Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3970
Title: Yöneticilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Examination of leadership behaviors of university students who may be managers when they graduate
Authors: Bozyiğit, Elif
Sartık, Şaban
Keywords: Leadership Behavior,
Manager,
University Studen
Liderlik davranışı
Yönetici
Üniversite öğrencisi
Issue Date: 14-Oct-2018
Source: Bozyiğit, E. & Sartık, Ş. (2018). Yöneticilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarının incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 47-59.
Abstract: The purpose of this research is to examine the leadership behaviors of university students who may be manager when they graduate. The sample of the research consists of 280 students (152 men, 128 women) who have undergraduate studies in four different departments (Sports Management, Business Administration, Politics and Public Administration and Labor Economics and Industrial Relations) related to management sciences. In this study, “Personal Information Form” was created in order to learn the characteristics of the participants such as gender, age, department and period of education. The Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ), which was adapted to Turkish by Atar and Özbek (2009), was used as a data collection tool. The results were interpreted at a level of significance of .05 in the 95% confidence interval. The Cronbach's Alpha value calculated for this study was found to be .74. The mean score of the students taken from the scale are as follows: 3.83 in the dimension of initiating structure and 3.74 in the dimension of consideration. There was no statistically significant difference between scores obtained from the dimensions of initiating structure and consideration and gender, age groups and duration of education. There was no significant difference between the department and the level of initiating structure, but there was a significant difference between the level of consideration and the department
Bu araştırmanın amacı mezun olunduğunda yönetici olabilecek üniversite öğrencilerinin liderlik davranışlarını incelemektir. Araştırmanın örneklemi yönetim bilimleriyle ilgili dört farklı bölümde (Spor Yöneticiliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) lisans öğrenimi gören 152 erkek, 128 kadın, toplam 280 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada, katılımcıların cinsiyet, yaş, öğrenim görülen bölüm ve öğrenim süresi gibi özelliklerini öğrenmek amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak Atar ve Özbek (2009) tarafından Türkçeye uyarlanan “Liderlik Davranışlarını Betimleme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında .05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Ölçeğin bu araştırma için hesaplanan Cronbach’s Alpha değeri .74 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin liderlik davranışlarını betimle ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları yapıyı kurma boyutunda 3.83 ve anlayış gösterme boyutunda 3.74’tür. Ölçekte bulunan yapıyı kurma ve anlayış gösterme boyutlarından alınan puanlar ile cinsiyet, yaş grupları ve öğrenim süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğrencilerin bölümleri ile yapıyı kurma düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamış ancak anlayış gösterme düzeyleri ile bölüm arasında anlamlı bir fark bulunmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3970
ISSN: 1302-2040
Appears in Collections:Spor Bilimleri Fakültesi Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yoneticilik egitimi alan ogrencilerin liderlik davranislari - ebozyigit.pdf456.27 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

4
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.