Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3976
Title: Karikatürlerle zenginleştirilmiş fen bilimleri öğretiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisi
Other Titles: The effect of cartoon-embedded science teaching on student achievement and attitude
The effect of cartoon-embedded science teaching on student achievement and attitude
Authors: Kocakavak, Derya
Advisors: Erökten, Seçil
Keywords: Karikatür, Kavram karikatürü, Akademik başarı, Tutum, Fen bilimleri
Caricature, Concept cartoon, Academic achievement, Attitude, Science Lesson
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, karikatürlerle zenginleştirilmiş fen bilimleri eğitiminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisini araştırmaktır. Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Denizli ilinde bulunan Sevil Kaynak Ortaokulunda Fen Bilimleri Dersinde 70 deney grubu, 71 kontrol grubu olmak üzere toplam 141 öğrenciden oluşan beşinci sınıf öğrencileri ile haftada dört ders saati olmak üzere toplam 17 hafta sürmüştür. Araştırmanın örneklemini oluşturan deney ve kontrol grupları amaçlı örneklem seçimiyle rastgele olarak belirlenmiştir. Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Deney ve kontrol gruplarında Madde ve Değişim, Işığın Yayılması, İnsan ve Çevre ile Elektrik Devre Elemanları üniteleri Fen Bilimleri Öğretimi Programı doğrultusunda işlenmiştir. Araştırmacı deney grubunda karikatürler ile dersleri zenginleştirirken, kontrol grubunda dersleri sadece Fen Bilimleri Öğretimi Programı doğrultusunda dersleri işlemiştir. Uygulama öncesi ve sonrası her iki gruba da veri toplama araçları uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Dersi Başarı Testi ile Gonca Keçeci (2014) tarafından geliştirilen Fen Bilimleri Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann-Whitney U-Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda karikatürlerle desteklenmiş fen bilimleri eğitiminin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı ancak fen bilimleri dersine karşı olan tutumlarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.
The aim of this study is to investigate the effect of cartoon-embedded science education on student achievement and attitude. The study was conducted in the spring semester of 2017-2018 academic year within the scope of science lessons for four lesson hours a week during 17 weeks. The sample of the study was comprised of a total of 141 5th grade students, consisting of 70 experimental group and 71 control group students, studying at Sevil Kaynak Secondary School in Denizli province. The experimental and control groups, which constitute the sample of the study, were randomly selected through purposeful sampling method. In this study, quasi-experimental design with pre-test and post-test control group was used. In the experimental and control groups, Matter and Change, Diffusion of Light, Human and Environment and Electrical Circuit Elements units were studied in line with the Science Teaching Program. While the researcher embedded the cartoons in the science lessons of the experimental group, the courses in the control group were only taught according to Science Teaching Program. Data collection tools were applied to both of the groups before and after the application. In the study, Science Lesson Achievement Test developed by researcher and the scale of Attitude towards Science Lesson developed by Gonca Keçeci (2014) were benefitted as the data collection tools. The data obtained from the study were analyzed using Wilcoxon Signed Ranks Test and Mann-Whitney U-Test. As a result of the analyzes conducted, it was determined that science education enriched with cartoons increased the academic achievement of the students; however it did not create a significant difference in their attitudes towards science lesson.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3976
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10266183.pdf.pdf16.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on May 27, 2024

Download(s)

656
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.