Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/430
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorH.Çağatay Aydın-
dc.contributor.authorErgenç, Tufan-
dc.date.accessioned2015-06-26T12:45:56Z
dc.date.available2015-06-26T12:45:56Z
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/430-
dc.description.abstractBöbrek nakli sırasında üriner sistemin bütünlüğü üreteral ÇJS (Çift J Stent) yerleştirilerek yada yerleştirilmeden yapılan üreteroneosistostomi ile sağlanır. ÇJS kullanımının üriner komplikasyonlar üzerindeki etkisini araştırmak için Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Kliniği ve İnternational Hospital Organ Nakli Kliniğinde 2011-2014 yılları arasında yapılan böbrek nakli operasyonları retrospektif olarak tarandı. ÇJS konulmayan (grup 2) 30 hastaya karşılık 4,8 Fr 12 cm ÇJS konulan (grup 1) 30 hasta seçilerek 2 grup oluşturuldu. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, sıcak-soğuk iskemi süreleri, donör yaşı gibi demografik veriler açısından fark yoktu. Üriner kaçak ve üreteral obstrüksiyon gibi major ürolojik komplikasyonlar açısından iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p=1,0 ve p=1,0). Stentli grupta üriner sistem enfeksiyonu ve hematüri stentsiz gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p=0,009 ve p=0,004). Hematom, lenfosel, yara yeri enfeksiyonu gibi diğer cerrahi komplikasyonlar açısından anlamlı fark saptanmadı. Stentli grupta postoperatif kreatinin düşüş hızı daha yüksek olarak bulundu (p=0,046). Biz yalnızca seçilmiş yüksek riskli olgularda ve kadavradan yapılan nakillerde ÇJS kullanmaktayız. Yaptığımız çalışma stentle ilişkili komplikasyonlar göz önüne alındığında ürolojik komplikasyonlar açısından düşük riskli hastalarda stent kullanılmadan güvenli nakiller yapılabileceğini göstermektedir. Sadece seçilmiş gerekli olgularda stent kullanılması, stent yerleştirme ve çıkarılmasının getirebileceği ürolojik komplikasyon ve maliyetlerin azalmasını sağlayacaktır. Böbrek nakli hastalarında ÇJS’in yeri hakkında kesin sonuca ulaşmak için, stent kullanılmayan hastalar ile stent kullanılan hastaların karşılaştırılacağı prospektif randomize klinik çalışmaların çoğalmasına ihtiyaç vardır. Integrity of the urinary system are provided via uretheroneocystostomy with/without the usage of double-J stents during kidney transplants. In order to investigate the effects of double-J stents on urinary complications, we retrospectively reviewed kidney transplant cases that are made between 2011-2014 at Pamukkale University Medical Faculity Organ Transplant Clinic and International Hospital Organ Transplant Clinic. Two groups containing 30 patients each were formed in which 4, 8 Fr 12 cm double-J stent was used (group 1). There were no differences between groups in terms of demographics like age, sex, warm-cold ischemia times, donor age. There were no significant differences between two groups in means of major urinary complications like urinary leakage and uretheral obstruction (p=1,0 and p=1,0). In stent group, urinary system infections and hematuria found to be statistically significant than the group stent was not used (p=0,009 and p=0,004). There were no difference in terms of complications like hematoma, lymphocele, wound site infections. In stent group, postoperative creatinine fall rate was found to be higher (p=0,046). We only use double-J stents at selected high risk cases and cadaver transplantations. Our research shows that safe transplantations can be made in lowrisk patients when stent-induced complications are considered. Stent usage only in selected necessary patients will decrease the urological complications associated with stent placing and removaland will allow for lowering the costs. In order to have an exact conclusion about the place of double-J stents at kidney transplantation patients, the number of future prospective randomised clinic researches that compares patients with stent usage and patients with non-stent approaches needs to increase.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGenel Cerrahien_US
dc.titleCanlı donörlerden yapılan böbrek naklinde çift j stent gerekli midiren_US
dc.title.alternativeAre Double-J stents necessary in kidney transplants from live donorsen_US
dc.typeSpecialist Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid366194en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeSpecialist Thesis-
item.languageiso639-1tr-
crisitem.author.dept14.01. Surgical Medicine-
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tufan ergenc tez.pdf643.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on May 6, 2024

Download(s)

162
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.