Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/420
Title: Nüks nodüler guatr nedeniyle tamamlayıcı tiroidektomilerde klinik deneyimimiz
Other Titles: Our clinical experince in completion thyroiedectomy for recurrent nodular goiter
Authors: Akın Özden
Sarohan, Göksel
Keywords: Nüks nodüler guatr, re-operasyon, komplikasyon
Recurrent nodular goiter, re–operation, complication
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Nüks, noduler guatr ameliyatından sonra önemli bir problemdir. Nükse bağlı tamamlayıcı tiroidektomiler teknik açıdan zordur ve komplikasyon oranı daha fazladır. Bölgesel yapışıklık ve anatomideki değişiklikler bu ameliyatı zor kılan unsurlardır. Bu çalışma ile nüks nodüler guatr olgularının genel özellikleri ve postoperatif görülen komplikasyonları primer nodüler guatr nedeniyle opere edilen olgularla karşılaştırılması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile 2000–2010 yılları arasında kliniğimizde nüks nodüler guatr ve reküren karsinom nedeniyle tamamlayıcı tiroidektomi gereken 40 olgunun dosya ve ameliyat bilgileri retrospektif olarak incelendi. Kliniğimizde 2011-2013 yılları arasında nodüler guatr nedeniyle opere edilen ardışık 40 olgu kontrol grubu olarak belirlendi. Yaş, cinsiyet ve komplikasyonlar değerlendirildi. Tamamlayıcı tiroidektomi grubunda 33 kadın ve 7 erkek olmak üzere 40 olgu mevcuttu. Ortalama yaş 49,4±12,3 idi. Nüks süresi ortalama 14,2±13,0 yıldı. Reoperasyondan sonra toplam 14 (%35) olguda komplikasyon ile karşılaşıldı ve bu komplikasyonların 3’ü (%7,5) kalıcı komplikasyondu. Ortalama hastanede kalış süresi 6,2±2,1 gündü. İkinci grupta 10 erkek, 30 kadın olmak üzere 40 olgu mevcuttu. Ortalama yaş 49,2±13,5 idi. Kalıcı komplikasyon görülmedi. Ortalama hastanede kalış süresi 5,1±2,2 gündü. Nüks nodüler guatr, tiroid cerrahisindeki mevcut sinir hasarına bağlı ses kaybı ve paratroid hasarına bağlı geçici-kalıcı hipokalsemi gibi komplikasyonların görülme şansını, yaygın yapışıklıklar ve fibrosis nedeniyle daha fazla taşımaktadır. Bu özelliklerin bilinmesi nedeniyle sıklıkla deneyimli cerrahlarca bu işlemin gerçekleştirilmesi komplikasyon oranını azaltmaktadır. Ancak yinede ilk ameliyatta optimal cerrahinin uygulanması önemlidir. Bu şekilde nüks oranının azalması hem nükse bağlı komplikasyonlardan korunma sağlayacak hem de reoperasyona bağlı maliyeti azaltacaktır. Recurrence is a very important problem after nodular goiter operation. Re-thyroidectomies after relapses are technically difficult operations and complication rates are high. The regional adhesions and the anatomical variations complicate the operation. The aim of this study was to compare the general features and the postoperative complications in the groups of patients who underwent troidectomy for primary or recurrent nodular goıter and recurrent carcinoma. In this study, the records of 40 patients who underwent surgery due to recurrent nodulary goiter and recurrent carcinoma between the years 2000–2010 were examined, retrospectively. A control group including 40 patients who were operated on for primary nodular goıter between 2011-2013 was added. Age, sex and complications were the data being evaluated. In completion troidectomy group there were 33 women and 7 men. The mean age was 49,4±12,3 years. The average recurrence time was 14,2±13,0 years. Of 14 patients developed complications (%35) and 3 of these complications (%7,5) were permanent. The avarage hospitalion stay was 6,2±2,1 days. The control group was consist of 10 men 30 women. The mean age was 49,2±13,5 years. No permanent complications developed in this group. The avarage hospitalion stay was 5,1±2,2 days. Because of the fibrosis and diffuse adhesions completion thyroidectomy carries a higher risk of voice loss due to nerve damage and temporary or permanent hypocalsemia secondary to parathyroid damage. Since these features are well known and most of these procedures are being performed by experienced surgeons, the rate of complications decreases. For this reason it is important to use optimal surgery at the first operation. Thus decreases in the rate of recurrences prevent the development of complications and diminish the cost due to recurrence.
URI: https://hdl.handle.net/11499/420
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ.pdf655.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.