Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/449
Title: Fakoemülsifikasyon cerrahisinde kesi yerinin korneal topografiye etkisi
Other Titles: The effect of the incision on the corneal topography in phacoemulsification
Authors: Kaşıkçı, Alper
Advisors: Ramazan Yağcı
Keywords: Katarakt, fakoemülsikasyon, astigmatizma, aberasyon, korneal topografi,
Cataract, phacoemulsification, astigmatism, aberration, corneal topography
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Abstract: Bu çalışmada üst, üst temporal ve üst nazal 2,8 mm’lik korneal kesi ile yapılan fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında hastalarda cerrahinin indüklediği astigmatizmanın ve korneal topografilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hepsi 2,8 mm’lik saydam korneal insizyon ile yapılan üstten (saat 12’den) kesili 38 göz (Grup 1) , üst temporalden kesili 36 göz (Grup 2) ve üst nazalden kesili 37 göz (Grup 3) çalışmaya dâhil edilmiştir. Tüm hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası 1. hafta, 1. ay ve 3. ay Oculus Pentacam HR cihazı ile korneal topografi ve korneal wavefront ölçümleri yapılmıştır. Ameliyat sonrası cerrahinin indüklediği astigmatizma vektör analiz yöntemiyle hesaplanmıştır. Vektör analiz yöntemi ile hesaplanan cerrahinin indüklediği birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay astigmatizma sırasıyla Grup 1’de 0,79 ± 0,50 D, 0,71 ± 0,35 D, 0,60 ± 0,39 D olarak, Grup 2’de 0,73 ± 0,46 D, 0,68 ± 0,41 D, 0,56 ± 0,45 D olarak ve Grup 3’de 0,70 ± 0,39 D, 0,66 ± 0,42 D, 0,57 ± 0,36 D olarak saptanmıştır. Üç grup değerlendirildiğinde, birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ayda cerrahinin indüklediği astigmatizma miktarları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Astigmatizma yönü hesaba katılmadan ortalama ameliyat öncesi astigmatizma değerleri Grup 1’de 0,72 ± 0,49 dioptri (D), Grup 2’de 0,83 ± 0,77 D, Grup 3’de ise 0,88 ± 0,54 D olarak tespit edilmiştir ve üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,273). Ameliyat sonrası birinci hafta, birinci ay ve üçüncü aydaki ortalama astigmatizma değerleri sırasıyla Grup 1’de 0,94 ± 0,73 D, 0,87 ± 0,62 D, 0,86 ± 0,58 D olarak, Grup 2’de 1,19 ± 0,89 D, 1,03 ± 0,80 D, 0,93 ± 0,77 D olarak ve Grup 3’de ise 1,08 ± 0,71 D, 1,05 ± 0,74 D, 0,89 ± 0,61 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler göz önüne alındığında üç grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p>0.05). Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay korneal RMS LOA değerleri sırasıyla Grup 1’de 1,602 ± 0,723, 2,069 ± 1,09, 1,832±0,759, IX 1,861±0,998; Grup 2’de 1,859 ± 0,908, 2,142 ± 1,093, 1,874 ± 0,800, 1,809±0,833; Grup 3’de ise 1,703 ± 0,878 , 2,323 ± 1,264 , 2,142 ± 1,023 , 2,012 ± 1,095 olarak saptanmıştır ve bu değerler arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 1. hafta, 1. ay ve 3. ay korneal RMS HOA değerleri sırasıyla Grup 1’de 0,507 ± 0,170 ,0,874 ± 0,401 , 0,624 ± 0,247 , 0,679 ± 0,328; Grup 2’de 0,540 ± 0,149 , 0,707 ± 0,305 , 0,649 ± 0,264 , 0,629 ± 0,224 ; Grup 3’de ise 0,528 ± 0,269 , 0,987 ± 0,465 , 0,812 ± 0,366 , 0,789 ± 0,485 olarak saptanmıştır. Grupların ameliyat öncesi, ameliyat sonrası birinci ay ve ameliyat sonrası üçüncü ay değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, ameliyat sonrası birinci hafta ortalama değerleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu fark Grup 2 ve Grup 3 arasındaki farktan kaynaklanmıştır (p=0,009). Üst, üst temporal ve üst nazalden 2,8 mm’lik saydam korneal kesi ile fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında üç grup arasında cerrahinin indüklediği astigmatizma değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır. Her üç grupta da ameliyat sonrasında kurala aykırı astigmatizmada artış, kurala uygun astigmatizmada azalma tespit edilmiştir. Her ne kadar istatistiksel olarak anlamlı fark olmasa da ameliyat sonrası birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay korneal RMS LOA değerleri Grup 3’te daha yüksek saptanmıştır. Ameliyat sonrası birinci hafta, birinci ay ve üçüncü ay korneal RMS HOA değerleri de Grup 3’te daha yüksek saptanmıştır. Korneal RMS HOA değerleri arasında ameliyat sonrası birinci ay ve üçüncü ayda istatiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, ameliyat sonrası birinci hafta RMS HOA değerleri arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu fark Grup 2 ve Grup 3 arasındaki farktan kaynaklanmıştır. In the present study it is aimed to compare the surgically induced astigmatism and the corneal topography of the patients after the phacoemulsification that was made with the superior, superotemporal and superonasal 2,8 mm corneal incision. 