Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/439
Title: Behçet hastalığında manyetik rezonans görüntüleme ile sakroiliit sıklığının saptanması
Other Titles: Determining the prevalance of sacroiiitis ın Behcet’s disease by magnetic resonance imaging
Authors: Veli Çobankara
Topaloğlu, Muammer
Keywords: İç hastalıkları anabilim dalı
Issue Date: 2014
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Giriş: Behçet hastalığı (BH) oral ve genital ülserlerle karakterize multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. BH?nda görülen eklem tutulu?u, üveit varlığı, oral ülserler ve eritema nodozum gibi klinik bulgular spondilartropati grubu hastalıkların da önemli bulgularındandır. Bu nedenle BH altmı?lı ve yeti?li yıllarda spondiloartropati grubu hastalıklardan birisi olarak sınıflandırılmı?tır. Bu yıllarda yapılan konvansiyonel grafilerin kullanıldığı çalı?malarda hastaların %65?inde sakroiliit rapor edilmi?tir. Daha sonra yapılan kontrollü çalı?malarda %35 hastada tespit edilen sakroiliit?in sağlıklı kontrollerden farklı olmadığı gösterilmi?tir. Manyetik rezonans (MR) görüntüleme sakriliak eklem patolojilerini göstermede direk grafi, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafiye üstün olduğu gösterilmi?tir. Bu çalı?mada BH?ında diğer yöntemlere göre daha hassas olan MR yöntemi kullanılarak sakroiliak eklem tutulu?unu değerlendirdik. Materiyel Metod: Çalı?maya Romatoloji kliniğinde BH?lığı nedeniyle takip edilen 25?i bayan toplam 50 hasta ile 25?i bayan toplam 50 sağlıklı kontrol dâhil edildi. Tüm hastaların ve kontrol grubunun anemnezi ve fizik incelemesi yapıldı. Kas iskelet sistemi bulguları olan sağlıklı gönüllüler çalı?maya alınmadı. Bütün hastaların rutin laboratuar testleri yapıldı. Hastaların ve sağlıklı gönüllülerin sakroiliak eklem MR görüntülemeleri yapıldı. MR görüntüleri iki radyoloji uzmanı tarafından kör olarak değerlendirildi. Sonuç: BH?larının yedisinde (%14), kontrol grubunun sekizinde (%16) sakroiliit saptandı. Gruplar arasında sakroiliit sıklığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Aktif ve kronik sakroiliit bulguları açısından da her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Yapılan rutin laboratuar incelemelerinin Behçet hastalarında sakroiliak eklem tutulu?u ile ili?kisi gösterilemedi. Tartışma: Sonuç olarak BH bazı özellikleri ile spondiloartropati grubu hastalıklara benzese de yapmı? olduğumuz çalı?manın bulgularına göre spondiloartropatilerin en önemli özelliği olan sakroiliit Behçet hastalarında sağlıklı kontrollerden daha sık görülmemektedir. Behcet?s disease (BD) is a multisystem inflammatory disease with oral and genital ulcers. It was classified as one of the seronegative arthritis in sixties and seventies due to occurrence of oral ulcers, arthritis, uveitis, and erythema nodosum like symptoms. The prevalence of sacroilitis was detected as 65% with conventional radiography in early reports. However in a controlled study, prevalence of sacroilitis was reported as 35% which was comparable with the healthy control group. Magnetic resonance imaging (MRI) is the most sensitive method for detection of sacroiliitis in patients with spondyloarthropathies. In this study we aim to determine the prevalence of sacroiliitis in patients with Behçet disease by using MRI and compare with the healthy control group. Material and Method: Fifty patients (25 M, 25 FM) having Behçet?s disease according to international Behçet?s disease study group classification criteria were included into the study. Fifty healthy people (25 M, 25 FM) who did not have any musculoskeletal symptom were taken as control group. Medical history was taken and physical examination was performed for both study and control groups. Subjects in control group who had musculoskeletal symptoms were excluded from the study. Routine laboratory tests were obtained from the study group. Sacroiliac joint MRI exams were taken for both study and control groups and evaluated by two radiologists who were blinded to the subjects. Result: sacroiliitis were detected in seven (14%) patients with BD and in eight (%16) subjects in the control group. There was no statistically significant difference between two groups for the prevalence and presence of active and chronic findings of sacroiliitis (p>0.05). No correlation was detected between acute phase reactants and sacroiliitis in patients with Behçet?s disease. Conclusion: Although Behçet?s disease has symptoms of spondyloarthropaties the prevelance of sacroiliitis which is most important clinical finding of spondyloarthropathy is not different from the healthy control group.
URI: https://hdl.handle.net/11499/439
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZ-PDF.pdf617.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

26
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.