Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/434
Title: Konjenital kalp hastalıklarında gata4, nkx2-5, tbx5, creld1 ve bmp4 gen bölgelerinin mlpa yöntemi ile değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluationof gata4, nkx2.5, tbx5, creld1 andbmp4 genes with mlpa technique in congenital heart disease patients
Authors: Dolunay Gürses
Akpınar, Alper
Keywords: Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalı
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Konjenital kalp hastalıklarının etiyolojisinde genetik ve çevresel etkenler rol oynamaktadır. Özellikle Downsendromu, Di George sendromu, Turner sendromu, Alagile sendromu, Noonan sendromu, Holt-Oram sendromu gibi hastalıklarda sık görülmekle birlikte; literatürde bazı genlerin kalp embriyogenezinde etkili olduğu ve bu genlerdeki mutasyonların konjenital kalp hastalıkları ile sonuçlanabildiği bildirilmi?tir. Bu çalı?mada doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda doğumsal kalp hastalığı ile ili?kisi olduğu dü?ünülen NKX2.5, GATA4, BMP4, TBX5 ve CRELD1 genlerine ait mutasyonları MLPA yöntemi ile ara?tırıldı. Doğumsal kalp hastalığı olan toplam 255 hasta ile kontrol grubunu olu?turan 50 çocuktan alınan venöz kan örnekleriniSALSA MLPA P311-A2CHD Prob Mix kiti ile değerlendirildi. Hastaların 78’i perimembranöz, 66’sı müskülerventrikülerseptaldefekt (VSD), 60’ı sekundumatriyalseptaldefekt (ASD), 14’ü kompletendokardiyal yastık defekti ve 37’si siyanotikkonjenital kalp hastalığı idi. Konjenital kalp hastalığı olan 255 hastanın 20’inde toplam 24 adet genetik mutasyon saptandı. Hastaların hiçbirinde NKX2.5 ve CRELD1 mutasyonu saptanmadı. Üçü VSD, ikisi sekundum ASD olmak üzere toplam be? hastada GATA4 gen bölgesinde mutasyon; dördü VSD, biri sekundum ASD olmak üzere toplam be? hastada BMP4 gen bölgesinde mutasyon;VSD’li bir hastada TBX5 gen bölgesinde mutasyon;VSD’li üç ve Fallottetrolojili üç hastada olmak üzere toplam altı hastada MSR1 gen bölgesinde mutasyon saptandı. Downsendromlu hastaların hiçbirinde genetik mutasyon saptanmadı. Sonuç olarak, konjenital kalp hastalıklarının geli?iminde GATA4, BMP4, TBX5, MSR1 genlerindeki mutasyonların etkili olabileceği dü?ünüldü. Ancak bu konuda daha geni? vaka sayılarını içeren çalı?malara ihtiyaç bulunmaktadır. Geneticandenvironmentalfactorsplay animportant role in etiology of congenitalheartdisease. Especially it is frequent in syndromeslikeDownsyndrome, Di George Syndrome, TurnerSyndrome, Alagilesyndrome, Noonansyndrome, Holt-Oram syndrome; However, it is reportedsomegenesareimportant in cardiacembriogenesisandmutations of thesegenesresultedwithcongenitalheartdiseases. Inourstudy, weinvestigatedNKX2.5, GATA4, BMP4, TBX5 and CRELD1 gene mutationswith MLPA technique. Thevenousbloodsamples of 255patientswithcongenitalheartdiseaseand 50 healthychildren as controlgroupwerecollectedandinvestigatedwith SALSA MLPA P311-A2 CHD ProbMix. Seventyeight of patients hadperimembraneousand 66 of them hadmuscularventricularseptaldefect (VSD). Therewere 60 patientswithatrialseptaldefect (ASD), 14 patientswithcompleteendocardialcushiondefectand 37 patientswithcyanoticcongenitalheartdiseases.Wedetected total 24 mutations in 20patientswithcongenitalheartdisease. Wedid not findanymutations NKX2.5 and CRELD1 genes in thepatients. Therewas GATA4 gene mutation in thefivepatients (three of themwith VSD, two of themwith ASD), BMP4 gene mutation in fivepatients(oneof themwithsecundum ASD, four of themwith VSD)andTBX5 genemutation in a patientwith VSD, sixpatients had MSR1 mutation (three of them VSD, threeof themwithFallottetrology). Therewas not foundanymutation in patientswithDownsyndrome. Inconclusion, GATA4, BMP4, TBX5, MSR1 gene mutationscould be important in congenitalheartdiseasepathogenesis. Howevertherewasneedthestudiesperformed in largernumberspfpatientswithcongenitalheartdisease in thisissue.
URI: https://hdl.handle.net/11499/434
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.