Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/433
Title: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin ayırıcı tanısına yeni immunohistokimyasal belirteçlerin katkısı
Other Titles: Aid of new immunohistochemical markers in differantial diagnosis of non small cell lung carcinoma
Authors: Çeliker, Duygu
Advisors: Ferda Bir
Keywords: Patoloji Anabilim Dalı
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada, immunohistokimyasal Napsin-A, NTRK-1, NTRK-2, Desmoglein-3 ve Desmocollin-3 ekspresyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinin ayırıcı tanısına katkısı, bu antikorlar ile birlikte çeşitli kliniko patolojik değişkenlerin prognoz üzerine etkisi araştırıldı. İmmunohistokimyasal olarak Napsin-A, NTRK-1, NTRK-2 ve Desmoglein-3 antikorları kullanılarak 50 skuamöz hücreli karsinom, 50 adenokarsinom olgusu, Desmocollin-3 ile 29 skuamöz hücreli karsinom, 29 adenokarsinom olgusu incelendi. Tüm olguların klinik izlem verilerine ulaşıldı. Hastaların takip süreleri 1-76 ay arasında değişmekteydi. Napsin-A ile adenokarsinomlu olguların 47’sinde (%94) değişen oranlarda granüler intrasitoplazmik pozitif boyanma izlenirken, 50 skuamöz hücreli karsinom olgusunun hiçbirinde boyanma görülmedi. Napsin-A’nın adenokarsinomlar için sensitivitesi %96, spesifitesi %100 tespit edildi. Napsin-A’nın skuamöz hücreli karsinom’lar için sensitivitesi ise %0, spesifitesi %4 bulundu. İstatistiksel olarak tümör hücrelerinde Napsin-A boyanması, gruplar arasında adenokarsinom lehine istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p= 0.000). NTRK-1 ile 100 olgunun tümünde değişen oranlarda çoğu alanda sitoplazmik, tek tük nükleer boyanma izlendi. NTRK-1 pozitifliği açısından 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). 15 NTRK-2 ile skuamöz hücreli karsinomların 47’sinde (%94) değişen oranlarda, sitoplazmik ve nükleer boyanmalar izlendi. Adenokarsinomların ise 32’sinde (%64) boyanma görülürken, 17’sinde (%34) boyanma izlenmedi. NTRK-2’nin skuamöz hücreli karsinomlar için sensitivitesi %96, spesifitesi %34 tespit edildi. NTRK-2’nin adenokarsinomlar için sensitivitesi ise %66, spesifitesi %4 bulundu. NTRK-2 ile tümör tipi arasındaki ilişki incelendiğinde 2 grup arasında skuamöz hücreli karsinom lehine istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0.000). Desmoglein-3 ile tümör tipi istatistiksel olarak incelendiğinde skuamöz hücreli karsinomların 47’sinde (%94) değişen oranlarda, sitoplazmik ve nükleer boyanmalar izlendi. Adenokarsinomların ise 46’sında (%92) boyanma görüldü. Desmoglein-3’ün skuamöz hücreli karsinomlar için sensitivitesi %94, spesifitesi %8 tespit edildi. Desmoglein-3’ün adenokarsinomlar için sensitivitesi ise %92, spesifitesi %6 bulundu ve 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Desmocollin-3, 29 skuamöz hücreli karsinomun 28’inde (%96.6) değişen oranlarda, genelde sitoplazmik, yer yer belirgin membranöz boyandı. Yirmidokuz adenokarsinom olgusunun ise 19’unda (%65.5) boyanma görüldü. Desmocollin-3’ün skuamöz hücreli karsinomlar için sensitivitesi %96.5, spesifitesi %34.4 tespit edildi. Desmocollin-3’ün adenokarsinomlar için sensitivitesi ise %65.5, spesifitesi %3 bulundu. Desmocollin-3 ile tümör tipi incelendiğinde 2 grup arasında skuamöz hücreli karsinom lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.003). Bu çalışmada kliniko-patolojik parametrelerden evre dışındakiler ile sağkalım arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Ancak evre I’de olan olgularda prognozun daha iyi olduğu görüldü (p=0.000). NTRK-1 boyanma indeksi ve kliniko-patolojik parametreler incelendiğinde NTRK-1 orta-şiddetli pozitif olan olgularda prognozun daha kötü olduğu tespit edildi (p=0.04). 