Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/407
Title: Farelerde staphylococcus aureus nedenli yumuşak doku enfeksiyonları üzerine ibuprofenin etkisi
Other Titles: The effect of ibuprofen upon soft tissue infections caused by Staphylococcus aureus in mice.
Authors: Çitil, M.Uğur
Advisors: Ergun Mete
Keywords: NSAİİ,İbuprofen, ampisilin,siklofosfamid ELISA
NSAIDs, Ibuprofen , ampicillin, cyclophosphamide, ELISA
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Yumuşak doku enfeksiyonları (YDE) oldukça yaygın görülen enfeksiyonlardandır. Bakteriyel kaynaklı YDE’lerin çoğunlukla nedeni Staphylococcus aureus gibi gram pozitif mikroorganizmalardır. şbuprofen gibi non steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) analjezik ve antipiretik etkisi nedeniyle YDE’lerde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada; farelerde oluşturulan S.aureus nedenli YDE’lerde yara iyileşmesi üzerine, ibuprofenin etkisi araştırılmıştır. Bu araştırmada farelerde siklofosfamidle yumuşak doku enfeksiyonu oluşturularak yara boyutları günlük olarak görüntülenmiş, deney ve kontrol gruplarının serumları alınarak ELISA yöntemiyle serum TNF alfa, IL-1, IL-6 ve VEGF seviyelerine bakılmıştır. Alınan doku örneklerinde immünohistokimyasal ve hematoksilen eozin yöntemleri kullanılarak doku sitokin reaksiyonları incelenmiştir. Farelerde deney grupları; B grubu (bakteri grubu), Bİ grubu (bakteri + ibuprofen grubu), BA grubu, (bakteri + ampisilin grubu), B?A grubu (bakteri + ibuprofen + ampisilin grubu olarak belirlenmiş, deney gruplarının tamamı siklofosfamidle immünsüprese edilerek S.aureus ile enfekte edilmi?tir. Kontrol grupları ise; siklofosfamidli bakterisiz (S1B2), siklofosfamidsiz bakterili (S2B1), hiçbir işlem yapılmayan sham grubu (S2B2) olarak belirlenmi?tir. B? grubuyla, B grubunun yara boyutlarında ikinci günden çalı?manın sonuna kadar belirgin bir değiŞim görülmemi?tir. BA grubu ile BİA grubunda ise; yara boyutlarında günler içinde dereceli olarak küçülme gözlenmi?tir. B? grubu ve B grubu yara boyutları açısından karşılaştırıldığında yedi gün boyunca aralarında istatistiksel bir fark bulunmazken (p>0,05) bu iki grupla BA grubu ile B?A grubu arasında ise istatistiksel fark saptanmı?tır (p<0,05). B grubunda olu?an nekroz B? grubuna göre daha erken gerçekleşmiştir. B grubunda ilerleyen günlerde amputasyona bağlı ekstremite kaybı görülmü?tür. BA grubu ile BİA grubunda; nekroz ve amputasyon görülmemi?tir. Serum TNF alfa ve IL-1 ortalama seviyeleri bütün gruplarda dü?ük olarak bulunmu?tur. Grupların aralarında istatistiksel bir fark görülmemiştir (p>0,05). Serum IL-6 ortalama değeri birinci günde B grubunda diğer gruplara göre daha yüksek olarak bulunmu?, bu fark; B? grubu, BA grubu ve sham grubuyla kar?ıla?tırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmu?tur (p<0,05). ilk gün olu?an bu fark diğer günlerde kaybolmu?tur. B? grubuyla diğer gruplar arasında istatistiksel bir fark bulunamamı?tır (p>0,05). Üçüncü gün tüm gruplarda düşük bulunan serum VEGF değerleri, 7. gün belirgin olarak artmı?tır. B? grubunun diğer deney gruplarıyla aralarında istatistiksel bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Hematoksilen eozin boyama ve immünohistokimyasal çalı?ma sonuçları ELISA sonuçlarını desteklemiştir. Sonuç olarak; ibuprofenin S.aureus nedenli YDE’lerde yara iyile?mesine olumsuz etkisinin bulunmadığı görülmü?tür. Diğer NSA??’ler kullanılarak yapılacak olan çalı?malara ihtiyaç bulunmaktadır Soft tissue infections (STI) is one of the most frequent infection diseases. Oftenly, the causes of bacterial STI are gram positive microorganisms such as Staphylococcus aureus. Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen are often used in STI due to analgesic and antipyretic effects. In this study; in rats, the effects of ibuprofen on wound healing in STI caused by S. aureus were investigated. ?n this study, the STI was created by using cyclophosphamide and the wound sizes were viewed daily, by taking the serum of treatment and control groups, the levels of serum TNF alpha, IL-1, IL-6 and VEGF were seen with ELISA method. With tissue samples, cytokine tissue reactions were studied by using immunohistochemical and hematoxylin- eosin methods. The test groups were determined as ; group B, (bacterium group), group BI (bacterium + ibuprofen group), group BA, (bacterium + ampicillin group), group BIA., (bacterium + ampicillin + ibuprofen group) and the all test groups were immunosuppressed and infected with cyclophosphamide and S. aureus. And the control groups were determined as; cyclophosphamide without bacterium (S1B2), bacterium without cyclophosphamid(S2B1), and no action sham group (S2B2). However there was no significant change until the end of study between wound sizes of the groups group B and group B?, but in group BA and in group B?A gradual reduction in wound sizes was observed within days. When group B and group B? compared in terms of wound size for seven days, there was no statistically significant difference between them (p>0,05), but between these two groups, group BA and the group B?A, the statistical difference was observed (p <0.05). Necrosis was realized early in group B than group B?. In the coming days , limb loss was observed depending on amputation in group B. In group BA and group B?A the necrosis and the amputation were not observed. The average serum levels of TNF alpha and IL-1 was found low in all groups. There were no statistical differences between groups (p> 0.05). The mean value of serum IL-6, in the first day in group B was found to be higher compared to other groups, and when this difference was compared to group B?, group BA and sham group, it was found statistically significant. (p<0,05). This difference occurred in the first day, was lost in other days. No statistical difference was found between group B? and the other groups (p> 0.05). Low serum VEGF levels in all groups on the third day, significantly increased on 7th day. There was no statistically significant difference between group B? and the other treatment groups (p> 0.05). The results of hematoxylin eosin staining and immunohistochemical studies have supported the results of the ELISA. As a result; it was seen that there was no negative effect of ibuprofen on wound healing in soft tissue infections caused by S. aureus. There is a need for other studies to be performed using other NSAIDs.
URI: https://hdl.handle.net/11499/407
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAHMUT_UGUR_CITIL_TEZ.pdf2.6 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

82
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.