Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3973
Title: Futbol oyununun öğretiminde taktik oyun yaklaşımının erişiye etkisi
Other Titles: The effect of tactical game approach on accessibility in teaching football game
Authors: Kayhan, Okan
Advisors: Çelik Zekeriya
Keywords: Beden eğitimi dersi, futbol, taktik oyun yaklaşım modeli
Physical education lesson, football, tactical game approach model
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı; taktik oyun yaklaşım modelinin, beden eğitimi dersi futbol ünitesinde, öğrencilerin bilişsel, devinişsel, duyuşsal ve oyun performansı alanlarındaki gelişimlerine etkilerini incelemektir. Çalışmaya, dokuzuncu sınıflarda öğrenim gören 48 erkek öğrenci katılmıştır (Deney grubu 24, kontrol grubu 24 öğrenci). Araştırmada kontrol gruplu ön test-son test deney deseni kullanılmıştır. Bu amaçla bir gruba (deney grubu) taktik oyun yaklaşım modeli çerçevesinde hazırlanan ders programları uygulanırken, diğer gruba (kontrol grubu) geleneksel yaklaşım çerçevesinde hazırlanan ve her grup için 10 haftadan oluşan ders programları uygulanmıştır. Dersler 60 dakikalık sürelerle işlenmiş olup, her grup için haftada bir dersten oluşmuştur. Çalışmanın başında, dokuzuncu sınıflarda öğrenim gören toplam 250 öğrenciye, Doydu (2012) tarafından hazırlanan „?Futbol Bilişsel Erişi Testi?? uygulanmış ve en düşük puana sahip 48 öğrenci çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilere ayrıca devinişsel alan becerilerinin ölçülmesi amacıyla „?Mor-Christian Futbol Yetenek Testi??, duyuşsal alan erişilerinin ölçülmesi için Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen, 12?si olumlu 12?si olumsuz olmak üzere toplam 24 maddeden oluşan “Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Oyun performanslarının ölçülmesinde Griffin, Mitchell ve Oslin (1997) tarafından geliştirilen „?Oyun Performansı Değerlendirme Ölçeği?? uygulanmıştır. Testlerin ardından her grup için hazırlanmış planlar çerçevesinde (Ek1) dersler işlenmiş ve hemen ardından son testler yapılmıştır. Verilerin analizinde, Shapiro-Wilk analizi ile normallik sınaması yapılmış ve grup içinde ön test son test karşılaştırmalarında bağımlı gruplarda t testi, gruplar arasındaki farkı tespit ederken bağımsız gruplarda t testi, oyun performansının değerlendirilmesinde ise yüzde değişimleri kullanılmıştır. Veriler 0,05 anlamlılık düzeyinde analiz edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, deney grubunun bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alan ön test son test puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Kontrol grubunda ise, bilişsel ve devinişsel alan ön test son test puanları arasında anlamlı fark bulunurken (p <0,05), duyuşsal alan ön test son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (p >0,05). Gruplar arasında, bilişsel ve devinişsel alan ön test son test puanlarına bakıldığında anlamlı fark bulunmazken (p >0,05), duyuşsal alan ön test son test puanları arasında deney grubu yönünde anlamlı fark bulunmuştur (p <0,05). Oyun performansı değerlendirilmesinde; karar verme, beceri gelişimi ve destekleme indeksi açısından deney grubu lehine anlamlı gelişmeler bulunmuştur.
The aim of this study is to investigate the effects of teaching games for understanding model in the fields of cognitive, movement, affective and game performance in soccer teaching. Forty eight nineth grade male students attattended to this study (test group includes 24 people whereas the control group has 24 people). Pre-post test were used as an experimental design. For this aim, a programme which was prepared according to the tactical game approach was applied to one of the groups (experimental group) whereas the other group (control group) which is only used technical skills in lesson program according to traditional approach. Each lesson was sixty minutes and each group had one lesson per week. At the beginning of the study, Football Cognitive Achievement Test prepared by Doydu (2012) was applied to 250 students in the ninth grade and then 48 students with the lowest score were included in thestudy. Pre-tests were applied to the students in terms of movement, cognitive, affective area and game performance. After the pre-tests, lessons which was prepared within the framework of the plans for each group were done after that final tests were carried out. In the analysis of the data, the data were tested by the Shapiro-Wilk analysis of the normal distribution. independent t-test was used in comparisons between groups, dependent t-test was used in within groups. Percentage changes were used in the evaluation of game performance. As a result of the analysis of the data, significant difference was found between the pre-test and post-test scores of the cognitive, affective and movement areas of the experimental group (p<0,05). In the control group, there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the cognitive and movement are (p <0,05), no significant difference was found between the pre-test post-test scores of the affective area (p >0,05).There was no significant difference between the groups in terms of the cognitive and affective area pre-test post-test scores(p >0,05), significant difference was found in the experimental group between the pre-test post-test scores in the affective area (p <0,05). Game performance evaluation; significant improvements were found in favor of the experimental group in terms of decision making, skill development and support index.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3973
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
OKAN KAYHAN TEZ.pdf1.87 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record



CORE Recommender

Page view(s)

304
checked on May 27, 2024

Download(s)

286
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.