Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/398
Title: Meme lezyonlarının değerlendirilmesinde difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri
Other Titles: The role of Diffusion weighted MRI in evaluating breast lesions
Authors: Kaya, Cihan
Advisors: Nuran Sabir Akkoyunlu
Keywords: difüzyon ağırlıklı görüntüleme, ADC, meme MRG, meme kitleleri
diffusion MRG, ADC, breast MRG, breast masses
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı malign ve benign meme kitle lezyonlarının tanısında farklı b değerleri kullanarak difüzyon ağırlıklı görüntülemenin dinamik meme MRG’ye katkısını araştırmaktır. Çalışmamıza meme MRG çekilen ve histopatolojik tanısı bilinen 101 hastanın 103 solid lezyonu dahil edildi. Hastaların yaşı 23 ila 85 arasında değişmekte olup yaş ortalaması 48.8±13.3 yaş olarak hesaplandı. Hastalar 1.5 Tesla manyetik alan gücünde MR cihazı ile bilateral meme koili kullanılarak incelenmiştir. Difüzyon ağırlıklı görüntüler EPI sekansı ile elde edilmiş, b değerleri 600 ve 800 sn/mm² olarak belirlenmiş ve total tarama zamanı 60 sn sürmüştür. Kitlelerin değerlendirmesi MRG BI-RADS sınıflamasına göre yapıldı. BI-RADS 2-3 lezyonlar benign, BI-RADS 4-5 lezyonlar malign kabul edilerek lezyonların histopatolojileri ile karşılaştırıldı. Ayrıca lezyonlardan ve normal fibroglandüler dokudan görünür difüzyon katsayısı (ADC: apparent diffusion coefficent) ölçümleri yapıldı. Ölçülen değerler dinamik MRG bulguları ile beraber tekrar değerlendirilerek duyarlılık ve özgüllük yüzdelerindeki değişikliklere bakıldı. Histopatolojik olarak malign tanı alan 70 lezyonda b=600 sn/mm² değeri için ortalama ADC değeri 1.07x10?³ mm²/sn, benign tanı alan 33 lezyonda ortalama ADC değeri 1.73x10?³ mm²/sn ölçülmüştür. Ayrıca tüm tanılı olguların normal meme parankim ADC ortalaması 1.85x10?³ mm²/sn ölçüldü. Çalışmamızda b=600 sn/mm² değerinde eşik ADC değeri 1.325x10?³ mm²/sn alındığında, malign lezyonlar için difüzyon ağırlıklı görüntülemenin duyarlılığı %91, özgüllüğü %91 olarak hesaplandı. b=800 sn/mm² değerinde eşik ADC değeri 1.28x10?³ mm²/sn alındığında ise, malign lezyonlar için difüzyon ağırlıklı görüntülemenin duyarlılığı %90, özgüllüğü %88 olarak hesaplandı. Ayrıca b=600 sn/mm² değerinde doğruluk oranı %91.2, b=800 sn/mm² değerinde %89.3 olarak hesaplandı. Dinamik kontrastlı MRG meme kitlelerinin ayırımında yüksek duyarlılık ve düşük özgüllük oranlarına sahiptir. Dinamik MRG’ye ek olarak ADC değerlerinin kullanılması tanıda duyarlılık ve özgüllük oranlarında artışına katkı sağlayabilir The purpose of this study was to evaluate the diagnostic value of diffusion weighted imaging in distinguishing benign and malignant breast lesions by using different b values. A total of 101 patient with 103 solid lesions were examined by 1.5 T MR using bilateral phased array breast coil were recruited to this study. The patients age were between 23–85 (mean,48,8±13.3) year. The total diffusion scan was done in 60 seconds by using EPI sequences to obtain images with b values 600,and 800 sec/mm Findings were classified according to the BI-RADS lexicon classification and lesions that were categorized as BI-RADS 2-3 considered as benign whereas lesions with BI-RADS 4-5 were considered as malignant. All the benign and malignant lesion were compared with the results of histopathology which were taken as a gold standard in this study. Moreover ADC values of the lesions and normal fibroglandular tissues were measured and corolated with dynamic MR findings and the sensitivity and specificity were taken into consideration. On the other hand the apparent diffusion coefficients (ADC) values of breast lesions and normal fibroglandular tissues were calculated. At b=600 sec/mm² the mean ADC value for histopathologically proved 70 malignant lesions was 1.07x10?³ mm²/sec whereas for 33 benign lesion was found to be 1.73x10?³ mm²/sec. Normal breast paranchyme mean ADC value for all the cases was 1.85x10?³ mm²/sec. For discriminating between malignant and benign lesions, when the ADC threshold value at b=600 sec/mm² was accepted as 1.325 x 10?³ mm²/sec, both sensitivity and specificity were found to be 91% and when the ADC threashold value at b=800 sec/ mm² accepted as 1.28x10?³ mm²/sec the sensitivity and the spesificity were found to be 90% and 88% respectively. To differentiate between benign and malignant breast lesions dynamic contrast enhanced MRI seen to have high sensitivity and low specificity. However, using diffusion weighted MRI and specific ADC values can improve sensitivity and specificity diagnostic rates and the positive predictive and negative predictive values as well.
URI: https://hdl.handle.net/11499/398
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DR.CİHAN KAYA TEZ.pdf4.75 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

80
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,820
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.