Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/400
Title: Nitrofen verilerek konjenital diyafragma hernisi oluşturulan ratlarda nac ve d vitamini’nin pulmoner hipoplazi’ye etkisi
Other Titles: Effects of NAC and vitamin D to pulmoner hypoplasia of nitrofen-induced diaphragmatic hernia rat model
Authors: Odabaş, Seniha Esin
Advisors: Nergül Çördük
Keywords: Konjenital diyafragma hernisi, rat, nitrofen, N-asetil-sistein, D vitamini
Kongenital diyafragmatic hernia, rat, nitrofen, N-asetil-sistein, vitamine D
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Konjenital diyafragma hernisi (KDH) yenidoğan yoğun bakımdaki ilerlemelere rağmen mortalitesi hala yüksek bir anomalidir. KDH’de ölümlerin en önemli sebebi, pulmoner hipoplazidir. Pulmoner hipoplazinin sebebi henüz tam aydınlatılmamış olmakla beraber multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada, nitrofen ile KDH oluşturulan ratlarda, N-asetil sistein (NAC), D vitamini ve NAC ile beraber D vitamininin pulmoner hipoplaziye etkisi araştırıldı. Çalışmada Sprague Dawley cinsi gebe ratlar kullanıldı. Ratlar, grup 1 (sham grubu), grup 2 (kontrol/nitrofen grubu), grup 3 (nitrofen+NAC grubu), grup 4 ( nitrofen+ D vitamini grubu), grup 5 (nitrofen+NAC+D vitamini grubu) olarak 5 gruba ayrıldı. Grup 2, 3, 4 ve grup 5’e gebeliğin 9,5’ uncu gününde 200 mg nitrofen bir ml zeytinyağı içinde, orogastrik yol ile verildi. Grup 3’e 16. günden itibaren 4 gün süre ile subkutan yol ile 800 mg/kg’dan NAC verildi. Grup 4’e 16. günden itibaren 4 gün süre ile subkutan yol ile 1 mcg/kg’dan D vitamini ve grup 5’e 16. günden itibaren 4 gün süre ile subkutan yol ile 800 mcg/kg’dan NAC ve 1mcg/kg’dan D vitamini verildi. Gebeliğin 21-22. gününde doğan yavru ratlara laparotomi yapıldı. Grup 1(n=8),grup 2(n=6)’ den rastgele seçilen ve sol diyafragma hernisisaptanan ve grup 3(n=29), 4(n=11) ve 5(n=11)’den sol diyafragma hernisi tespit edilen yavru ratların akciğerleri çıkarıldı. Akciğerler morfolojik (vücut ağırlığı, sağ akciğer ve sol akciğer ağırlığı, akciğer / vücut ağırlığı oranı), histopatolojik (Alveolar septal kalınlık, interstisyum, epitelyal hücreler) ve immunohistokimyasal (TGF-?1 ve Sürfaktan Protein A) olarak incelendi. Akciğerlerin morfolojik incelenmesinde istatiksel olarak vücut ağırlığı, sağ akciğer ağırlığı yönünden anlamlı fark bulunmadı(p>0,05).Sol akciğer, akciğer / vücut ağırlığı oranına bakıldığında grup 2’de diğer gruplara oranla istatiksel olarak anlamlı düşüklük görüldü (p<0,05). Akciğerlerin histopatolojik incelenmesinde, gruplar arasında epitel tipi, septal kalınlık ve interstisyum miktarı açısından anlamlı farklılık mevcuttu (p<0,05). Grup 2’de epitel tipi diğer gruplara nazaran daha immatür idi. Septal kalınlık grup 2’de diğer gruplara oranla anlamlı olarak artmıştı (p<0,05). İnterstisyum miktarı grup 2’de diğer gruplara göre anlamlı azalmıştı (p<0,05). XI TGF-?1(transforming growth factor-?1) antikoru ile yapılan immünohistokimyasal incelemede grup 1’de hiç boyanma izlenmedi. Grup 2’ de diğer gruplara oranla artmış boyanma izlendi. Grup 4 ‘te ise grup 3 ve 5 ‘e oranla artmış boyanma izlendi(p<0.05).Grup 3 ve 5 arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Akciğerlerin SP-A (sürfaktan protein A) ile yapılan immünohistokimyasal incelenmesinde grup 1’ de artmış boyanma izlendi. Grup 2’de boyanma izlenmedi ya da zayıf boyanma tespit edildi. Grup 3, 4 ve 5’te ise grup 2’ye göre boyanma daha fazla idi (p<0,05). Grup 3 ve 4 arasında anlamlı farklılık yok idi. Grup 5’te grup 3 ve 4’e oranla boyanma artmıştı. Nitrofen ile KDH oluşturulan ratlarda, prenatal dönemde verilen D vitamininin pulmoner hipoplaziyi azalttığı, ancak tek başına kullanımının, etkinliği daha önce yapılan çalışmalarla da gösterilmiş olan NAC’a bir üstünlüğünün olmadığı görülmüştür. D vitamini ve NAC’ın birlikte kullanımınınayrı ayrı kullanımlarına göre üstünlüğü, histopatolojik veTGF-?1 düzeyleri sonuçlarında görülmemiş olmakla birlikte SP-A düzeylerindeki artış birlikte kullanımın daha etkili olduğu yönündedir. Bu sonuçlardaki farklılık nedeniyle her iki ajanın birlikte kullanımının daha etkili olduğu söylenememekle birlikte SP-A düzeylerindeki bu artışın anlamlı olup olmadığı başka çalışmalarla desteklenmelidir. Congenital diaphragmatic hernia (CDH) is an anomaly, the mortality of which is still high despite the advancements in the neonatal/newborn intensive care unit. The most important cause