Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/441
Title: Renal iskemi-reperfüzyon hasarı oluşturulan ratlarda mannitol ve udenafil’in etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of Effect of Mannitol and Udenafil on Renal Ischemia-Reperfusion Injury in Rat
Authors: Özlülerden, Yusuf
Advisors: Ali Ersin Zümrütbaş
Keywords: renal iskemi-reperfüzyon, akut böbrek yetmezliği, udenafil, mannitol, NGAL
renal ischemia-reperfusion, acute renal failure, udenafil, mannitol, NGAL
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Renal iskemi-reperfüzyon hasarı (I/R) yoğun bakım ünitelerinde, böbrek nakli, kardiyovasküler ve ürolojik cerrahilerde sık karşılaşılan bir durumdur. Akut böbrek yetmezliği (ABY) özellikle hastanede yatan hastalarda sık karşılaşılan bir durumdur. Son 50 yılda sağlık alınındaki gelişmelere rağmen ABY’ye bağlı mortalite ve morbidite oranlarında azalma görülmemiştir. ABY’nin en sık nedeni akut tübüler nekrozdur ve altta yatan etyoloji renal iskemi ve/veya renal hipoperfüzyondur. Biz de çalışmamızda böbrek I/R hasarında fosfodiesteraz 5 inhibitörü udenafil ile osmotik diüretik mannitolün etkilerini araştırmayı amaçladık. Çalışmamızda 64 adet dişi Wistar albino cinsi rat kullanıldı. Tüm gruplara sağ nefrektomi yapıldı. Kontrol grubuna I/R hasarı yapılmadı. I/R grubunda sol renal pedikül vasküler klemp ile 45 dk klemplendi ve ardından 60 dk ve 24 saat reperfüzyon uygulandı. Mannitol grubunda klemp konulmasından 15 dk önce 1 ml %20 mannitol yavaş infüzyonla intravenöz olarak verildi. Udenafil grubunda klemp konulmasından 1 saat önce 10mg/kg udenafil oral yolla verildi. Deneklerin doku, serum ve idrar örneklerinde kreatinin (Kr), kan üre azotu (BUN), kreatinin klirensi (Kr klirensi), malondialdehit (MDA), nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (NGAL), nitrik oksit (NO), histopatolojik inceleme ve DNA hasar düzeyi (komet örnekleme yöntemi ile) karşılaştırıldı. Biyokimyasal parametreler (Kr, BUN, Kr klirensi ve NGAL düzeyleri) ve histopatolojik bulgulara göre udenafilin mannitole göre hasar düzeyini azaltmada daha iyi olduğu saptandı. NO düzeyi ve Komet örneklemede gruplar arasında anlamlı düzeyde fark izlenmedi. Sonuç olarak udenafilin I/R hasarında böbrek koruyucu etkinliğinin mannitole göre daha belirgin olduğunu, sadece deneysel çalışmalarda değil klinik uygulamalarda da kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Renal ischemia-reperfusion injury (I/R) is commonly seen in intensive care units, renal transplatation, cardiovascular and urolojic surgeries. Acute renal failure (ARF), is also a common condition especially in hospitalized patients. During the last 50 years, despite developments in the field of health mortality and morbidity rates were not decreased as expected. The most common cause of ARF is acute tubular necrosis and underlying etiology is renal ischemia and/or renal hypoperfusion. The aim of our study was to investigate the effects of udenafil which is a phosphodiesterase type 5 inhibitor and mannitol which is an osmotic diuretic. A total of 64 female Wister Albino rats were used in our study. Right nephrectomy was performed in all groups. In the control group; I/R injury was not performed. In the I/R group; left renal pedicle was clamped for 45 minutes with vascular clamp and then underwent 60 min and 24 hours of reperfusion. In the mannitol group; 1 ml %20 mannitol was given as a slow intravenous infusion before 15 minutes of clamping. In the udenafil group; 10 mg/kg udenafil was given orally before 1 hour of clamping. Creatinine (Cr), blood urea nitrogen (BUN), Cr clearance, malondialdehyde (MDA), neutrophil gelatinase associated lipocalin (NGAL), nitric oxide (NO), histological examination and DNA damage (comet assay method) levels were compared in tissue, serum and urine samples. Udenafil had a better protective effect than manninol according to biochemical parameters (Cr, BUN, Cr clearance and NGAL levels) and histopathological findings. There was no significant difference between the groups according to NO levels and comet assay findings. In conclusion, udenafil has a better renoprotective effect than manninol and we suggest that udenafil can be used in further clinical trials to prove those effects in humans.
URI: https://hdl.handle.net/11499/441
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YUSUF OZLULERDEN TEZ.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

140
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.