Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/448
Title: Aile sağlığı merkezlerine başvuran hipertansif ve diyabetik hastalarda anksiyete ve depresyon riskinin araştırılması ve düzeyinin belirlenmesi
Other Titles: This study investigates the possibility of depression and anxiety and their levels for patients who are diagnosed with hipertension and diabetic dieases in primary-care centers.
Authors: Emre, Nilüfer
Advisors: Kenan Topal
Keywords: Diyabet, hipertansiyon, ilaç uyumu, tıbbı bakım, ruhsal durum
Diabet, hipertension, medical adherence, medical care,
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar günümüzde yaygın prevalansı ve komplikasyonları nedeniyle önemli bir sağlık sorunudur. Kardiyovasküler hastalıklar açısından da önemli risk faktörleridir. Ayrıca bu hastalıklar hasta açısından ruhsal, duygusal, fiziksel ve sosyal boyutları olan durumlardır. Sağlık; bireyin içinde yaşadığı çevreden, üstlendiği rol modellerden, cinsiyet, yaş, meslek, medeni durum gibi pek çok sosyodemografik özellikten, yaşam biçiminden ve kişinin alışkanlıklarından etkilenen bir durumdur. Hastalık tanısıyla birlikte yaşanan gerilim, kabullenme süreci, aile içi dinamiklerin değişimleri, kaygılar, korkular gibi pek çok durum ve düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Ayrıca Kronik hastalıklar depresyon ve anksiyeteye neden olabileceği gibi ruhsal durumlar da kronik hastalıkların gidişini kötüleştirip prognozunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada amacımız, aile sağlığı merkezine başvuran diyabet ve hipertansiyon hastalarının depresyon ve anksiyete riskini ve düzeyini belirleyerek aldıkları kronik hastalık bakımını değerlendirmek. Ayrıca diyabetik hastalarda kan şekeri regulasyonunun ve hipertansif hastalarda ilaç uyumunun anksiyete ve depresyon riskine etkisini araştırmaktır. Aile Hekimleri temel yaklaşımları olan biyopsikososyal modele dayalı olarak, kendilerine başvuran diyabet ve hipertansiyon hastalarına Hasta Merkezli Klinik Yöntemle yaklaşmalı; hastayı bütüncül olarak ele almalı, hastayı yalnızca fiziksel rahatsızlık ve komplikasyonları ile değil psikolojik ve sosyal açıdan da değerlendirmelidir. Birinci basamakta verilen koruyucu hekimlik hizmetlerinin temelinde kronik hastalıklara sahip olanlar başta olmak üzere; hastaların sadece fiziksel değil, ruhsal ve sosyal açıdan da tam bir iyilik halinde bulunmasına yardımcı olma bulunmaktadır. In today’s era, chronic disease such as diabet and hipertension are very important health problems because of their prevalance and complications. Not only diabet and hipertension do increase the risk of cardiovascular disease but also they do have impact on physocological, emotional, phyical and social life of the patients. Patient’s health can be effected by socio-demographic factors, life style and habits such as environmental factors, role models, sex, age, occupation, marrital status. Tension caused by diagnosis, acceptance period, change in family dynamics increase the patient’s anxiety and fear. Moreover, chronic disease may increase the possibility of depression and anxiety, and at the same time, mental problems may adversely affect the cronic diasese. In this study, our goal is to investigate the possibility of depression and anxiety and their levels and evaluating of chronic illness care for patients who are diagnosed with hipertension and diabetic dieases in primary-care, in addition to correlation between anxiety and risk of depression. Furthermore, blood glukoz level regulations for diabetic patients and the affects of medical adherence on anxiety and depression for hipertension patients are also examined. Based on the biophyscosocial model that is fundemental threatment of family practioners, family practioners should use diabet and hipertension patients with patient oriented clinical methodologies, should consider the patient as whole, not only his/her pyhsical conditions and complications but also physcological and social aspects. Fundementals of the primary care phase of the basic preventive medicine services, especially for patients with cronic diases, should consider not only physical conditions of the patients but also mental consition and social status and should keep all of them in harmony
URI: https://hdl.handle.net/11499/448
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10028705.pdf3.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

128
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

68
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.