Training, Individual Voice Training, Turkish Folk Music, Repertoire
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırma, Bireysel Ses Eğitimi dersinde yer alan Türk halk müziği eserlerine yönelik uzman ve öğrenci görüşlerinin doğrultusunda, ders işleyişini ve başlangıç aşamasında karşılaşılan güçlükleri ortaya koymak, eserlerin ses eğitiminde kullanılabilirliğini sorgulamak, Türk halk müziğine ayrılan zamanın yeterliliğini tespit etmek ve öğrenciler üzerindeki etkilerini saptamak amacı ile yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Müzik Eğitimi Anabilim Dallarını içinde barındıran Pamukkale Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında bireysel ses eğitimi derslerine giren 12 uzman, bireysel ses eğitimi dersi almış olan 12 öğrenci, toplamda 24 katılımcı oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Uzman ve öğrenciler ile birebir yapılan görüşmelerden elde edilen ses kayıtları incelenerek, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Uzman ve öğrencilerin verdikleri yanıtlar kodlanmış, ilgili temalar ve alt temalar oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular ile bireysel ses eğitimi dersine ilişkin; eğitim programı içeriği, işleyiş, süre, başlangıç süresince karşılaşılan güçlükler, kullanılan kaynaklar, repertuvarda Türk halk müziği eserlerinin olma durumu ve öğrencilere katkısına yönelik görüş ve öneriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda bireysel ses eğitimi dersinde Türk halk müziğine ayrılan sürenin kısmen yetersiz olduğu, batı müziği kurallarına göre düzenlenmiş eserlerin az olmasından kaynaklı eksikliğin yaşandığı dolayısıyla çeşitliliğin geliştirilmesi gerektiği ve repertuvarda Türk halk müziği eserlerinin kullanılması durumunda öğrencilerin kişisel ve mesleki açıdan önemli kazanımlar elde ettiği sonucuna varılmıştır.
This study aimed at revealing the way of teaching and the difficulties encountered at the initial stage, questioning the functionality of the works in voice training and determining the sufficiency of time allocated for Turkish folk music and its effects on students in accordance with the expert and student opinions regarding the works of Turkish folk music covered within the Individual Voice Education. In the study, case study, one of the qualitative research methods, was employed. The study group of the research consists of 24 participants in total, 12 of which are experts giving individual training courses in Music Education in the Departments of Fine Arts Education in Pamukkale University, Dokuz Eylül University, Adnan Menderes University, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Karadeniz Technical University, Ondokuz Mayıs University and Muğla Sıtkı Koçman University which have Departments of Music Education, and 12 of which are students who have taken individual voice training courses. The data of the research was collected through semi-structured interview form. It was analysis by examining the voice recordings obtained during one-on-one interviews with experts and students. The answers given by the experts and the students were coded, and the related themes and subthemes were established. Upon the collected finding, regarding the individual voice training course, the opinions and suggestions related to the content of the education programme, process, time, difficulties encountered at the beginning, the sources used, the existence of works of Turkish folk music in repertoire and its contribution to students were evaluated. As a result of the study, it was concluded that the allocated time for the Turkish folk music in individual voice training course is partially insufficient, there is a limitation experienced due to the limited number of works designed in line with the western music rules, and therefore, there is a need to develop varieties, and the students obtain personal and professional gains of significance when works of Turkish folk music are used in the repertoire.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3930
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10263591.pdf970.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

130
checked on May 6, 2024

Download(s)

614
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.