Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/427
Title: Pamukkale üniversitesi sağlık araştırma ve eğitim merkezi anestezi yoğun bakım ünitesi’ nde yatmakta olan hastalarda gelişen pnömoni, kan dolaşımı ve üriner sistem enfeksiyonlarının topluma maliyeti
Other Titles: Cost of pneumonia, blood stream and urinary tract infections for the patients in Pamukkale University health research and training centre medical intensive care unit
Authors: Uğurcan, Doğaç
Advisors: Hüseyin Turgut
Keywords: Yoğun bakım ünitesi, hastane enfeksiyonu, nozokomiyal enfeksiyon, sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyon, maliyet, mortalite, yatış süresi.
Intensive care unit, healthcare-associated infections, hospital infections,nosocomial infections, mortality, lenght of stay, hospital cost
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Çalışmamız hastanemiz yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane enfeksiyonlarına (HE) bağlı olarak ortaya çıkan ek mortalite, ek yatış süresi ve ek maliyetlerin belirlenmesi amacıyla planlandı. Bu amaçla Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi (AYBÜ)’nde 2012 yılı boyunca takip edilen hastalardan; HE gelişen 93 hasta Vaka Grubuna (VG), HE gelişmeyen 90 hasta ise Kontrol Grubuna (KG) dahil edilerek prospektif olarak takip edildi. İki grup arasında yaş, cinsiyet, yatış tanısı ve altta yatan risk faktörleri açısından anlamlı farklılık bulunmamaktaydı. Çalışma sonunda VG ve KG arasında ortalama hastane maliyetleri, ortalama mortalite ile YBÜ’ de ve hastanede toplam yatış süresinde istatiksel olarak anlamlı farklılık saptandı. HE gelişen grupta gelişmeyen gruba göre ilave maliyet 4.368 TL (2.696,3 $) ve 4,55 kat toplam maliyet artışı olduğu saptandı. Ayrıca HE gelişen grupta gelişmeyen gruba göre antibiyotik maliyetinde 2.047 TL (1.263 $) ve 11,9 kat artışı olduğu saptandı. Hastanede yatış süresi HE gelişen grupta 17 gün ve 2 kat, yoğun bakımda yatış süresi ise 17 gün ve 3,3 kat daha yüksek bulundu. HE’lere bağlı ek mortalite % 35 olarak bulundu. Sonuç olarak YBÜ’lerde gelişen HE’leri mortalite oranlarında, hastane ve yoğun bakımda yatış süresinde ve hastane maliyetlerinde önemli artışa sebep olmaktadır. Bu konuda ülkemizde daha fazla sayıda çalışmaların yapılması suretiyle HE’ lerin getirdiği mali yük saptanmış olacak ve sonuçta HE’lerini önleme stratejileri geliştirilmesinin ülkemiz açısından önemi ortaya çıkacaktır. The aim of this study is to determine the impact of the HAI’s that occurred in medial ICU on hospital cost, lenght of stay (LOS) and mortality. Totally 183 of the 420 patients who treated in medical ICU in 2012 were included to the study, 93 of them in the case group and 90 of them in the control group. The patients were followed prospectively. There was no statistically difference in age, sex, diagnosis and comorbidities between the case and the control group. We found statistically difference between the case and the control group about hospital cost, mortality and lenght of stay in the ICU and at the hospital. The additional cost per patient was 4.368 TL (2.696,3 $), and it was 4,55 fold higher in the case group. The additional antibiotic cost per patient was 2.047 TL (1.263 $), and it was 11,9 fold higher in the case group. Additional LOS was 17 days in the ICU and at the hospital both, and it was 3,3 and 2 fold higher in the case group, respectively. And also the extra mortality was 35 % in the case group. As a result, healthcare-associated infections occurred in ICU’s cause extra mortality, extra LOS and additional hospital costs. More studies about this issue should be done to determine our country’s results and to determine the importance of prevention strategies of healthcare-associated infections.
URI: https://hdl.handle.net/11499/427
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DR.DOGAC UGURCAN_TEZ.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 6, 2024

Download(s)

182
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.