Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/409
Title: Osteoatrite bağlı kronik diz ağrısında intraartiküler pulsed ve termal radyofrekans uygulamalarının etkinliğinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of intraarticular pulsed and thermal radiofrequency applications in osteoarthritic chronic knee pains
Authors: Yurdakul, Sezai
Advisors: Ercan Lütfi Gürses
Keywords: Osteoartrit, diz ağrısı, pulse radyofrekans, termal radyofrekans
Osteoarthritis, knee pain, pulse radiofrequency, thermal radiofrequency
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Osteoartrit dünya çapında yaygın olarak görülen kronik eklem hastalığıdır. Eklemlerde ağrı, sertlik, hareket kısıtlılığı gibi semptomlara neden olur. Osteoartrit tedavisinde radyofrekans (RF) alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Çalışmamızda osteoartritik diz ağrısında pulsed ve termal RF uygulamalarının etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışma prospektif, randomize ve çift kör olarak her grupta 15 hasta olacak şekilde toplam üç grupta 45 hasta ile yapıldı. Hastalar ilki işlem öncesi olmak üzere 4. hafta, 8. hafta ve 12. haftada vizüel analog skala(VAS) ve Westren Ontario and McMaster Universities(WOMAC) osteoartrit indeksi ile değerlendirildi. Grupların VAS puanları değerlendirildiğinde; kontrol grubu ile pulsed RF grubunun 4. ve 8. haftalardaki puanlarının benzer olduğu görüldü. 12. haftada kontrol grubuna göre pulsed RF grubunda VAS skoru anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,0001). Termal RF grubunda ise kontrol grubuna göre bütün haftalarda VAS skorları anlamlı derecede düşük seyretti (p<0,05). WOMAC ağrı skorlarına bakıldığında; kontrol grubu ile pulsed RF grubunun 4. ve 8. haftalardaki puanlarının benzer olduğu görüldü. 12. haftada kontrol grubuna göre pulsed RF grubundaki ağrı puanları daha düşük saptandı (p<0,05). Termal RF grubunda ise pulsed RF grubuna göre 4. haftaya kadar daha düşük puanlar saptandı (p<0,0001). 4. haftadan sonra pulsed RF grubuna benzer puanlar saptandı. Fiziksel fonksiyon skorları değerlendirildiğinde; kontrol grubu ile pulsed RF grubunun 4. ve 8 hafta puanlarının benzer olduğu belirlendi. 12. haftada ise pulsed RF grubunda kontrol grubuna göre daha düşük puanlar saptandı (p<0,01). Termal RF grubunda ise 8. hafta haricinde diğer haftalarda fonksiyon skoru üzerine pulsed RF grubuna göre daha iyi olduğu saptandı (p<0,05). Sonuç olarak osteoartrite bağlı diz ağrısı tedavisinde RF teknikleri intraartiküler lokal anestezik ve steroid enjeksiyonuna kıyasla daha başarılı bulundu. Termal RF’ ın ağrıyı gidermede pulse RF’a göre daha üstün olduğu saptandı. Osteoarthritis is a global chronic joint disease. It causes articular symptoms such as pain, stiffness, and loss of ability. Radiofrequency (RF) is used as an alternative treatment method in osteoarthritis. In our study, we aimed to compare pulse and thermal RF applications efficacy in osteoarthritic knee pain. The study was prospective, randomized and double blinded; and the study group consisted of 15 patients in each three groups, making of a total 45 patients. Patients were evaluated with visual analog scale (VAS) and Westren Ontario and McMaster Universities (WOMAC) osteoarthritis index before the study began, and on 4th, 8th and 12th weeks. When VAS scores were evaluated for the groups, it was observed that control and pulsed RF groups had similar scores on 4th and 8th weeks. On 12th week, VAS score was significantly lower in RF group than in control group (p<0.0001). Thermal RF group’s VAS scores were lower than control group all throughout the weeks (p<0.05). WOMAC pain score was similar in control and pulsed RF groups on 4th and 8th weeks. On 12th week, pain scoreswere lower in RF group than in control group (p<0.05). Thermal RF group showed lower scores than in pulsed RF group until the 4th week (p<0.0001). After the 4th week, pain scores between the groups were similar. Physical function scores were similar in control and pulsed RF groups in 4th and 8th weeks. On 12th week, pulsed RF group’s scores were lower than in control group (p<0.01). Thermal RF group physical function scores were better than pulsed RF group in all weeks, except the 8th (p<0.05). In conclusion, RF techniques were found to be more successful than intraarticular local anesthetic and steroid injections in osteoarthritic knee pain. Thermal RF was determined to be superior to pulsed RF.
URI: https://hdl.handle.net/11499/409
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
sezai_yurdakul_tez.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

38
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.