Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/42492
Title: Korku-Kaçınma İnanışlar Anketi'nin Türkçe'ye uyarlanması, güvenirliği ve geçerliği
Other Titles: Validity and reliability of the Turkish version of the Fear Avoidance Beliefs Questionnaire
Authors: Bingül Özcan, Özlem
Baş Aslan, Ummuhan
Keywords: Genel ve Dahili Tıp
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, Korku-Kaçınma İnanışlar Anketinin (KKİA) Türkçeye adaptasyonunu gerçekleştirmek ve psikometrik içeriğini araştırmaktı. Yöntem: Çalışmaya kronik bel ağrılı 101 hasta katıldı. KKİA önce Türkçeye sonra İngilizceye çevrildi. Anketin iç tutarlılığını analiz etmek için Cronbach Alfa katsayısı hesaplandı. Test-tekrar test güvenilirliği için çalışmaya kronik bel ağrılı 30 hasta katıldı. Yapı geçerliliği çalışmasında faktör analizi kullanıldı. Geçerliliği için KKİAnin alt ölçekleri ile Nottingham Sağlık Profili, Oswestry Bel Ağrısı Anketi, Hastane Anksiyete ve Depresyon Anketi, Görsel Analog Skalası ve hastanın işe gitmediği gün sayısı arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Analizi ile ölçüldü. Sonuçlar: Faktör analizi sonucunda anketin total varyansın %61.98ini açıklayan 2 faktörlü (Fiziksel Aktivite-İş) yapıya sahip olduğu görüldü. Cronbach Alfa katsayısı KKİA-Fiziksel Aktivite bölümü için 0.82, KKİA-İş bölümü için 0.88 olarak hesaplandı. Test-tekrar test puanları arasındaki ICC değeri Fiziksel Aktivite bölümü için orta, İş bölümü için yüksek bulundu. KKİA-Fiziksel Aktivite bölümü fonksiyonel yetersizlik ve yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulundu (p<0.05). Ayrıca KKİA-İş bölümü yaşam kalitesi ve hastanın işe gitmediği gün sayısı arasında anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0.05). Tartışma: Sonuçlar kronik bel ağrılı hastalarda KKİAnin Türkçe uyarlamasının uygun faktör yapısına sahip, geçerli ve güvenilir bir anket olduğunu gösterdi.
URI: https://hdl.handle.net/11499/42492
ISSN: 1300-8757
2148-0109
Appears in Collections:Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
TR Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / TR Dizin Indexed Publications Collection

Files in This Item:
File SizeFormat 
10.21653-tfrd.156494-138065.pdf285.28 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

10
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.