Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3972
Title: Self-efficacy beliefs of EFL learners and relationship between self-efficacy and academic achievement
Other Titles: İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin öz-yeterlik inançları ve öz-yeterlik ile akademik başarı arasındaki ilişki
Authors: Güç, Funda
Advisors: Höl, Devrim
Keywords: self-efficacy in English, second/foreign language learning, academic achievement, EFL learners
İngilizce öz yeterlik, ikinci/yabancı dil öğrenimi, akademik başarı, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: The main purpose of the study was to investigate a) the self-efficacy level of learners of English as a foreign language (EFL) in the process of learning English, b) whether their self-efficacy levels differ according to variables, such as proficiency levels and gender. It also targets c) to explore how self-efficient EFL learners are in terms of listening, reading, writing, and speaking skills. In addition, the study also aims at d) investigating whether there is a relationship between the self-efficacy level of Turkish EFL learners and their academic achievement. The setting of the study is a preparatory program. This study was implemented with 525 students enrolled at Pamukkale University, School of Foreign Languages. The present study was carried out during the spring semester of the 2016- 2017 academic year. The study followed a mixed-method design; first, quantitative data was collected through a questionnaire, “Questionnaire of English Self-efficacy”, developed by Açıkel (2011) and adapted by the researcher. The results of the questionnaire were analyzed via Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 22.0. Secondly, semi-structured interviews, whose protocol was developed by the researcher, with randomly selected 24 participants were carried out to assist the quantitative data with the qualitative one. The findings of the data reveal that Turkish university EFL learners hold moderate level of self-efficacy in learning English. In addition, it is found that participants’ proficiency level has an effect on their self-efficacy level although a slight difference was found between the levels. Quantitative data reveal that A2 Repeat participants have the highest self-efficacy level of all. However, none of them stated their self-efficacy in English as high in the interviews. In addition, B1 Repeat level participants outnumber the B1 level participants with their mean scores in the questionnaires in terms of self-efficacy level. Yet, interview findings revealed vice versa. In other words, in the interviews there are more B1 level participants than those at B1 Repeat level who state high level of self-efficacy in English. Additionally, it is also concluded that gender has no effect on English self-efficacy level of participants according to the quantitative data. Yet, qualitative data reveal that female participants have higher self-efficacy than male participants, most of whom stated to have moderate level of self-efficacy. In addition, when the data regarding the language skills are examined, it is concluded that participants’ perception of self-efficacy is at its highest in writing skills while it is at the lowest in speaking skills. Finally, it is also concluded that there is no significant relationship between the preparatory class participants’ perceptions of English self-efficacy and their academic performance in English.
Bu çalışmanın ana amacı a) İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin, İngilizce öğrenme sürecindeki öz yeterlik seviyeleri ve b) bu inançların İngilizce yeterlik düzeyi ve cinsiyet gibi farklı değişkenlere göre değişip değişmediğini araştırmaktır. Çalışma ayrıca İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin, c) dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerinde kendilerini ne kadar öz yeterli hissettiklerini araştırmayı hedeflemektedir. Bunlara ek olarak, işbu çalışma d) İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin öz yeterlik seviyeleri ile akademik başarıları arasında bir ilişki olup olmadığını incelemeyi de hedeflemektedir. Çalışma bir hazırlık programında uygulanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim gören 525 öğrenci ile 2016-2017 akademik yılının bahar döneminde yapılan çalışmadan edinilen veriler anket ve yarı yapılandırılmış görüşmeler aracılığı ile toplanmış ve hem nicel hem de nitel olarak incelenmiştir. Çalışmada, öğrencilere Açıkel (2011) tarafından geliştirilen ve araştırmacı tarafından adapte edilen “İngilizce Öz Yeterlik Ölçeği” uygulanmıştır. Ölçek sonuçları Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı (SPSS) 22.0 aracılığı ile analiz edilmiştir. Ayrıca, nicel verileri nitel yönden de desteklemek amacıyla rastgele seçilmiş 24 öğrenci ile protokolü araştırmacı tarafından geliştirilen görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizi İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencilerinin İngilizce öğrenmede orta düzeyde öz yeterliğe sahip olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, hazırlık sınıfı öğrencilerinin öz yeterlik seviyelerinin cinsiyet değişkeni açısından bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Ancak, öğrencilerin öz yeterlik seviyelerinin İngilizce seviyelerine göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Dil becerileri ile ilgili veriler incelendiğinde, yazma becerilerinde öğrencilerin öz yeterlik algısının en üst seviyede, konuşma becerilerinde ise en düşük seviyede olduğu sonucuna varılmıştır. Son olarak, öğrencilerin öz yeterlik algılarının akademik başarılarını yordamadığı görülmüştür. Sonuçlar alan yazını dikkate alınarak tartışılmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3972
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10267321.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

240
checked on May 27, 2024

Download(s)

256
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.