Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3969
Title: Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları ile matematiksel problem çözmeye ilişkin inançları arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between classroom teacher candidates' mathematics teaching proficiency beliefs and their beliefs in mathematical problem solving
Authors: Ketenci, Didem
Advisors: Fidan, Yücel
Keywords: Sınıf öğretmeni, matematiksel problem çözme, inanç, yeterlik, matematik öğretimi
Classroom teacher, mathematical problem solving, belief, competence, mathematics teaching
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları ile matematiksel problem çözmeye ilişkin inançları arasındaki ilişki incelenmiş ve öğretmen adaylarının ölçeklerden aldıkları puanların çeşitli demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ölçeklerin alt boyutları ele alınarak incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan 190 öğretmen adayı oluşturmuştur. 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilen bu taramada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmada veri toplama aracı olarak; Kişisel bilgi Formu, Matematik Öğretimi Yeterlik İnanç Ölçeği ve Problem Çözmeye İlişkin İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatiksel çözümleri, Korelasyon Yöntem tekniği, Bağımsız Örneklem t-testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) teknikleri kullanarak yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlarda, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inanç ölçeğinden aldıkları puan ile cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun oldukları lise türü ve ailenin öğrenim durumu değişkenleri açısından hem genelde hem de alt boyutlarında anlamlı bir farklılık saptanmazken, akademik başarıları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Öğretmen adaylarının matematiksel problem çözme inanç ölçeğinden aldıkları puan ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve ailenin öğrenim durumu değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmazken, mezun oldukları lise türü ile sadece Matematiğin Yeri alt boyutunda, Anadolu Lisesi mezunları ile diğer lise mezunları arasında Anadolu Lisesi mezunları lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ayrıca matematiksel problem çözmeye ilişkin inançları ile akademik başarıları arasında anlamlı yönde pozitif bir ilişki saptanmıştır. Son olarak; sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi yeterlik inançları ile matematiksel problem çözmeye ilişkin inançları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
In this study, classroom teacher candidates? beliefs about mathematical problem solving and their Mathematics Teaching Efficacy Belief were investigated and the sub-dimensions of the scales were examined. The sample of the study was composed of 190 pre-service teachers from Pamukkale University Faculty of Education. The descriptive survey model was used in this study which was conducted in 2018-2019 academic year. In this study, as a data collection tool; Personal Information Form, Mathematics Teaching Proficiency Belief Scale and Problem Solving Belief Scale Form were used. Statistical analyzes of the data were made by using Pearson Product Correlation Coefficient, Independent Sample t-test and One-Way Variance Analysis (Anova) techniques. In the results obtained from the research, while there was no significant difference between the scores of the primary school teachers on the mathematics teaching competency belief scale and the gender, class level, the type of high school they graduated and the family education status, there was no significant difference between the academic achievement and the academic achievement. respectively. While there is no significant difference between the scores of the pre-service teachers on the mathematical problem-solving belief scale and the variables of gender, class level and education level of the family, only the lar Place of Mathematics sub-dimension in the Place of Mathematics sub-dimension, in favor of the graduates of Anatolian High School and other high school graduates. A significant difference was found. In addition, a significant positive relationship was found between the beliefs about mathematical problem solving and academic achievement. Finally; A positive positive relationship was found between primary school teacher candidates' beliefs about mathematics teaching and their beliefs about mathematical problem solving.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3969
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10259088.pdf1.97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

128
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.