Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/414
Title: Serotonin transporter gen polimorfizlerinin sigara bağımlılığı ve erişkin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile ilişkisi
Other Titles: The relationship of two genetic polymorphism of serotonin transporter gene (5-HTT) with smoking addiction and adult attention deficiency hyperactivity disorders
Authors: Abdullah Cem Şengül
Karakülah, Kamuran
Keywords: Serotonin transporter, gen, sigara, DEHB
Serotonin transporter, gene, smoking, ADHD
Issue Date: 2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalı?mada, sigara bağımlıları ile sigara kullanımı olmayan eri?kinlerin 5-HTT Polimorfizmleri açısından kar?ıla?tırılması ve aynı zamanda bu polimorfizmlerin Eri?kin DEHB ile ili?kisinin değerlendirilmesi amaçlanmı?tır. Çalı?manın örneklemini nikotin bağımlılığı tanısı olan olan 219 vaka ve 214 ki?iden olu?an sağlıklı kontrol grubu olu?turmu?tur. Hastaların ayrıntılı klinik değerlendirilmesinin ardından alınan kan örneğinden 5-HTT gen polimorfizmi için genetik analiz yapılmı?tır. Katılımcılara sosyodemografik veri formu, Wender-Utah Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Değerlendirme Ölçeği, Fagerström nikotin bağımlılık testi uygulanmı?tır. Sigara içen grupta Eri?kin DEHB tanısı olan ki?i sayısının kontrol grubundan daha fazla olduğu bulundu. Sigara bağımlılığı olan grubun WUDÖ skorları ile FNBT skorları arasında pozitif yönde bir ili?ki olduğu bulundu. Sigara bağımlılığı olan grupta, DEHB tanısı olan ki?ilerin daha erken ya?larda aktif olarak sigara içmeye ba?ladıkları fazla miktarda sigara içtikleri ve bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu gözlendi. Sigara bağımlılığı olan grup ve kontrol grubu arasında 5-HTT promotor gen polimorfizmi açısından kar?ıla?tırıldığında bir ili?ki bulunmadı. 5-HTT promotor gen polimorfizmi ile DEHB arasında bir ili?ki bulunmadı. Sigara içen grupta 5-HTT VNTR geni 12 tekrar allelinin daha sık kontrol grubunda ise 10 tekrar allelinin daha sık olduğu bulundu. DEHB tanısı olan grupta 5-HTT VNTR geni 12 tekrar allelinin daha sık kontrol grubunda ise VNTR geni 10 tekrar allelinin daha sık olduğu bulundu. 5-HTT Promotor geni L alleli ve VNTR geni 12 tekrar alleline sahip ki?iler arasında sigara bağımlılığı riskinin yüksek olduğu bulundu. Çalı?madan elde edilen verilerin doğrulanabilmesi için aynı polimorfizmlerin farklı toplumlardaki sigara bağımlısı ve DEHB‘li hastalarda çalı?ılarak, daha fazla ara?tırma ile desteklenmesi gerekmektedir. In this study, it is aimed to compare the adults who have nicotine dependence with the healthy adults who are non-dependence in terms of 5-HTT polymorphisms. It is also aimed to evaluate the association of these polymorphisms with the adult ADHD. 219 patient who had the diagnosis of nicotine addiction according to the DSM IV criteria and 214 healthy subjects participated in this study. Genetical analysis was carried out from the blood sample taken after the detailed clinical evaluation of patients for 5-HTT gene polymorphism. The participants were subjected to socio-demographic data form, Wender Utah Rating Scale for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adults, Fagerström Tolerance Questionnaire. It has been observed that the number of persons with ADHD in smoking group is more than control group. It‘s been found that there is a positive relationship between the WURS scores and FTNQS scores. It has been observed that the individuals with ADHD started smoking in a earlier age and smoked more. It has been found that they had high FNQS scores. There hasn‘t been found a relationship between smoking group and healthy group in terms of 5-HTTLPR gene polymorphisms. It has been also found that there isn‘t any relationship between ADHD and 5-HTTLPR gene polymorphisms. It has been observed that the frequency of VNTR polymorphisms 12 allels in smoking group is more than VNTR polymorphisms 10 allels while the frequency of VNTR polymorphisms 10 allel is more than VNTR polymorphisms 12 allel in the control groups. It has been found that the frequency of VNTR polymorphisms 12 allel in ADHD group is more than non-ADHD group. It has been found that the persons who have promoter polymorphisms L allel and VNTR polymorphisms 12 allel are more riskful about smoking. However, our findings required new investigations which consist of larger samples in different societies.
URI: https://hdl.handle.net/11499/414
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ PDF.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.