Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/429
Title: Birinci basamakta çalışan hekim ve aile sağlığı elemanlarının serviks kanseri ile human papilloma virüs aşısına ilişkin bilgi düzeyleri
Other Titles: Investigation of the knowledge levels of doctors and family medicine personels about Human Papilloma Virus vaccine and cervical cancer at primary care
Authors: Acar, Nazmiye
Advisors: Aysun Özşahin
Keywords: Serviks, HPV, Risk Faktörleri, Pap Smear, Korunma
Cervix, HPV, Risk Factors, Pap Smear, Protection
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Serviksin eksternal bir genital organ olması, karsinogenezi hakkında önemli bilgiler edinilmesini kolayla?tırmı?tır. Karsinojenik sürecinin uzun olması, preinvaziv bir evresinin olması ve bu evrede hastaların yakalanarak etkin olarak tedavi edilebilmesi serviks kanserine özgü önemli karakteristik özellikler olup; tarama, erken tanı ve tedaviye imkan vermektedir. Serviks kanseri için en önemli risk faktörü HPV'dir. HPV tip 6 ve 11 genital siğillerin yakla?ık %90’ından sorumlu iken, HPV tip 16 ve 18 ise serviks kanseri geli?iminin yakla?ık %70’inden sorumludur. Pap smear testi ile henüz semptomatik hale gelmemi? olan preinvazif ve erken invazif servikal lezyonlar saptanarak, serviks kanserine bağlı mortalite ve morbiditenin azaltılması sağlanır. HPV ile serviks kanseri arasındaki ili?kinin saptanması ve etkin tarama yöntemlerine rağmen servikal kanser görülme sıklığında önemli bir azalma olmaması, a?ı ile korunmayı gündeme getirmi?tir. Bu çalı?manın amacı; temel görevi koruyucu sağlık hizmetleri olan birinci basamakta çalı?an hekim ve aile sağlığı elemanlarının (ebe ve hem?ireler), serviks kanseri (nedenleri, taranması ve önlenmesi) konusunda farkındalıkları, bilgi düzeyleri ve hastalarını nasıl yönlendirdiklerinin ara?tırılmasıdır. Bu ara?tırma, tanımlayıcı tipte kesitsel bir çalı?madır. Ara?tırmaya, 24.03.2014- 24.04.2014 tarihleri arasında, Denizli il merkezindeki tüm ASM'lerde ula?ılması planlanan 154 hekimden 134'ü, 154 aile sağlığı elemanından da 136'sı dahil edilebildi. Veriler, anket yöntemi ile toplandı. Hekimler ve aile sağlığı elemanları için ayrı anket formları hazırlandı. Anket formları kapalı zarflar içerisinde dağıtılıp, kapalı zarflar içerisinde toplandı. Sonuç olarak, çalı?mamızdaki hekimlerin ve aile sağlığı elemanlarının serviks kanseri ve HPV'nin öneminin farkında oldukları; fakat risk faktörleri, alınacak önlemler, bulgular ve taramayla ilgili bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığı görüldü. Since the cervix is external genital organs, has facilitated the acquisition of important information about carcinogenesis. The development of cervical cancer takes a long duration and a preinvasive stage has its. The patients could be diagnosed at preinvasive stage and treated. These features are specific important characteristics of cervical cancer’s and screening, early diagnosis and treatment allows. HPV is major risk factor for cervical cancer. HPV types 6 and 11 cause approximately 90% of genital warts and HPV types 16 and 18 cause approximately 70% of all cervical cancers. Preinvasive lesions that have not yet become symptomatic and early invasive lesions are detected by pap smear test. In this way morbidity and mortality rates of cervical cancer can be decreased. Detection the association between HPV and cervical cancer and despite effective screening methods, incidence of cervical cancer has not reduced significantly. Therefore protected by the vaccine has been raised. The aim of this study was to investigate the knowledge levels and awareness of doctors and family medicine personels (nurses and midwives) that the main task is preventive health services and working in IPrimary Care about cervical cancer (causes, screening and prevention). This research is a descriptive cross-sectional study. Between 24.03.2014- 24.04.2014, in family health center at Denizli center, 134 of 154 doctors, 136 of 154 family medicine personels were included in the study. Data were collected by questionnaire method. Survey forms were prepared separately for doctors and family medicine personels. Survey forms were dispersed and collected in closed envelopes. In conclusion, doctors and family medicine personels aware of the importance of cervical cancer and HPV. But their knowledge was not sufficient about risk factors, prevention, screening and symptoms.
URI: https://hdl.handle.net/11499/429
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DR.NAZMİYE ACAR_TEZ.pdf20.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

110
checked on May 6, 2024

Download(s)

238
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.