Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3974
Title: Altıncı sınıfta yer alan cebir öğrenme alanına ait kazanımların öğretiminde model kullanımının öğrencilerin başarılarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisi
Other Titles: The effect of using models on students' achievements and persistence of their learning in the teaching of the objectives of the algebra learning area in the sixth grade
Authors: Türksever, Banu
Advisors: Paksu, Asuman Duatepe
Keywords: Model kullanımı, cebir, öğrenci başarısı, kalıcı öğrenme, altıncı sınıf öğrencileri, aritmetik dizi
Using models, algebra, student achievement, retention of learning, sixth grade students, arithmetic sequence
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmanın amacı, altıncı sınıfta yer alan cebir öğrenme alanına ait kazanımların öğretiminde model kullanımının öğrencilerin başarılarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisini incelemektir. Araştırmada farklı iki öğretim yönteminin öğrencilerin başarısına ve öğrenmelerinin kalıcılığına olan etkisini araştırmak amacıyla yarı deneysel araştırma desenlerinden biri olan ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Araştırma 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Aydın ilinin Söke ilçesinde yer alan bir devlet ortaokulunda öğrenim görmekte olan 21’i deney grubu, 24’ü kontrol grubu olmak üzere toplam 45 altıncı sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Gruplar seçkisiz atama ile belirlenmiştir. Deney grubu öğrencileri, ilgili kazanımların işlendiği süreç boyunca her bir örnek için ayrı ayrı hazırlanan modelleri kullanmaları yönünde teşvik edilmiştir. Kontrol grubunda model kullanılmadan ders işlenmeye devam edilmiştir. Model kullanımının öğrencilerin cebir başarılarına ve öğrenmelerinin kalıcılığına etkisini incelemek amacıyla veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan Cebir Başarı Testi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0) programı aracılığıyla non-parametrik testlerden biri olan Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Veri analizlerinde cebir başarı testi soruları kavramsal ve işlemsel içerik olmak üzere iki alt boyutta incelenmiştir. Veri analizi sonuçlarına göre, altıncı sınıfta yer alan cebir öğrenme alanına ait kavramsal ve işlemsel içerikli kazanımların her ikisinin de öğretiminde deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin başarılarında ve öğrenmelerinin kalıcılığında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
The aim of this research is to investigate the effect of using models on students' achievements and retention of their leaning in the teaching of the objectives of the algebra learning area in the sixth grade.In this research, pretest posttest design with unmatched control group, which is one of the quasi-experimental research methods was used to investigate the effect of two differerent teaching methods on students’ achievement and retention of their leaning. The research was carried out in a public school in Söke district of Aydın province in 2016-2017 academic year and with a total of 45 sixth grade students, consisting of 21 students in experimental group and 24 students in control group. The groups were selected by random sampling. The experimental group students were encouraged to use models which are prepared for each example specifically in the process of the teaching objectives. In the control group, lessons continued without using a model. An Algebra Achievement Test developed by the researcher was used in order to investigate the effect of using models on students' achievements and retention of their leaning. The data were analyzed by the Mann-Whitney U test, which was one of the nonparametric tests by the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 21.0) program. In the data analysis, the questions of algebra achievement test were examined in two subdimensions as conceptual and procedural content. According to the results of the data analysis, no significant difference was detected in the achievement and retention of the students’ learning in the experimental and control groups in the teaching of both the conceptual and procedural content objectives of the algebra learning area in the sixth grade.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3974
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10263551.pdf4.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 27, 2024

Download(s)

6,146
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.