Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/445
Title: Temel yaşam desteği kursunda video eğitimi ile geleneksel eğitimin öğrenme becerileri üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: In basic life support course, the comparison of the effects of video training education and classical education on learning skills.
Authors: Uyanık, Aykut
Advisors: Mustafa Serinken
Keywords: Temel yaşam desteği, klasik eğitim, video ile eğitim
Basic life support, classical education, education with video
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Temel Yaşam Desteği (TYD)’nin ana hedefi; ani kardiyak arrestin (AKA) tanınması, acil yanıt sisteminin aktive edilmesi, erken kardiyopulmoner resusitasyon (KPR) ve otomatik eksternal defibrilatör (OED) ile hızlı defibrilasyondur. Temel Yaşam Desteği bilgi ve becerilerine sahip olmak tüm sağlık çalışanlarının görevi olduğu kadar bu bilgi ve becerilerin toplum bireyleri tarafından kazanılarak uygulanabilir olması da bir o kadar önem taşımaktadır. Bu çalışmada daha önce TYD eğitimi almamış üniversitemiz fizik tedavi yüksek okulu öğrencilerinden yüzotuzaltısı üç farklı gruba ayırılıp, eş zamanlı olarak bir gruba klasik diğer gruba ise video ile 20’şer dakikalık aynı TYD eğitimi verildi. Sonra üç grup katılımcılarının 23 adet TYD becerisini doğru yapıp yapamadıkları değerlendirildi. İstatistiksel hesaplamalarda Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans analizi testi, istatistiksel karşılaştırmada ise ki-kare kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. Üç grupta cinsiyet ve yaş grupları açısından analiz edildiğinde anlamlı bir farklılık tespit edilmedi. Gruplar genel olarak biribiriyle karşılaştırıldıklarında Video Grubu (VG) ile Klasik Grup (KG) arasında istatistiksel olarak bir farklılık bulunmazken, Kontrol Grubu (CG) ise diğer iki gruptan anlamlı olarak daha başarısızdı. CG’u hiçbir TYD uygulamasında diğer iki grubun gösterdiği başarıyı yakalayamadı. CG’u katılımcılarının resüsitasyon uygulamaları ile Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) kullanım becerileri belirgin düzeyde başarısızdı. Çalışmamızda her iki eğitimin de TYD becerilerini anlamlı bir şekilde artırdığı görüldü. TYD becerileri toplumda ne kadar fazla bireye kazandırılırsa bu uygulamaya ihtiyaç duyan kişilerin hayatta kalma olasılığı da bir o kadar artacaktır. Uygulayıcılar açısından hem erişebilirliğinin, hemde kazanılmış ancak unutulmuş bilgilerin hatırlanmasının daha kolay olduğu video ile eğitimin öğretim teknikleri içerisinde daha fazla kullanılması yararlı olabilir. Basic Life Support (BLS)’s main objectives are the recognition of sudden cardiac arrest (SCA), to activate the emergency response system, early cardiopulmonary resuscitation (CPR) and rapid defibrillation with automated external defibrillator (AED). As well as having the knowledge and skills of Basic Life Support is an important task to all health professionals, learning and being capable of using this knowledge and skills by members of society is just as important. In this study, 136 of our university’s physical therapy high school students who have not received BLS education before were chosen and divided into three different groups. Simultaneously the same BLS education about 20 minutes was given to one group in a classical way and to the other group in a video training way. The control group is not being educated. And then three group participants were evaluated if they were doing the 23 number of BLS skills in a right way. Mann-Whitney U test, Kruskal - Wallis analysis of variance test were used in statistical analysis and chi-square test was used in the statistical comparison. p <0.05 was considered statistically significant. Three groups were analyzed in terms of gender and age groups, no significant differences were detected. When the groups were generally compared with each other, there was no statistically significant difference between Video Group (VG) and Classic Group (CG).And also control group was significantly more unsuccessful than other two groups. Control group could not catch the success like in other two groups in any BLS application. Control group participants were significantly unsuccessful with the resuscitation skills and Automated External Defibrillator (AED) use. In our study, it is shown that both education ways are increasing the BLS skills meaningfully. The more individuals of society gain BLS skills, the more probability of survival of the people who needs these life support applications. For practitioners, the video education in teaching techniques may be XIII more beneficial to use both in terms of accessibility and being easier to remember acquired but forgotten knowledge.
URI: https://hdl.handle.net/11499/445
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEZİN TAMAMI.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

136
checked on May 6, 2024

Download(s)

346
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.