Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/446
Title: Karotis endarterektomi yapılan hastalarda primer tamir ile patch plastinin orta dönem sonuçları
Other Titles: Mid term results of carotid endarterectomy with primary repair and patchplaty
Authors: Durna, Fırat
Advisors: A. Vefa Özcan
Keywords: karotid endarterektomi, primer tamir, patch plasti, restenoz
carotid endarterectomy, primary repair,patchplasty, restenosis
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Serobrovasküler hastalıklar erişkinlerde koroner arter hastalığı ve kanserden sonra önemli bir morbidite ve mortalite sebebidir. Karotis arter darlığı iskemik inmenin en önemli nedenlerinden biridir. Karotis arter darlığının %90’nından ateroskleroz sorumludur ve tüm inmelerin üçte birinde rol oynamaktadır. Yaş ile beraber karotis arter stenoz insidansı artış göstermektedir. 66-93 yaş grubunda >%50 karotis darlığı kadınlarda % 7, erkeklerde % 9 oranında gözlenmektedir. North America Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) ve European Carotid Surgery Trial (ECST) çalışmalarında: %70 üzerindeki semptomatik internal karotis arter(İCA) darlıklarında inmenin önlenmesi açısından karotis endarterektominin (CEA) medikal tedaviye üstün olduğu gösterilmiştir. CEA’nin inme gelişimini önlemede etkinliğinin ispatlanmasının ardından en etkin CEA tekniğin geliştirilmesi yönünde birçok çalışma yapılmıştır. Standart CEA tekniginde arteriotomi kesisinin primer sütür ile kapatılmasına alternatif olarak patch plasti ve eversiyon endarterektomi teknikleri etkin cerrahi teknik arayışlarından bazılarıdır. Çalışmamıza retrospektif olarak Ocak 2008, Ağustos 2013 tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim dalında karotis arter stenozu sebebi ile lokal veya genel anestezi altında yapılan 45 karotis endarterektomi vakası alındı. 22 hastaya CEA + primer tamir, 23 hastaya CEA+patch plasti uygulandı. Patch materyali olarak tüm hastalarda otolog safen ven kullanıldı. Hastalara postoperastif 3-6 ayda kontrol bilgisayarlı tomografik anjiografi(BTA) çekildi. Hastalar işlem sonrası komplikasyonlar ve endarterektomi yapılan karotis arterlerinde darlık, restenoz, dilatasyon ve gelişimi yönünden karşılaştırıldı. XII Cerrahi tekniklerle demografik veriler, preop semptomatoloji, uygulanan anestezi yöntemleri, operasyon sırasında şant kullanımı ve postoperatif nörolojik defisit gelişimi açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Gruplar arasında orta dönem resteznoz gelişimi açısından anlamlı farklılık saptanmadı ancak CEA+primer tamir grubunda darlık ve CEA +patch plasti grubunda dilatasyon gelişimi açısından anlamlı farklılık gözlendi. Semptomatik ve asemptomatik İCA stenozunun modern tedavisi söz konusu olduğunda CEA+primer tamir ve CEA+patch plasti teknikleri güvenirlik, etkinlik yönünden talepleri karşılamaktadır. CEA yapılan hastaların 3-6 aylık takiplerine göre safen ven patch plasti İCA’da restenoz veya darlık gelişimini önlemektedir. ?n adults, cerebrovascular diseases have significant morbidity and mortality after coronary artery disease and cancer. Carotis artery stenosis is the most important cause of ischemic stroke. 90% of carotis stenosis is due to atherosclerosis that atherosclerosis plays a significant role in about one third of all types of stroke. There is an increasing in the carotid stenosis incidence with age. ?ncidence of carotid stenosis >50% in 66-93 years old women is 7% while its in same age group of males is 9%. ?n North America Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) and European Carotid Surgery Trial (ECST) studies; in patients with symptomatic internal carotis artery (?CA) stenosis of more than 70%, treatment with carotid endarterectomy (CEA) in order to prevent strokes showed to be superior to medical treatment. There are alot of studies which were done to study the efficacy of carotid endarterectomy surgical treatment in patients with carotid stenosis in order to prevent stroke. Alternative to standard CEA technique where the incision of arterotomy is close by primary sutures, patchplasty and eversion endarterectomy techniques can be used too. Our study was done retrospectively among the period of January 2008 to August 2013 at the department of Cardiovascular surgery, Pamukkale university , Hospital of Faculty of Medicine. 45 patients with carotis stenosis had been involved into our study. They were treated surgically by CEA under regional or general anesthesia. 22 patients were opereted with CEA+ primary suturing closure technique while 23 were operated with CEA+patchplasty. ?n all the patients with patchplasty the material of the patchplasty was autogenous saphenous vein. Control CT Angiogram was done for all the patients at 3.rd and 6.th month postoperatively. Post endarterectomy restenosis and aneurysmal dilitations were studied and compared in each group. XIV There was no significant differences among surgical technique and demographic data, preop symptomatology, type of anesthesia, the usage of shunt, and postoperative CVA. Among groups; in terms of restenosis or aneurysmal dilitaions there was no significant differences, but in terms of post CEA+primary repair stenosis and CEA+patcplasty dilitation there was a significant difference. ?n the modern treatment methods of symptomatic or asymptomatic ?CA stenosis; CEA+primary repair and CEA+patcplasty techniques are trustworthy and effective techniques. Observation of the patients whom were operated with CEA+saphenous vein patchplasty showed no ?CA restenosis at 3.rd and 6.th month postoperatively.
URI: https://hdl.handle.net/11499/446
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tez.pdf2.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

410
checked on May 27, 2024

Download(s)

368
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.