Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3978
Title: Öğrenen örgüt ile öğretmen morali arasındaki ilişki
Other Titles: The relationships between learning organization and teachers morale
Authors: Kırca, Ayşegül
Advisors: Tok, Türkay Nuri
Keywords: Öğrenen örgütler, öğretmen morali, öğrenme
Learning Organizations, Teacher Morale, Learning
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, öğretmenlerin algılarına göre öğrenen örgüt ve öğretmen morali arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma öğretmenlerin, okulların öğrenen örgüt olma düzeylerine ilişkin algılarını ve moral düzeylerini onların cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, öğretmenlikteki hizmet yılları, medeni durumları, öğretmenlik mesleğini isteyerek tercih edip etmeme durumları ve branş değişkenlerine göre incelemektedir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim - öğretim yılında Denizli ili Merkezefendi ilçesinde bulunan ilkokul ve ortaokullarda görev yapan 373 öğretmen oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modelinde tasarlanan araştırmada veriler Kişisel Bilgi Formu, Öğrenen Okul Ölçeği ve Öğretmen Moral Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır.
This study was conducted to investigate the relationship between teachers' morale and the learning organization based on the perceptions of teachers. This research examines teachers' perceptions of the learning organization and level of morale according to their gender, professional seniority, age, and education level. The sample of this study consists of 373 teachers who work in primary and secondary schools in the Merkezefendi district of Denizli in the academic year of 2018-2019. In the research, which was designed in relational screening model, data was collected through Personal Information Form, Learning School Scale and Teacher Morale Scale surveys.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3978
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10264529.pdf.pdf2.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

152
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.