Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3977
Title: Görsel sanatlar eğitiminde mitolojik öykü temalı hareketli (pop up) kitapların kullanımı
Other Titles: The use of mythological story themed pop up books in visual arts education
Authors: Erdoğan, Miray
Advisors: Mamur, Nuray
Keywords: Çocuk kitapları, Görsel kültür, mitolojik hikâyeler, eylem araştırması
Kids books, visual culture, mythological stories, action research
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu araştırmada insanın var olduğu ilk günden itibaren hayal gücünün en zengin ürünü olan, sanata ve diğer tüm alanlara ilham veren mitoloji ile hareketliliği ve görsel anlatımı ile çocukların oldukça ilgisini çeken hareketli kitapların bir araya getirilerek öğrenme öğretme sürecine etkileri görülmek istenmiştir. Bir eylem araştırması olarak planlanan çalışmada 4. Sınıf “Kültürel Miras ve Görsel Sanatlarda Biçimlendirme ve İletişim” öğrenme alanlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında Denizli merkezinde bulunan bir özel okulun 4. sınıfında öğrenim gören toplam 16 ilkokul öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın diğer katılımcıları ise öğrenme sürecini yürüten araştırmacı ve ders öğretmenidir. Eylem sürecinin tamamında gözlemci olarak yer alan ders öğretmeni, bağımsız gözlemci olarak araştırmanın veri kaynağı olmuştur. Ayrıca araştırmacı sürece ait deneyim ve gözlemlerini araştırmacı günlüğüne kaydetmiştir. Bağımsız gözlemci ise süreç sonunda görüşme formu yoluyla sürece ait fikirlerini ifade etmiştir. Araştırma bulguları içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre mitolojik hikâyelerin hareketli (pop up) kitapların çok boyutlu ve çok bakışlı yapısıyla ilişkilendirilmesi sınıf içinde yaratıcı sürecin desteklenmesini sağlamıştır. Mitolojik öykü temalı hareketli (pop up) kitaplar öğrencilerde merak duygusu uyandırmış; farklı, özgün fikirler oluşturmuştur. Her öğrenci kitaplarda kendi ilgi alanlarından bir parça bulmuştur. Kimisi kitaplarda geçen mitolojik kahramanlarla ilgilenmiş, onları çok sevdikleri süper kahramanlarla karşılaştırmışlardır. Kimisi de pop up tekniklerinin nasıl yapıldığıyla ilgilenmiştir. Kendi hayal güçlerindeki karakter ile gördükleri ve öğrendiklerini birleştirmiş ve ortaya özgün, hareketli ve üç boyutlu çalışmalar çıkarmışlardır. Sonrasında ortaya çıkardıkları bu karakterlere fantastik bir öykü yaratmış ve karakterlerini daha somut bir hale getirebilmişlerdir. Çizerken aktaramadıkları ayrıntıları yazarak anlatmışlardır. Bu açıdan da ilkokul görsel sanatlar dersinde kullanımının; teknik farklılık, ilgi çekme, öğretirken eğlendirme ve yaratıcılığı destekleme özelliklerinden dolayı uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In this research, since the existence of human being, with his imagination and rich product, with mythology inspiring arts and all other areas, with mobility and visual expression, it is intented to see the effects on learning and teaching process. By gathering the pop up books attracting kids interests. In this study planned to be the action research, it is intented to support the 4th class “cultural heritage and shaping and contact in visual Arts” learning areas. The study group of this research is composed of 16 elementary school students studying 4th class in a private school in the centrum of Denizli, in 2018-2019 education year. Other participants of the research are the researcher conduting the learning process and the lecturer. The lecturer participating the whole action process is the data source, being the independent observer. Additionaly, the researcher records her experiences and observations belonging to the process. Independent observer Express her ideas on the process at the and of the interview. Research findings are resolved with the content analysis. According to the research findings, the association of the mythological stories with the multi-dimensional and multi-eyed structure of the pop up books provides the support of the creative process. Mythological story theme pop up books activate the wonder emotion on the students, and create different and original ideas. Every students finds a part with his areas of interest in the books. Some become interested in the mythological heroes in the books, and compare with the süper heroes they like most. Some other are interested in how the pop up techniques are made. They associate with the character in their imagination, what they see and what they learn, and create original, active and three dimensional products. Later, they create a fantastic story to these characters more concrete. They describe the details they can not transfer by drawing, by writing. With this point of view, it’s use in the elementary school visual arts lecture, is concluded to be suitable according to the features of technical diversity, attracting attention, entertaining by teaching and creative supporting.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3977
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MİRAY ERDOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ.pdf9.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

108
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,262
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.