16 Sonuç olarak bu çalışmada diğer değişkenlerden bağımsız olarak evre-I’de olmanın diğer evrelere göre sağkalımı önemli oranda arttırdığı bulunmuştur. Bu da bize erken evrede tanı koymanın önemini vurgulamaktadır. Bulgularımız özellikle, mevcut boyalarla ayırıcı tanısı yapılamayan, küçük hücreli dışı akciğer kanseri-başka türlü sınıflandırılamayan tanısı alan olgularda rutinde kullanılan p63, TTF-1 ve müsin özel boyalarının yanı sıra Napsin-A, NTRK-2 ve desmocollin-3’ün de panele eklenebileceğini düşündürmektedir. The aim of this study was to investigate the aid of immunohistochemical ekspression of Napsin-A, NTRK-1, NTRK-2, Desmoglein-3 and Desmocollin-3 in differential diagnosis of non small cell lung carcinoma, effects of these markers and other clinicopathologic parameters to the prognosis. Expression of Napsin-A, NTRK-1, NTRK-2 and Desmoglein-3 in 50 squamous cell carcinoma and 50 adenocarcinoma were investigated immunohistochemically. Desmocollin-3 is immunohistochemically investigated only in 29 squamous cell carcinoma and 29 adenocarcinoma. Clinical follow-up data of all patients were able to reach. The survival time was ranging from 1 to 76 months. Ninety four percent of adenocarcinomas showed varying degrees of positivity with Napsin-A but none of the squamous cell carcinomas were positive with this marker. The sensitivity of Napsin-A was %96, spesifity was %100 for adenocarcinomas. Napsin-A staining was statistically significant for favoring adenocarcinoma than squamous cell carcinoma (p= 0.000). Variable degrees of positivity detected with NTRK-1 in all cases. There was no statistically significant differences with NTRK-1 staining between two groups (p>0.05). 18 We observed varying proportions of cytoplasmic and nuclear staining in 47 (%94) of squamous cell carcinomas with NTRK-2. While 32 (%64) of the adenocarcinomas showed positivity with this marker 17 (%32) of them was negative. The sensitivity of NTRK-2 was %94, spesifity was %36 for squamous cell carcinoma. The sensitivity of NTRK-2 was %64, spesifity was %6 for adenocarcinomas. Napsin-A staining was statistically significant for favoring squamous cell carcinoma than adenocarcinoma (p= 0.000). When cases were evaluated for Desmoglein-3 staining, 47 of 50 (%94) squamous cell carcinomas and 46 of 50 (%92) squamous cell carcinomas were positive. The sensitivity of Desmoglein-3 was %94 for squamous cell carcinoma, %92 for adenocarcinoma. The spesivity was %8 and %6 respectively and there was no statistically significant differences with Desmoglein-3 staining between two groups (p>0.05). Desmocollin-3 was generally cytoplasmic, occasionally nuclear positive in 28 of 29 (%96.6) squamous cell carcinomas. Positive staining was detected in 19 of 29 (%65.5) adenocarcinomas. The sensitivity of Desmocollin-3 was %96.5 for squamous cell carcinoma, %65.5 for adenocarcinoma. The spesivity was %34.4 and %3.5 respectively. Desmocollin-3 staining was statistically significant favor squamous cell carcinomas (p=0.003). In this study, there was no correlation between clinicopathological variables and overall survival, except stage of the tumor. Stage I tumors had better prognosis than others (p=0.000). When NTRK-1 staining and clinicopathological variables examined together, we detected that NTRK-1 moderate-strong positive cases had worse prognosis (p=0.04). Our data suggested that when differential diagnosis is difficult in cases that seems to be non small cell lung carcinoma-not otherwise spesified, Napsin-A, NTRK-2 and desmocollin-3 can be useful markers additional to TTF-1, p63 and musicarmine in differentiating these tumours as squamous cell carcinoma or adenocarcinoma.
URI: https://hdl.handle.net/11499/433
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Duygu Çeliker TEZ 2014.pdf4.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

1,246
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.