Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/423
Title: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı hastalarda idrar 6-hidroksi melatonin sülfat düzeyleri ve etyopatogenezdeki yeri
Other Titles: Urinary 6-OH melatonin-sulphate levels of attention deficit hyperactivity disorder diagnosed patients and its role in etiology
Authors: Büber, Ahmet
Advisors: Burcu Çakaloz
Keywords: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, melatonin, 6-hidroksi melatonin sülfat, etiyoloji
Attention deficit hyperacitivity disorder, melatonin, 6-hidroxy melatonin sulphate, etiology
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu' nun (DEHB) etiyolojisi net olarak bilinmemekte olup, nörobiyolojik, genetik ve çevresel faktörlerin etyolojide birlikte yer aldığı düşünülmektedir. Bu çalışmada; uykuyu başlatma ve uyku etkinliğini sürdürmede rolü olan ve dopaminerjik sistemle de ilişkisi olduğu bilinen melatoninin etyopatogenezdeki rolünün araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya 6-16 yaş aralığında, başka herhangi bir fiziksel ya da psikiyatrik hastalık öyküsü olmayan ve son altı ay içinde psikotrop ilaç tedavisi almamış olan 27 DEHB tanılı hasta ve 28 sağlıklıklı gönüllü kontrol dahil edilmiştir. Melatoninin ana metaboliti olan 6-Hidroksi Melatonin Sülfat’ın (6-OH MS) üriner eksresyonunun gündüz, gece ve 24 saatlik süre boyunca değerlendirilmesi için ayrı ayrı gündüz ve gece idrarı 24 saat boyunca toplanmıştır. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) yöntemi ile 6-OH MS gündüz, gece ve 24 saatlik düzeyleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda gündüz, gece ve 24 saatlik 6-OH MS düzeylerinin vaka grubunda anlamlı olarak daha yüksek düzeyde bulunduğu saptanmıştır. 6-OH MS düzeylerinin cinsiyetlere göre karşılaştırılmasında farklılık saptanmamıştır. Tüm grupta, yaş, boy, yaşa göre boy, kilo, yaşa göre kilo, vücut kitle indeksi ve yaşa göre vücut kitle indeksi ile 6-OH MS düzeyleri arasında ilişki olmadığı belirlenmiştir. DEHB grubunun 6-OH MS düzeyleri ile Conners Anababa Derecelendirme Ölçeği Kısa Form alt ölçek puanları arasında da ilişki ortaya konamamıştır. Melatoninin DEHB etyopatogenezindeki yerinin anlaşılması için daha büyük örneklemli, tedavi sonrası düzeylerinin değerlendirildiği ve genetik analiz çalışmalarının da eklendiği daha ileri çalışmaların gerekli olduğu düşünülmektedir. The etiology of Attention Deficiy Hyperactivity Disorder (ADHD) is incompletely known and neurobiological, genetic and environmental factors are tought to be involved in the etiology together. In the present study, it is aimed to assess the role of melatonin which promote and maintain sleep and have relations with dopaminergic system, in the etiopathogenesis of ADHD. 27 patients between 6 and 16 years-old who have been firstly ADHD diagnosed, without other physical and psychiatric disease history and haven’t taken psychotropic pharmacoterapy for six months and 28 healthy volunteer controls were included in the study. Urine samples were collected whole 24 hours cycle, daytime and nighttime separetely to assess the Daytime, nighttime and 24 hours excretion of the 6-Hidroxy Melatonin Sulphate (6-OH MS) which is the main metabolit of melatonin. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method is used for measuring daytime, nighttime and 24 hour urine 6-OH MS level. As a result of the study daytime, nighttime and 24 hour 6-OH MS levels were found significantly higher in patient group. In the comparison of 6-OH MS levels did not differ according to gender. There cannot been found a relationship between age, height, height for age, weight, weight for age, body mass index and body mass index for age and 6-OH MS levels in the whole group. There also cannot been found a relationship between 6-OH MS levels and Conners Parent Rating Scale short form subscale scores for ADHD group. To elucidate the role of melatonin in ADHD etiopathogenesis, studies with larger samples, assessment of the after treatment levels and studies with genetic analyzes included are needed.
URI: https://hdl.handle.net/11499/423
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

270
checked on May 27, 2024

Download(s)

252
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.