38 eyes (Group 1) with the superior incision (from 12 o'clock), 36 eyes (Group 2) with the superotemporal incision and 37 eyes (Group 3) with the superonasal incision that all are made with the 2,8 mm clear corneal incision, are included in the study. For all patients, pre and postoperative first week, first month and third month corneal topography and corneal wavefront measurements are performed with the Oculus Pentacam HR. The surgically induced astigmatism was calculated by vector analysis.Surgicially induced first week, first month and third month astigmatism which calculated by vector analysis method was detected 0,79 ± 0,50 D, 0,71 ± 0,35 D, 0,60 ± 0,39 D in Group 1; 0,73 ± 0,46 D, 0,68 ± 0,41 D, 0,56 ± 0,45 D in Group 2; and 0,70 ± 0,39 D, 0,66 ± 0,42 D, 0,57 ± 0,36 D in Group 3 respectively. Considering the three groups there were no statistically significant difference between the amount of surgically induced astigmatism in the first week, first month and third month. Without taking into account the direction of astigmatism, average preoperative astigmatism was detected 0,72 ± 0,49 D in Group 1, 0,83 ± 0,77 D in Group 2, 0,88 ± 0,54 D in Group 3 and there was no statistically significant difference between three groups(p=0,273). Postoperative first week, first month and third month average astigmatism was detected 0,94 ± 0,73 D, 0,87 ± 0,62 D, 0,86 ± 0,58 D in Group 1; 1,19 ± 0,89 D, 1,03 ± 0,80 D, 0,93 ± 0,77 D in Group 2; and 0,70 ±1,08 ± 0,71 D, 1,05 ± 0,74 D, 0,89 ± 0,61 in Group 3 respectively. Considering these values there is no statistically significant difference between three groups (p>0.05). Preoperative, postoperative first week, first month and third month corneal RMS LOA values were detected 1,602±0,723, 2,069 ±1,09, 1,832±0,759, XI 1,861±0,998 in Group 1, 1,859±0,908, 2,142±1,093, 1,874±0,800, 1,809±0,833 in Group 2, 1,703±0,878, 2,323±1,264, 2,142±1,023, 2,012±1,095 in Group 3 respectively and there are not statistically significant difference between these values. Preoperative, postoperative first week, first month and third month corneal RMS HOA values were detected 0,507 ± 0,170, 0,874 ± 0,401, 0,624 ± 0,247, 0,679 ± 0,328 in Group 1, 0,540 ± 0,149, 0,707 ± 0,305, 0,649 ± 0,264, 0,629 ± 0,224 in Group 2, 0,528 ± 0,269, 0,987 ± 0,465, 0,812 ± 0,366, 0,789 ± 0,485 in Group 3 respectively. Where as there are not statistically significant difference between the groups’ preoperative, postoperative first month and postoperative third month values, there is statistically significant difference between average postoperative first week values. This difference stems from the difference between Group 2 and Group 3 (p=0,009). Significant difference was not detected between the astigmatism values of three groups after the phacoemulsification that was made with the superior, superotemporal and superonasal 2,8 mm corneal incision. In all three groups increased postoperative against the rule astigmatism and decreased according to the rule astigmatism was found. Although no statistically difference was found, postoperative first week, first month and third month corneal RMS LOA values were detected higher in Group 3. Postoperative first week, first month and third month corneal RMS HOA values were detected higher in Group 3 too. Whereas there is no statistically significant difference between postoperative first month and the third month corneal RMS HOA values, the difference between postoperative first week RMS HOA values is detected statistically significant. This difference stems from the difference between Group 2 and Group 3.
URI: https://hdl.handle.net/11499/449
Appears in Collections:Tıp Fakültesi Tez Koleskiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alper kaşıkçı tez.pdf1.19 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

216
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.