of deaths in CDH is the pulmonary hypoplasia. The cause of pulmonary hypoplasia, although not yet totally clarified, is thought to be multifactorial. In this study, the effect of N- acetil (NAC),Vitamin D and also the effect of Vitamin D with NAC onpulmonary hypoplasia was studied in the rats with nitrofen induced CDH. In this study, pregnant rats of Sprague Dawley were used. Rats were divided into 5 groups as group 1 (group sham), group 2 (control: group nitrofen), group 3 (group nitrofen+NAC), group 4 (group nitrofen+ Vitamin D) and group 5 (group nitrofen+NAC+ Vitamin D). Groups 2, 3, 4 and 5 were given 200 mg of nitrofenin 1 ml olive oil through the orogastric administration on the gestational day 9,5. Starting from the 16th day, group 3 was given 800 mg/kg NAC through the subcutaneous injection for 4 days. Group 4, on the other hand, was given 1 mcg/kg Vitamin D through the subcutaneous injection for 4 days, starting from the 16th day, while group 5 was given 800 mcg/kg NAC and Vitamin Dthrough the subcutaneous injectionfor 4 days, starting from the 16th day. Laparotomy was performed on the rats born on the 21st-22nd gestational days. The lungs of the newborn rats which were randomly selected from group 1 (n=8) and group 2 (n=6) and in which left diaphragmatic hernia was determined were excised along with the lungs of the newborn ones selected from group 3 (n=29), Group 4 (n= 11) and group 5 (n=11) in which left diaphragmatic hernia was determined, as well.The lungs were morphologically (body weight, weights of right and left lungs, lung / body weight ratio), histopathologically (Alveolar septal thickness, interstitium,epithelial cells ) and immunohistochemically (TGF-?1 and surfactant Protein A)examined. In the morphological examination of the lungs, no statistically significant difference was found in terms of body weight, and the weight right lungs. (p>0,05). Considering the left lung weight, lung weight/ body weight ratio, group 2 was seen to be statistically significant lower when compared to other groups. (p<0,05). XIII In the histopathological analysis of the lungs, the difference among the groups in terms of alveolar thickness, pulmonary epithelial type and interstitium was found to be significant(p<0,05). Epithelialin group 2 were immature than the other groups. Septal thickness in group 2 were significantly highercompared to other groups(p <0.05). The amount of interstitium in group 2 was significantly decreased compared to other groups(p <0.05). In the immunohistochemical analysis performed through the TGF-?1 antibody, no staining was observed in group 1 at all. In group 2, however, an increased staining was observed in comparison to the other groups. In group 4, on the other hand, an increased staining was observed when compared with groups 3 and 5 (p<0.05). No significant difference was determined between groups 3 and 5. In the immunohistochemical analysis of the lungs that was performed through the surfactant Protein A, an increased staining was observed in group 1. In group2, however, no staining was observed or a slight staining was identified. On the other hand, staining in groups 3, 4 and 5 was more than that in Group 2 (p<0,05). There was no significant difference between groups 3 and 4. The staining had increased in group 5 when compared to groups 3 and 4. In the rats with CDH inducedby nitrofen, it was seen that Vitamin D given during the prenatal period had reduced the pulmonary hypoplasia, yet, its application alone was not superior to NAC, the efficiency of which was put forth through the previous studies conducted. Even though the superiority of the use of Vitamin D and NAC together to their separate applications was not seen in the histopathological results and the results of the TGF-?1 levels, the increase in the surfactant A levels suggests that their combined administration is more efficient. Due to the difference in these results, it cannot be said that the combined use of both of the agents is more efficient; yet, whether this increase in the surfactant A levels is significant or not should be supported by some other studies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/400
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dr. Seniha Esin Odabaş Tüm Tez.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 27, 2024

Download(s)

64
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.