Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/415
Title: Deneysel enfekte diz protezi modelinde enfeksiyonun eredikasyonu ve eklem kıkırdağı hasarı üzerinde intraartiküler uygulanan ozonun(o3) etkileri
Other Titles: Eradication of infection at experimental infected knee prothesis model and effects of antraarticular ozone practice on articular cartilage
Authors: Murat Oto
Kurtoğlu, Alper
Keywords: Kıkırdak hasarı, ozon, protez enfeksiyonu
Cartilage damage, ozone, prothesis infections
Issue Date: 2013
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı tavşanlarda deneysel enfekte diz protezi modeli oluşturup, meydana gelen enfeksiyonun eredikasyonu ve kıkırdak harabiyetinin önlenmesinde intra-artriküler(eklem içi) uygulanan ozonun etkilerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Toplam 24 Yeni Zelanda tavşanının sağ femur lateral kondiline 1’er adet polietilen pul 1’er adet vida ile yerleştirildi. Aynı seansta intraartiküler Staphylococcus aureus inoküle edildi. Sırasıyla kontrol, antibiyotik, ozon ve ozon+antibiyotik olmak üzere dört grup oluşturuldu. İnokülasyondan sonraki 7. günde tüm tavşanlar klinik olarak değerlendirildi ve herbir tavşnda enfeksiyon bulgularının mevcut olduğu gözlendi. Tüm tavşanların diz eklemleri 1 cc sf ile irrige edildi. Her gruptan 2 adet tavşan rastgele(random) seçilerek irrigasyon ve aspirasyon materyali kültür incelemesine alındı. Kontrol grubuna irrigasyon haricinde tedavi verilmedi. Antibiyotik grubuna 14 gün antibiyotik verildi. Ozon grubuna haftada 3 kez olmak üzere 2 hafta boyunca intraartiküler ozon verildi.Ozon+antibiyotik grubuna 14 gün boyunca hergün antibiyotik ve haftada 3 kez olmak üzere 2 hafta boyunca intrartiküler ozon verildi.Tüm hayvanlar 3. Haftanın sonunda tekrar değerlendirilip, sakrifiye edildi.Her gruptaki tavşanın sağ dizlerinden ve kontrol grubundaki tavşanların ilave olarak sol dizlerinden kültür örnekleri alındı.Enfekte diz eklemi histolojik-histokimyasal skor açısından ve kültür sonuçları açısından değerlendirildi. Bulgular: Kontrol grubu ile diğer gruplar arasında kültür örnekleri, histolojikhistokimyasal skor açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, antibiyotik, ozon, ozon+antibiyotik grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. İstatistiksel olarak anlamlı fark saptanmasa da histolojikhistokimyasal toplam skor, ozon+antibiyotik grubunda en düşük bulunurken, kültür sonuçlarında en etkili sonuç antibiyotik grubunda bulunmuştur Sonuç: Ozon tedavisinin sinovyal dokudaki inflamasyonu ve eklem kıkırdağındaki hasarı azaltması, antibakteriyel ve antiinflamatuvar etkilerine bağlanabilir. Diz protez enfeksiyonlarında enfeksiyonun eredikasyonu ve kıkırdak hasarını engellemede antibiyotikle beraber ozonun intraartiküler kullanımına gerek yoktur. Aim:The aim of this research to find the effects of ozone on the infection eradication & prevention of cartilage damage in a animal model with infected knee. Materials and Methods:In this model,24 New Zelland rabbit has taken an done poliyethylene washer with screw was placed on to right femur lateral condyle.In the same time Staphylococcus aureus was inoculated intraarticularly.Rabbits grouped in to 4 which were control, antibiotic, ozone+antibiotic.On the 7th day of inoculationall animals were clinically examined and there was no infection .The all knees were irraguled with 1 cc 0,09 % NaCl solution.In all groups 2 animals are chosen randomaly & their samples investigated for infection.The animals in the antibiotic group,has taken antibiotic treatment for 14 days.The animals in the ozone grup,has taken ozone treatment 3 days for week in 2 week period.The animals in the ozone+antibiotic group has taken both.The all animals are sacrified in the end of 3rd week.The cultural samples were taken all right knees of the animalls with left knees of the control goup.Infected knees were evalutated for culturing results with histologic-histochemical scorring. Signs:The statistical significant difference between the control group with rest in culturing & histologic-histochemical scorring results.This was not the case in the rest.Although it was not reached into the statistical signifiance, the histologial-histochemical scores were lowest in the ozone+antibiotic group, and the culturing results in the antibiotic group. Results:The reducing effect of the ozone on the synovial inflammation & cartilage damage can be attributed in to its antibacterial & antiinflammatory effects.The ozone addition is not needed in the infection eradication & preventation of cartilage damage in the knee prothesis infections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/415
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ALPER KURTOĞLU TEZ.pdf2.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on May 29, 2023

Download(s)

10
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.