Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/403
Title: Polikistik over sendrom’lu hastalarda adropin ve lipokalin düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: The evaluation of serum adropin and lipocalin levels in women with polycystic ovary syndrome
Authors: İ. Veysel Fenkçi
Gök, Soner
Keywords: Polikistik over sendromu, adropin, lipokalin
Polycystic ovary syndrome, adropin, lipocalin
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Polikistik Over Sendromu (PKOS) insülin direnci, dislipidemi, sistemik inflamasyon ve endotel disfonksiyonu gibi metabolik bozukluklarla birliktelik gösterir. Bu çalışmada PKOS’lu hastalarda Hepatik steatozu ve glikoz homeostazını olumlu şekilde etkileyen, peptit yapılı bir salgı olan ADROPİN ile obezite, insülin direnci ve IL-3 tarafından indüklenen apoptoziste, aracı rolü üstlenmekte olan LİPOKALİN-2 seviyelerini araştırdık. Yaş aralığı 18-38 olan; 37 PKOS’lu hasta çalışma grubu olarak, 34 sağlıklı kadın ise kontrol grubu olarak çalışmaya alındı. Demografik verileri, antropometrik ölçümleri, hormonal ve metabolik profilleri, serum Adropin ve Lipokalin-2 düzeyleri değerlendirildi. Çalışmamızda PKOS’lu hasta grubunda Adropin ve Lipokalin-2 seviyelerinin anlamlı düzeyde azalmış olduğunu tespit ettik. PKOS’lu grupta Total kolesterol, LDL kolesterol, Trigliserit, T. testosteron, FAI, LH ve LH/FSH değerleri ile hirsutizm skorlaması kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulunmuştur. PKOS’lu hastalarda insülin direnci gelişmeden veya mevcut yöntemlerle tespit edilemeden adropin seviyelerinin anlamlı olarak azalmış olması adropinin PKOS’ta insülinden bağımsız olarak değiştiğini ya da çalışmamızdaki popülasyonun genç olması nedeniyle adropin düzeyinin insülin direnci aşikâr hale gelmeden önce anlamlı olarak azalabileceğini göstermektedir. PKOS’lu hastalardaki düşük Lipokalin-2 düzeylerinin izlenmesi, bunun PKOS’da apoptozise ikincil insülin reseptör fonksiyon bozukluğundan sorumlu tutulamayacağını düşündürmektedir. Daha sağlıklı sonuçlar için randomize büyük olgu serilerinin incelendiği klinik çalışmaların yanı sıra moleküler düzeyde adropin ve lipokalin araştırmaları planlanması gerektiğini düşünmekteyiz. PCOS is closely related with metabolic disorders such as insulin resistance, dyslipidemia, systemic inflammation and endothelial dysfunction. In this study we investigated the serum ADROPIN and LIPOCALIN-2 levels in patients with PCOS. Adropin is peptide hormone which has favorable effects on hepatic steotozis and glucose metabolism. Lipocalin-2 is related with obesity and insulin resistance and has a role in apoptosis that is induced by IL-3. Our study and control group was composed of 37 PCOS patients (age range: 18-38 years) and 34 healthy women, respectively. Demographic and anthropometric parameters, hormonal and metabolic profiles, serum Adropin and Lipocalin-2 levels of the study and control group were evaluated. We observed that study group had significantly lower Adropin and Lipocalin-2 levels than the control group. Total cholesterol, LDL cholesterol, triglyceride, total testosterone, free androgen index, LH, LH/FSH ratio and Hirsutism scoring of the study group were observed to be higher than that of the control group. We found that adropin levels in PCOS patients were significantly lower when compared to the control group and this difference was documented to be present before the development of insulin resistance. This finding may indicate that adropin levels alter independent of insulin levels in PCOS or adropin levels start to decrease before insulin resistance develops and the the relatively young population in this study masks the insulin resistance. PCOS patients had lower levels of lipocalin-2 monitoring, it PCOS insulin receptor dysfunction secondary to apoptosis can not be held responsible for suggesting. For more reliable results, prospective clinical trials should be planned for to investigate long term characteristics of PCOS patients as well as adropin and lipocalin-2 research at the molecular level.
URI: https://hdl.handle.net/11499/403
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
soner gök tez.pdf.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

10
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.